/>

สัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย [ยินดีให้แชร์]

วิว
heartheartheartคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ก่อตั้งแห่งแรกของภาคใต้ ลำดับที่ 7 ของประเทศ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราชheartheartheart

ประวัติความเป็นมาsmiley

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา วิจัยและการบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา อาชีพ สุขภาพ ความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงของอาหารของเกษตรที่ทำฟาร์มปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์ของ 14 จังหวัดภาคใต้ อธิการบดีในขณะนั้น (รองศาสตราจารย์ ประชีพ ชูพันธ์) จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯในการจัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการในการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อกาประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์นับเป็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลำดับที่ 1 ของภูมิภาคใต้และเป็นลำดับ7 ของประเทศไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับนักศึกษาระปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี รุ่นแรก จำนวน 42คน เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้รับรองคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 และสัตวแพทยสภา ได้เห็นชอบหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
เรียนเกี่ยวกับอะไร smiley
สัตวแพทย์ หรือ "หมอรักษาสัตว์" ในประเทศไทยเริ่มมีการเรียนการสอนในศาสตร์ สาขานี้โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดให้มีการอบรมวิชาสัตวแพทย์ให้พนักงานกรมช่างไหม แต่เปิดสอนได้เพียง 2 มีก็มีการยกเลิกไป ต่อมา พ.ศ. 2454 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนอัศวแพทย์ทหารบก ซึ่งได้พัฒนาต่อมาเป็นโรงเรียนนายสิบสัตวแพทย์ และ โรงเรียนนายดาบสัตวแพทย์ทหารบก ตาม
ลำดับ หน้าที่หลักของสัตวแพทย์ คือ ตรวจโรค ให้การรักษา และป้องกันโรคในสัตว์โดยใช้ยาหรือผ่าตัดสัตว์ทุกชนิดที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง การให้อาหาร การผสมพันธุ์ และการเลี้ยงดูทั่วๆ ไป บางครั้งอาจรวมถึงการตัดสินใจทำให้สัตว์ตายเพื่อให้มันพ้นทุก หรือยับยั้งโรคติดต่อ การทำงานตรวจสุขภาพสัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และในโรงฆ่าสัตว์ 
จุดเด่นของที่นี่่smiley
1.เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ก่อตั้งแห่งแรกของภาคใต้ 
2.
 มีโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัย คือ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและคลินิคสัตว์น้ำ หน่วยชันสูตรโรคและวินิจฉัยโรคสัตว์
จบมาทำงานอะไร   smiley
หน่วยงานภาครัฐ
-อาจารย์มหาลัย/กระทรวงศึกษาธิการ
-สัตวแพทย์ประจำกรมและกระทรวงหน่วยงานภายใน(กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข กรมทรัพยากรชายฝั่ง ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ เป็นต้น)
หน่วยงานเอกชน
-คลินิค/โรงพยาบาลสัตว์
-อุตสาหกรรมผลิตสัตว์
-เซลล์ ตัวแทนจำหน่าย
-บริษัทธุรกิจอาหารสัตว์-อุตสาหกรรม
องค์การ
-องค์การรัฐวิสาหกิจ (องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ เป็นต้น)

-องค์กรระหว่างประเทศ(WHO/FAO)
จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตรsmiley

 -จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้องกว่า     249  หน่วยกิต
สมัครเรียนอย่างไร
1.Portfolio
 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยรวม ม.4 - ม.6 เทอม 1 (5 ภาคการเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.20 และเกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 แล้ว มีเกรดเฉลี่ยรวม ม.4-ม.6 (6 ภาคการเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.20 และเกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50
2.โควต้า
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.20
-ยื่นคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
3.รับตรงร่วมกัน
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

- คะแนนวิชาเฉพาะ (จัดโดย กสพท.)
-สามัญ 9 วิชา
-สอบสัมภาษณ์
4.Addmission

- เกรดเฉลี่ยสะสม 3.20 ขึ้นไป และเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75
-ยื่นคะแนน O-NET , GAT/PAT
- ยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ จาก สทศ.
5.รับตรงอิสระ

- เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
-GAT/PAT/สามัญ 9 วิชา ร่วมด้วย

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป