ซ่อน
แสดง

ขออนุญาตร้องเรียนความเป็นธรรมต่อ ทปอ. ว่าด้วยเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบที่ 3 [ยินดีให้แชร์]

วิว
#รอบ3 #รอบ3 รับตรงร่วมกัน #เรียกร้องความเป็นธรรม #สอบเข้า #มหาวิทยาลัย
                เรียน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
                เรื่อง ร้องขอความเป็นธรรมต่อ ทปอ. ว่าด้วยเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบที่ 3

                                จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติลงความเห็นให้ผลของผู้สมัครที่ได้สมัครและชำระเงินในรอบที่ 3 แต่ยังไม่ได้กดยืนยันสาขาที่เลือก นั้น มีผลไม่สมบูรณ์ ทำให้ผู้สมัครดังกล่าว เป็นผู้หมดสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยในรอบรับตรง

                                ข้าพเจ้า ในฐานะหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมติที่ประชุมดังกล่าว ขออนุญาตใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกดังที่ตราเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ ในการชี้ให้เห็นถึงกรณีตัวอย่าง 2 กรณี ที่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากการเผยแพร่ประกาศของทาง ทปอ. ลงบนเฟสบุ๊คเพจ Mytcas ดังนี้

ก. ผู้ใช้งานระบบ กล่าวว่าตนเองนั้น ไม่สามารถที่จะกดเข้าไปยืนยันสาขาที่ตนเลือกได้ จนกระทั่งถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562 อันเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสาขาที่ตนเลือกได้อยู่ดี ด้วยเหตุฉะนั้น ผู้ใช้งานระบบคนดังกล่าวจึงหมดสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกในรอบรับตรง

ข. ผู้ใช้งานระบบ ที่ใช้งานระบบไปด้วยความสะเพร่า ได้ทำการชำระเงินและเลือกสาขาที่ตนนั้นได้เลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้ว หากแต่ยังคงไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ ทำให้หมดสิทธิ์ในการได้รับคัดเลือกในรอบรับตรงด้วยเช่นกัน

                                  จากกรณีตัวอย่างดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าเล็งเห็นจุดบกพร่องของมติที่ประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงขอนำเรียนสอบถามคณะกรรมการดำเนินการ TCAS ดังนี้

1. จากกรณีตัวอย่างของผู้ใช้ระบบกลุ่ม ก. ที่ไม่สามารถกดเข้าไปยืนยันสาขาที่ตนเลือกได้ ความผิดของผู้ใช้กลุ่ม ก. จะถือเป็นความผิดของผู้ใช้งานตามมติที่ทาง ทปอ. เผยแพร่หรือไม่

2. สืบเนื่องจากคำถามข้อที่ 1 ถ้าหากว่า ทาง ทปอ. ไม่พบความผิดของผู้ใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้ระบบกลุ่ม ก. จริง ทางคณะกรรมการดำเนินการจะดำเนินการอย่างไรต่อผู้ใช้ระบบกลุ่ม ก.  และจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ใช้ระบบกลุ่ม ก. ทุกคน จะได้รับความเป็นธรรมจากความผิดที่ตนไม่ได้ก่อ

3. จากองค์ประกอบของการสมัครที่สมบูรณ์ ที่ทางคณะกรรมการชี้แจ้งประกอบด้วย
     3.1 การเลือกสาขาวิชา
     3.2 การชำระเงิน
     3.3 การกดยืนยันสาขาวิชาที่เลือกเอาไว้

โดยผู้ใช้งานในกลุ่ม ข. ได้กระทำการอันเป็นองค์ประกอบของการสมัครรอบ 3 ที่สมบูรณ์แล้วเกินกึ่งหนึ่ง ดังนั้นแล้ว การกระทำของผู้ใช้งานในกลุ่ม ข. นั้น สามารถบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าว ได้มีเจตนาที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในรอบรับตรงแล้วหรือไม่ ถ้าหากไม่ เพราะเหตุใด  

4. การหมดสิทธิ์ของนักเรียนทั้งกลุ่ม ก. และ ข. ซึ่งล้วนมีเจตนาที่จะเข้ารับคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในรอบรับตรงนั้น จะทำให้ผลการแข่งขันและการรับคัดเลือกไม่บ่งชี้ประสิทธิภาพที่แท้จริง หรือทำให้ TCAS ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ เนื่องจากนักเรียนในบางส่วนที่แม้ว่าจะมีผลคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีเยี่ยม ก็ต้องหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดเลือกจากคำตัดสินของมติดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเหล่านั้นว่า จะเป็น หรือไม่เป็นของเขาก็ตาม

5. ถ้าหากว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อผลการแข่งขันและการรับคัดเลือกจริง หรือทำให้เกิดผลในทางลบต่อประสิทธิภาพในการรับผู้ใช้งาน TCAS จริง  หมายความว่าการตัดสินใจดังกล่าวโดยคณะกรรมการดำเนินการไม่เป็นไปตามหน้าที่ข้อ 3. ที่บัญญัติเอาไว้ตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561 ทีได้บัญญัติเอาไว้ว่า “ประสานงานให้การคัดเลือก ทั้ง  5  รอบ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  หรือไม่


ที่มา: http://mytcas.com/wp-content/uploads/2018/11/1-61.pdf

6. จากข้อ 5 ถ้าหากว่ามติดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเรียบร้อย หรือ ไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจริง ทางคณะกรรมการดำเนินการ จะมีความผิดตาม ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 157 ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใด จากการละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามที่ได้บัญญัติเอาไว้ตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561 ในการที่ทำให้ TCAS ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งยังเกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้ต้องการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาบางส่วน หรือไม่
 

                                    ข้าพเจ้า ในฐานะผู้ใช้งาน TCAS  คนหนึ่งและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าว จึงขอเรียกร้องให้ทาง ทปอ. ได้มีการพิจารณาเรื่องของการดำเนินการกับกลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อให้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยการปฏิรูประบบการศึกษา และเพื่อให้ TCAS ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561 และขอแนบรายนามผู้ร้องขอให้มีการพิจารณาอีกครั้งมาตามที่ปรากฎในเว็บ Change.org
 
ที่มา: http://mytcas.com/wp-content/uploads/2018/11/1-61.pdf
 
ลิงค์เพื่อลงทะเบียน change.org: http://chng.it/5CdrxDQmry
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

ยอดถูกใจสูงสุด

23 ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1 - 20
  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยเจ้าของความเห็น

   ถูกลบเนื่องจาก:
   ถูกลบโดยเจ้าของความเห็น
   IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   เหตุสุดวิสัยอันใด?
   Guest IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ประเด็นคือ

   1. ประเภทแรก ที่ไม่สามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ จนถึงวันสุดท้าย คือ29 เม.ย. 62 ถ้าผู้ร้องกดยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ ควรมีหลักฐานว่าได้ติดต่อกับทาง ทปอ. เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาก่อนที่จะหมดเวลาการยืนยันสิทธิ์ เนื่องจากระยะเวลาที่ทางทปอ.ให้สมัคร นานถึง13วัน ซึ่งมากพอที่จะดำเนินการแก้ไขได้ทัน หากเกิดปัญหา เว้นแต่ผู้ร้องจะมีความประมาท ไม่เร่งแก้ไข แม้ว่าจะสมัครวันสุดท้าย ก็ยังสามารถติดต่อทปอ.เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทัน ประเด็นนี้ จะถือว่าเป็นความผิดของทปอ.หรือผู้ร้อง?

   2.ประเภทต่อมา ชำระเงินแล้ว แต่ไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ เนื่องจากในเวปไซต์ของทปอ.ได้ประกาศในคู่มือการสมัครอย่างชัดเจนแล้ว ว่านอกจากการชำระเงินแล้ว การสมัครจะถือว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการ”กดยืนยันสิทธิ์” ในวันและเวลาที่กำหนด การที่ผู้ร้องไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ ถือว่าปฏิบัติไม่ครบข้อตกลงของการสมัคร ถ้าไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เหตุนี้ เกิดจากความบกพร่องหรือไม่ละเอียดรอบคอบของผู้ร้องเองหรือไม่? ซึ่งถือว่าเป็นการคัดเลือกคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย และประเด็นนี้ ถือว่าเป็นความผิดของทปอ.หรือผู้ร้อง?


   แต่อย่างไรก็ดี ความเห็นส่วนตัว ทปอ.ควรปรับปรุงกติกาการสมัคร ให้ง่ายไม่ซ้ำซ้อน ถ้าผู้สมัครชำระเงินแล้ว ให้ถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์

   แต่ปีนี้ คงต้องทำตามกติกา ถ้าผู้ร้องไม่ได้เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ จนไม่สามารถทำตามกติกาได้

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   ผ่านมา
   Guest IP
   #3
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   กติกาคือกติกา เราว่าทปอ.ทำถูกแล้ว ในเมื่อมีกติกาแล้ว หากยังมีการผ่อนผันหรือให้ผู้ที่ได้รับผลจากมตินี้ได้เลือกอันดับใหม่ (อาจจะเปลี่ยนแปลงจากที่ตนได้เลือกตอนแรก) จะเป็นการเอาเปรียนคนอีกแสนกว่าคนหรือไม่


   ส่วนคนกลุ่ม ก. ระเบียบการกำหนดชัดเจนว่าต้องยืนยัน หากกดไม่ได้ ทำไมไม่ติดต่อประสานงาน? ทำไมต้องมาเรียกร้องทีหลัง


   ส่วนคนกลุ่ม ข. อันนี้น่าจะเป็นคนผิดพลาดของผู้สมัครเอง ก็ควรจะยอมรับ


   อีกทั้งทปอ.ได้มีมติคืนค่าสมัคร ซึ่งถือว่าเป็นแฟร์เกม ขอสนับสนุนมติของทปอ.ในครั้งนี้

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #4
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   สิ่งที่เป็นคำถามก็คือ การปรับเปลี่ยนกฎกติกาในการรับสมัคร เป็นไปตามอำนาจที่มีอยู่ของคณะกรรมการจัดTCAS ดังนั้น คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนตามความเห็นส่วนตัวทั้งหลายของคุณได้ แต่เลือกที่จะไม่ทำ


   แล้วให้เขาไปหาหลักฐานอะไรคุณก็พูดง่ายสิครับ คุณไม่ได้เป็นคนเกิดปัญหานี่ ถ้าเกิดบางกรณีมันบังเอิญหาคำอธิบายหรือหลักฐานไม่ได้จริงๆล่ะ โทรศัพท์หาย ข้อมูลการโทรออกหาย ฯลฯ เขาต้องเสียโอกาสไปจริงๆเหรอ


   แล้วถ้ามาถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่ออะไร ก็ต้องกลับมาถามที่เจตนารมณ์ของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับ


   การสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือการนำคะแนนสอบที่มาจากความสามารถของผู้สมัครทุกคนมาจัดเรียงกันเป็นลำดับคะแนนที่จากมากไปน้อยแล้วตัดตรงลำดับจำนวนรับ


   ทีนี้ สมมติที่คะแนนต่ำสุดของคนที่ติดของรอบนี้ ติดเพราะมีคนที่คะแนนสูงกว่ากดยืนยันไม่ทัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คนที่ติดเข้าไปคนนั้น คือคนที่มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนที่ควรจะติดเพราะมีคนที่คะแนนมากกว่า มีความตั้งใจเหมือนกัน สอบมาเหมือนกัน แต่ไม่ติดเพราะว่าลืมกดยืนยันสาขา หรือว่าระบบไม่เอื้ออำนวย มันชี้ให้เห็นถึงการใช้งานที่ไม่ถึงประสิทธิภาพสูงสุดของ TCAS และ มันแฟร์กับคนเรียนเก่ง คะแนนสูง  ได้คะแนนดีและควรจะได้มหาลัยดีๆ แล้วมีคนคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ไปแทนที่ไหมครับ


   เจตนารมณ์ของการคัดเลือกคนเข้ามหาลัยคือการหาคนเก่งคนมีความสามารถหรือคนไม่สะเพร่าครับ?


   อนึ่ง เจตนารมณ์ของการยืนยันสาขา ถ้าคุณได้กลับไปฟังดีๆแล้ว มันคือการต้องการป้องกันไม่ให้พ่อแม่สวมสิทธิ์ลูกเท่านั้นเองครับ ไม่ได้มีความซับซ้อน ป้องกันคนสะเพร่าติดมหาลัยเลย

   ตอบกลับ
   • ถูกลบเนื่องจาก:
    เป็นงงอ่ะ
    Guest IP
    #4-1

    ติดนิดนึงนะคะ ขอพูดแค่ในส่วนของคนที่ลืมยืนยันสิทธิ์เองไม่ได้เป็นที่ระบบนะ เรียนเก่งเรียนสูงเรียนดีแต่แค่เสียโอกาสแค่เพราะลืมใช้คำนี้ไม่ได้นะ อนาคตตัวเองเป็นเรื่องจริงจังยิ่งต้องอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะ ขั้นตอนการสมัครเว็บเด็กดี เว็บทรูปลูกปัญญา สอนจนไม่รู้จะสอนยังไงแล้ว แจ้งแล้วแจ้งอีกว่าต้องยืนยันนะ ในตัวระบบเองก็มีเขียนตรงด้านบนใบสมัครที่ให้ปริ๊นซ์ถ้าสังเกตซักหน่อย ถ้าอ่านให้ครบกันซักนิดไม่รีบปิดจะไม่มีปัญหาตรงนี้เลยนะ ใช่ค่ะ เจตนาระบบไม่ได้ทำออกมาดักคนสะเพร่ามันซับซ้อนด้วยตัวของมันเอง แต่ถ้ามองดีๆ ถ้าเป็นคนใส่ใจซักหน่อย ก็ควรต้องรู้ค่ะว่าอ่านให้ครบทุกอย่างก่อนแล้วค่อยกดปิดหน้าต่าง เพราะแบบนี้แหล่ะถึงได้บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือกันไม่เกิน 8 บรรทัดต่อปี สุดท้ายจะมาโวยวายเรียกร้องอะไร คนแสนกว่าคนทำไมเขาอ่านกันได้

    "ย้ำอีกครั้งว่าหมายถึงคนที่ลืมยืนยันเอง"

    ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   56-62
   Guest IP
   #5
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   อนาคตของเด็กที่ตั้งใจอ่านหนังสือมา ไม่น่าถูกตัดสินหรือตัดสิทธิ์จากการกดปุ่มแค่ครั้งเดียว
   การชำระเงินควรเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยสมบูรณ์ การมีขั้นตอนที่ซับซ้อนไม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สิทธิเลย

   หากไม่ต้องการยืนยันธ์สิทธิ์แต่แรก เด็กนักเรียนจะไปชำระเงินเพื่ออะไร? ไม่รู้เลยว่าการทำระบบต่างๆให้มีหลายขั้นตอนนั้นเป็นประโยชน์ต่อใครกัน ทั้งๆที่จริงๆแล้วการสมัครสอบผลประโยชน์ควรเอื้อให้กับนักเรียนให้ได้มากที่สุดไม่ใช่หรือ

   ตอบกลับ
   • ถูกลบเนื่องจาก:
    IP
    #5-1

    แต่การกดปุ่มปุ่มเดียวที่ว่า เป็นการยืนยันว่าต้องการเลือกคณะนี้ เป็นกฏที่ทปอ.ได้ประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อนรับสมัคร และขณะรับสมัคร อีกทั้งตามโซเชี่ยลมีเดียมากมาย เวลานี้ควรโทษตัวเองที่ลืมและไม่รอบคอบค่ะ ทุกคนก็อ่านหนังสือมาเหมือนกันหมด แล้วทำไมถึงมีคนที่กดยืนยันได้เป็นแสนคนล่ะคะ ทั้งหมดมันคือความใส่ใจกับอนาคตตัวเองค่ะ อีกอย่างขั้นตอนที่ว่าซับซ้อน ไม่จริงค่ะ เวลาสมัครมีขั้นตอนชัดเจน 4 ขั้นตอน และมีเตือนไว้ตลอดว่าให้กลับมายืนยันสิทธิ์ค่ะ

    ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   ไม่ใช่แค่ความรู้
   Guest IP
   #6
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   การปรับปรุงกติกา คงต้องรอปีหน้า จริงอยู่ว่าอนาคตเด็กไม่สมควรถูกตัดสินด้วยปุ่มๆเดียว แต่ถ้าอย่างนั้นกติกามีไว้ทำไม? และที่สำคัญ เราว่าเด็กที่สมัครสอบส่วนใหญ่99% สามารถทำได้ตามกติกา

   คุณทำผิดกติกา ถ้าอยากได้สิทธิ์เท่าคนที่ทำถูก เป็นหน้าที่ของคุณเองที่ต้องหาเหตุผลมาหักล้างให้ได้ว่าทำไมคุณถึงทำผิด และเหตุผลนั้นสมควรได้ยกเว้นแค่ไหน จะมาบอกว่าใครไม่โดนเองก็พูดได้ ไม่สมเหตุผลหรอก ก็ที่เค้าไม่โดนแบบคุณเพราะเค้าทำ"ตามกติกา"ไง

   แม้ว่าจะเสียดายที่คนคะแนนสูงๆต้องหมดสิทธิ์กับการสอบเข้ารอบสามนี้ แต่เห็นด้วยกับความเห็นบนๆว่า "ความละเอียดรอบคอบ" ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการคัดเลือกผู้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   เด็ก62
   Guest IP
   #7
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ก็ในเมื่อคนส่วนใหญ่ก็ทำตามกติกาได้ถูกต้อง คนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อความฝันของตัวเองอย่างพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาโวยวาย? ถ้ามันมีปัญหาจริงทำไมไม่แคปภาพเก็บไว้แล้วติดต่อทางทปอ ช่วงเวลาเปิดสมัครนานมาก มัวไปทำอะไรอยู่?

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   เด็ก62
   Guest IP
   #8
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ทำไมไม่ทำอัตโนมัติคือถ้าจ่ายเงินแล้วก็ถือว่ายืนยันสิทธ์จะต้องทำซ้ำซ้อนเผื่อจากเด็ก62

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #9
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #10
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ในฐานะผู้ปกครอง น่าสงสารเด็กเพียงเขาลืม หรือ อาจจะมีเหตุผลความเข้าใจผิด หรืออะไรก็ตาม จะเป็นการดีมากหาก ทปอ จะมีเมตตาสงสารเด็กที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจ อนุญาตให้สิทธิเขาเถอะครับ เขาก็ไม่ได้โกง เป็นความยกพร่อง ความเข้าใจผิด เห็นกับอนาคตเด็ก

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   โทษตัวเองบ้างก็ได้นะ
   Guest IP
   #11
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   เก็บไว้เป็นบทเรียนนะคะ แต่ถ้าจะขอให้เปิดยืนยันสิทธิ์ใหม่นี่คราวหลังก็ไม่ต้องมีกฎกติกาแล้วล่ะค่ะถ้าจะเล่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ ไม่ใช่เล่นขายของนะคะ แล้วก็ถ้าอนาคตตัวเองสำคัญจริงๆต้องมีเวลาใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของการสมัครสิคะ ระบบเปิดตั้งหลายวัน เหอะๆ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #12
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   เหมือนเคยเลื่อนผ่านแล้วมีคนบอกว่า ประเภทแรก ที่ไม่สามารถกดยืนยันสิทธิได้ เนื่องจากแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วไม่ได้อัพโหลดเอกสาร จริงเท็จไม่ทราบแน่ชัด!

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #13
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ถือว่าระบบยืนยันปีนี้ดีกว่าปีก่อนนะ คหสต.

   ปี61: ถ้าจะแก้ไขอันดับแก้ไขข้อมูล ต้องจ่ายเงินใหม่ซึ่งมีค่าเท่ากับยืนยันไปในตัว


   แต่...


   ปี62 : คุณจ่ายแค่ครั้งเดียว ถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ถึง 3 ครั้ง ด้วยการกดยืนยันสิทธิ ไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อน


   เข้าใจมากๆว่าเวลาเราพลาดอะไรที่มันสำคัญขนาดนี้ มันมืดแปดด้าน

   แต่ถ้ามองดีๆ คิดวิเคราะห์ หาเหตุของปัญหาจะพบว่า "เกิดจากความสะเพร่าของเราเอง"

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #14
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ถึงคนที่ลืมแล้วโทษระบบ


   เขาถึงเรียกว่าระบบคัดกรองคนไง

   โตกันแล้วจะเข้ามหาลัยกันแล้ว อ่านให้ละเอียดรอบคอบไม่ได้แล้วมาโทษระบบ บอกแค่ลืมยืนยันเพราะไม่เห็นเพราะซับซ้อน แล้วชีวิตจริงเรียนมหาลัยทำงานในอนาคตมันจะซับซ้อนหรอ อันนั้นผิดแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหมือนกันนะ


   โตแล้ว หัดเป็นคนละเอียดรอบคอบในการทำงานได้แล้ว


   ไม่ใช่แค่คิดแต่ว่าตั้งใจเรียน เรียนเก่ง IQเป็นเลิศ ต้องพัฒนาไหวพริบEQควบคู่ไปด้วยอ่ะจริงๆ แค่เรียนเก่งแค่หัวดีเอาตัวรอดไม่ได้หรอก   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   เศกสิทธิ์
   Guest IP
   #15
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ทปอ.ท่าต้องแก้ไขเรื่องนี้ด่วนมากเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเด็กทุกคน ต้องรับเด็กทุกคนเข้าระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม อย่าให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำเด็กจำนวนหนึ่งอ่านแล้วกำกวมแล้วทำให้ไม่ได้กดยืนยัน การจะคืนเงินค่าสมัครไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและไม่มีใครอยากได้เงินคืน

   ตอบกลับ
   • ถูกลบเนื่องจาก:
    cmcmcm
    Guest IP
    #15-1

    ขอให้โชคดีในรอบ4ค่ะ เก็บไว้เป็นบทเรียนในรอบต่อๆไป ถ้ามีปัญหาควรรีบแจ้งอย่างน้อยจะได้มีหลักฐานว่าเป็นปัญหาที่ระบบจริง มิเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณละเลยอนาคตของตัวเอง และควรอ่านระเบียบการสมัครให้ละเอียดรอบคอบ คนเป็นแสนทำได้ เราก็ควรทำได้ อีกอย่างเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการสร้างกฎเกณฑ์ ฉะนั้นที่เราทำได้ คือทำตามกฎเกณฑ์ที่เค้ามีมาให้เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังแบบเหตุการณ์นี้ค่ะ

    ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   Ratnarin789
   Guest IP
   #16
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   เราเป็นหนึ่งในคนส่วนใหญ่ที่สมัครสำเร็จน่ะนะ ขอเล่าแล้วกัน

   ประกาศคะแนนวันที่4 เมษา พอประมาณวันที่10 เราก็รู้แล้วว่าอันดับหนึ่งถึงหกจะเลือกอะไรบ้าง ยังคิดเลยว่าทปอ.ให้สมัครเริ่ม17นี่มันนานจัง แต่พอถึงวันที่17 วันแรกของการสมัครจริงๆ เรากลับรอก่อน เพราะเราอ่านในทวิตเจอคนที่มีปัญหากับระบบสมัครมากมาย ทั้งหาคณะไม่เจอ ทั้งชำระเงินแล้วยังขึ้นค้างชำระ เราเลยรอก่อนจนถึงวันที่20 คนเริ่มสมัครกันได้ราบรื่น ใครที่มีปัญหาตอนแรกก็ไม่มีปัญหาแล้ว และต้องพิมพ์คำว่าอะไรยังไงในการหาคณะ แต่จากที่เราเข้าตามเวปต่างๆรวมทั้งเว็ปเด็กดีเนี่ย สิ่งที่ถูกเตือนบ่อยมากคือ!!อย่าลืมกดยืนยันสิทธิ์!! เราก็คีย์สมัครเสร็จก็รีบกดยืนยันเลย ทั้งที่ไม่รู้หรอกว่าต้องชำระเงินก่อนไหม แต่มันกดได้ และคำเตือนให้ส่งเลขotpขึ้นว่าส่งช่องทางไหน ก็ขึ้นที่ปลายนิ้วเลย เราก็เลือกช่องทางส่ง แล้วได้เลขotpมากรอกเลย อ่านเลื่อนลงข้างล่างก็เจอประโยค คุณได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วหนึ่งครั้ง ประมาณนี้ แปลว่ายืนยันสิทธิ์สำเร็จ เย้!

   จากนั้น เราก็ไปจ่ายเงินชำระที่ไทยพาณิชย์ รพ.รามา(เอาให้มันเป็นลาง ฮิๆ) ก็เฝ้าดูมันเรื่อยๆว่าขึ้นชำระแล้วยัง 

   พอขึ้นชำระแล้วในเย็นอีกวัน เราก็ลองพิมพ์ใบสมัครดู ว่าพิมพ์ได้ไหม เผื่อพิมพ์ได้จะได้มีหลักฐานยืนยันการสมัคร ซึ่งก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี แต่หลังจากนั้นเราก็เข้ามาเช็คในmytcasเกือบทุกวันอยู่ กลัวข้อมูลหายน่ะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดจะได้แก้ไขทัน

   ที่เล่ามายืดยาว ไม่ใช่อะไร จะบอกว่าสิ่งที่เราทำคือพฤติกรรมพื้นๆที่คนส่วนใหญ่น่าจะทำคล้ายๆกัน ในการสมัครครั้งนี้ อุตส่าห์อ่านหนังสือมาแล้วมาละเลยหรือประมาทกับเรื่องแบบนี้มันไม่คุ้มน่ะ ต้องคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อแก้ไข ไม่งั้นที่อ่านหนังสือมาคือเสียเวลาฟรี แล้วมันก็ไม่ได้ลำบากหรือเหลือบ่ากว่าแรงอะไรเลย คนส่วนใหญ่ทำได้ ทำไมคนที่กำลังจะเป็นหมอทำไม่ได้ล่ะ แค่ใช้ความใส่ใจ รอบคอบ ไม่ประมาทเท่านั้น เราไม่รู้หรอกนะว่าทำไมจขกท.เกิดปัญหาสุดวิสัยอะไร แต่ระยะเวลาที่ทปอ.เปิดให้สมัครนานถึง13วัน ถ้าจขกท.ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือประมาทเกิน ยังไงก็แก้ไขทันน่ะ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   คหสต
   Guest IP
   #17
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ประเภท ก. ต้องพิจารณารายกรณีไป เราคิดว่านะ ถ้าปัญหามันเกิดจากระบบจริง แต่ ข. เนี่ย ก็ต้องยอมรับ ถ้าคุณแค่ลืม อย่าเรียกร้อง ส่วนประเภท ก. ถ้า ทปอ ผิดจริง ก็ขอให้รับผิดชอบค่ะ

   ตอบกลับ
   • ถูกลบเนื่องจาก:
    จขกท.ไม่ใส่ใจเอง
    Guest IP
    #17-1

    แต่ประเภท ก.ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเมื่อระบบมีปัญหาแล้วได้พยายามติดต่อทปอ.เพื่อแก้ไขปัญหาจริง เพราะเวลามันเยอะ คนที่มีปัญหากับระบบจริงๆ เค้ารีบติดต่อทปอ. และได้รับการแก้ไขก่อนหมดเวลา

    ทว่าจขกท.กลับตอบว่า"จะให้ไปหาหลักฐานอะไร คุณก็พูดได้ คุณไม่ใช่คนเกิดปัญหานี่"

    ในเมื่อไม่มีหลักฐานพิสูจน์ ทปอ.เค้าจะรู้ได้ยังไง ว่าจริงๆแล้วจขกท.แค่"ลืม"หรือเปล่า

    ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #18
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   วันนี้ (5พค) ออกมาแล้วนะคะ ใครที่ระบบพัง ไปแจ้งค่ะ แต่เขาตรวจนะคะ ถ้าจ้อจี้ ตัดสิทธิ์ทุกรอบ เตรียมสอบปีหน้าค่ะ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #19
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ถึง จขกท. เนอะ

   1. เจตนารมณ์ของการคัดเลือกคนเข้ามหาลัยคือการหาคนเก่งคนมีความสามารถหรือคนไม่สะเพร่าครับ?

   - เค้าต้องการคนที่เก่งมีความสามารถและไม่สะเพร่าเนอะ ถ้าเก่งอย่างเดี๋ยวแต่สะเพร่าหรือประมาทก็คือแพ้


   2. ขอถาม จขกท. หน่อย ต่อให้ระบบให้ระยะเวลาในการสมัคร 1 เดือน คนเหล่านี้จะยังมีปัญหาจากความสะเพร่า ประมาทของตัวเองอยู่ไหม แต่สำหรับความคิดเห็นของเรา ระยะเวลา เท่าไหร่ก็ไม่พอสำหรับคนเหล่านี้นะ เพราะสะเพร่ายังไงก็คือสะเพร่า ไม่ว่าเค้าจะให้เวลาเป็นเดือนๆ หรือเป็นปีก็ตาม เพราะระยะเวลาที่เค้าให้นี่เกือบ 2 อาทิตย์ ก็ถือไม่มากไม่น้อยนะ ต่อให้อาทิตย์แรกระบบจะมีปัญหาก็ตาม เรายังมองว่าระยะเวลา 1 อาทิตย์ยังสามารถสมัครหรือแก้ไขได้


   3. เรื่องของความสะเพร่าที่ไม่กดยืนยัน เรื่องการยืนยันเนี่ย เค้าให้สมัครและยืนยันได้เลย จะกดยืนยันก่อนหรือหลังการจ่ายเงินก็ได้ ถามง่ายๆเลย ทำไมสมัครเสร็จแล้วแค่เลือนลงไปไม่กี่บรรทัดเนอะ ไม่ได้ใช้เวลามากมาย ถ้าคนบอกไม่แน่ใจว่าจะเอาที่ๆ เลือกดีไหม แต่การยืนยันเป็นการเซฟตัวเองก่อนหรือเปล่า ถ้าอยากเปลี่ยนเค้าก็ให้กลับมาเปลี่ยนได้อีก 2 ครั้ง


   4. เห็น จขกท. พิมแบบภาษากฎหมายแต่ดูแล้ว มันไม่ได้จริงๆ อ่ะ จขกท. มาตรา 157 เนี่ย สำหรับเราที่ไม่ได้เรียนกฎหมายมา เรายังรู้เลยว่า จขกท. โยงมั่วไปมั่วมา มาตรา 157 ถ้าหาใน google เค้าบอกอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานโดยมิชอบ ขอถาม จขกท. เลย ละกัน เค้าปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบตรงไหน เค้ามีกฎกติกาบอกชัดเจนอยู่ว่าต้อง ปฎิบัติยังไง เจ้าหน้าที่ ทปอ. กีดกัน จขกท. ไม่ให้สมัครหรอ ก็เปล่า เค้าไม่ได้กีดกันอะไรเลย แล้วทำไม จขกท. ถึงกล้ากล่าวหาว่า ทาง ทปอ. ปฎิบัติมิชอบ ตามมาตรากฎหมาย 157


   ขอฝากถึง จขกท. หน่อยแล้วกันเนอะ ถ้าจะเรียน กฎหมาย (เห็นพิมเป็นลักษณะกฎหมาย)ความระเอียดรอบคอบเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากส่วนอื่นๆ เพราะในชีวิตจริง การทำงานสายกฎหมาย อย่างทนายความ ถ้าพลาดเพียงนิดเดียว คืออีกฝ่ายอาจผลิกกลับมาชนะได้ และนั่นหมายถึงถ้าคุณแพ้ มันไม่ได้หมายความว่าคุณแพ้ในคดีนั้นคดีเดียว แต่อาจหมายถึง การที่คุณอาจจะหมดทางทำมาหากินทางสายอาชีพนี้ก็ได้ เพราะคงไม่มีใครอยากจ้างทนายที่สะเพร่า เพื่อทำให้ตัวเองแพ้ในชั้นศาลหรอกเนอะ   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #20
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ถึง lukkyzero

   การพูดจาตอบ คห. 19-1 และ 19-2 แสดงถึงความเป็นคนมีเหตุผล และได้รับการอบรมให้มีเหตุผล และปฏิบัติตนไม่มีอะไรผิดพลาดเลินเล่อตลอดชีวิตที่ผ่านมา หรือหากมี ก็ค้นหาสาเหตุมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้เสมอ แต่คนที่เก่งขนาดนี้เท่าที่ลุงพบ มักเป็นคนที่มีความกรุณากับคนที่ฉลาดน้อยกว่าตนหรือคนที่ผิดพลาดเสมอ พวกหนูทั้งหลาย ก็คงอายุไม่มาก กำลังเป็นหนุ่มสาว เป็นกำลังของประเทศในอนาคต ยังต้องพบอะไรอีกมาก เมื่อวิจารณ์ จขกท.เขามาพอควรแล้ว ก็ขอเปลี่ยนเป็นให้กำลังใจเขาบ้างเถิด ดีกว่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นจุดดำในใจของเขาไปอีกนานนนน.....

   ลุงไม่ค่อยได้เห็นคนที่ผิดพลาดแล้วไม่แก้ไขตัวเองนะ เพราะถ้าทำอย่างนั้น เขาก็คงอยู่ในสังคมหรือหาความเจริญได้ยาก กำลังใจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสู้ต่อไป

   อีกอย่าง ในสมัยของลุง เวลาผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราคิดว่าเขาอาวุโสกว่าเราเขาท้วงมา ลุงไม่เห็นด้วยก็มักตอบกลับไปดี ๆ หรือนิ่งเสีย ไม่ค่อยสวนกลับ (ไม่ได้ว่านะ กำลังบอกเคล็ดลับการดำเนินชีวิต) เพราะแม้จะไม่ได้มิตรก็คงไม่มีศัตรูเพิ่ม แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับลุงก็อย่าสวนลุงเลย ลุงแก่แล้ว แถมเคยตรวจพบเป็นหัวใจเต้นผิดปกติ เดี๋ยวพาลช็อกตาย....บาปนะหนู

   ตอบกลับ
   • ถูกลบเนื่องจาก:
    ไม่ได้นับถือที่อายุ
    Guest IP
    #20-1

    ที่คุณกำลังทำนี่ก็คือเป็นการแซะนะคะ บอกไว้ให้รู้ตัว

    แล้วถ้าไม่เห็นด้วยแล้วทำไมจะสวนกลับไม่ได้อะคะ จริงๆมันไม่ใช่การสวนกลับด้วยซ้ำในเมื่อเป็นการคุยกันด้วยเหตุด้วยผล ยุคสมัยคุณจะเป็นยังไงอันนี้ดิฉันไม่รู้และไม่สนค่ะ แต่สิ่งที่คุณควรจะทำตอนนี้คือยอมรับการตอบโต้(หรือที่คุณเรียกว่าสวนกลับ)จากคนที่คุณไปแสดงความเห็นของคุณกับเขาไว้ก่อนให้ได้ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องมาอ้างเรื่องความแก่ ความบาปบุญอะไรหรอกค่ะ มันไม่เกี่ยวกัน

    ป.ล. ดิฉันไม่ใช่คุณlukkyzeroนะคะ

    ตอบกลับ
 • ความคิดเห็นที่ 21 - 23

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป