/>

วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร [ยินดีให้แชร์]

วิว
วิจัยเรื่อง         การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                   ของโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ผู้วิจัย             ศิริ   ศรีชัย   
                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                   โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ปีที่วิจัย           พ.ศ. 2560
 
บทคัดย่อ
         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  3)ความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   โดยกลุ่มประชากร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และครูผู้สอน จำนวน 53 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อย ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพย์รสัน (Pearson’s product - moment correlation coefficient)
 
         ผลการวิจัย  พบว่า
         1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
         2) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
          3) การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป