ซ่อน
แสดง

มาทำความรู้จักกับสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ม.วไลยอลงกรณ์ฯ กันเถอะ!! [ยินดีให้แชร์]

วิว
#สาขาธุรกิจดิจิทัล #หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต #คณะวิทยาการจัดการ #วไลยอลงกรณ์ฯ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
...............................................................
เรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of  Business Administration Program in Digital Business

อยู่ในคณะวิทยาการจัดการ

Faculty of Management Sciences
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathumthani


ปรัชญา
บัณฑิตก้าวล้ำ นำไอที ตามวิถีธุรกิจยุคใหม่

 
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกำลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลจำนวนมาก ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวในยุคดิจิทัล หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักในการดำเนินงาน ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน ยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนเพื่อบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มุ่งเน้นการปฏิบัติการวิจัย บริการวิชาการ ควบคู่กับการเรียนทฤษฎี การถอดบทเรียน ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวนักศึกษาเอง มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในวิชาชีพ และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม

อาจารย์ในสาขามีทั้งหมด 4 คน ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์
3. อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
4. อาจารย์ชลียา ยางงาม

 
กิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา


ติดต่อสอบถาม
0-2529-064-7
Facebook : Dbus VRU

...............................................................
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป