ซ่อน
แสดง

21 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 62 [ยินดีให้แชร์]

วิว
#tcas62 #tcas direct

21 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 62

21 สถาบันการศึกษาอัพเดตระเบียบการรับสมัคร

คณะ/สาชาวิชา TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และกสพท 

กำหนดการ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และ กสพท

  • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
  • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
  • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
  • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

1. พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะการบริหารและจัดการ

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– วิทยาลัยนานาชาติ

– วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

– วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

– วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

– วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร


รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,478 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.reg.kmitl.ac.th

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะที่เปิดรับสมัคร

– คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและการพิมพ์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะโบราณคดี

– คณะอักษรศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะเภสัชศาสตร์

– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

– คณะวิทยาการจัดการ

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


รวมจำนวนรับทั้งหมด 2,364 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admissions1.su.ac.th

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะที่เปิดรับสมัคร

สำหรับระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมนะคะว่ามีคณะ/สาขาวิชาไหนเปิดรับสมัครบ้าง แต่ทั้งนี้มีจำนวนรับสมัครรวมทั้งสิ้น 6,449 คน


ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.ku.ac.th

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่เปิดรับสมัคร

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะอักษรศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะรัฐศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะครุศาสตร์

– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

– คณะนิเทศศาสตร์

– คณะนิติศาสตร์

– คณะเศรษฐศาสตร์

– คณะจิตวิทยา

– คณะสหเวชศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

– สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร


รวมจำนวนรับทั้งหมด 3,027 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.admissions.chula.ac.th

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

– คณะแพทยศาสตร์

– คณะเทคนิคการแพทย์

– คณะพยาบาลศาสตร์

– คณะสาธารณสุขศาสตร์

– คณะเภสัชศาสตร์

– คณะสัตวแพทยศาสตร์

– คณะเกษตรศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะเทคโนโลยี

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะศึกษาศาสตร์

– คณะมนุษยศาสตร์ฯ

– คณะนิติศาสตร์

– คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

– คณะเศรษฐศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์

– วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

– วิทยาลัยนานาชาติ

– คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

– คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

– คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

– คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย


รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,559 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admissions.kku.ac.th

6. มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาลัย/โครงการที่เปิดรับสมัคร

– คณะพยาบาลศาตร์

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– คณะภูมิสารสรเทศศาสตร์

– คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

– คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะวิทยาการสารสนเทศ

– วิศวกรรมศาสตร์

– คณะสาธารณสุขศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์

– คณะดนตรีและการแสดง

– คณะศึกษาศาสตร์

– คณะโลจิสติกส์

– คณะวิทศาสตร์การกีฬา

– วิทยาลัยนานาชาติ

– คณะสหเวชศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี

– คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี

– คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี

– คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว

– โครงการจักตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว


รวมจำนวนรับทั้งหมด 3,182 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : regservice.buu.ac.th

7. มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

– คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– คณะนิติศาสตร์

– คณะพยาบาลศาสตร์

– คณะแพทยศาสตร์

– คณะเภสัชศาสตร์

– คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

– คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะวิทยศาสตร์การแพทย์

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์

– คณะสหเวชศาสตร์

– วิทยาลัยการศึกษา

– วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม


รวมจำนวนรับทั้งหมด 3,319 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.up.ac.th

8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรวิทยาลัยศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

– หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,765 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.mfu.ac.th

ูทั้งหมดได้ที่ : 
https://www.tutorferry.com/2019/04/tcas-3-2562.html

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป