อบรมฟรี “หอมกลิ่นลำดวน เขียนสารคดีชีวิตบุพการี” ที่หอศิลป์กรุงเทพฯ [ยินดีให้แชร์]

วิว
ช่วยแชร์ค่ะ


กำหนดการ “หอมกลิ่นลำดวน” รุ่น ๓
*************************************
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี
รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๖ - วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ ห้อง Friends of bacc (ชั้น ๖) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน 

จัดโดย เรือนพิมพ์แม่ชอบ ร่วมกับ ชมรมกล้องกับปากกา ด้วยดวงตาและหัวใจ
สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

*หลักการและเหตุผล
 
การบันทึกประวัติชีวิตบุพการี  ถือเป็นการแสดงกตัญญุตาจิตต่อผู้มีพระคุณ มิใช่การบันทึกเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องในครอบครัวที่ไม่มีคุณค่าพอจะให้คนอื่นได้รับรู้ หากแท้ที่จริง อาจนับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์สังคมภาคประชาชน อันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา รวมทั้งสาระทางวัฒนธรรม ประเพณี  คติความเชื่อ และสหวิทยาการอันหลากหลาย

วัตถุประสงค์ 

 ๑.ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงเป็นแบบอย่างอันงดงาม
 ด้านความกตัญญูกตเวทิตา
 ๒ รณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักในคุณค่าของการเขียนประวัติชีวิตบุพการี
 ๓ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว อันจะส่งผลให้สังคมสุขสงบและเข้มแข็ง
 ๔ รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง

กำหนดการ “หอมกลิ่นลำดวน รุ่นที่ ๓ 

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
*******************************
๑๐.๐๐ น. - ผู้เข้าอบรม ลงทะเบียน
๑๐.๓๐ น .- เปิดประเด็น “หอมกลิ่นลำดวน สำคัญไฉน?”
                   โดย  ดร.สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ และประธานชมรมกล้องกับปากกา   

๑๑.๐๐ น. – เปิดประสบการณ์ นักเขียนหอมกลิ่นลำดวน โดย คุณสัจภูมิ ละออ ผู้เขียนสารคดี “พรานทุ่ง”
                   ดำเนินรายการโดย อ.สมปอง ดวงไสว
๑๒.๐๐ น. - พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
๑๓.๐๐ น.  – บรรยาย “สูตร (ไม่) ลับ กลวิธีจับประเด็นในงานเขียนสารคดี”
        โดย คุณธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี
๑๓.๔๕ น.- บรรยาย “เขียนอย่างไรให้สนุก เปี่ยมสุขกับงานเขียน”
                   โดย อ.สมปอง ดวงไสว นักคิด นักเขียน นักวัฒนธรรมชุมชน
๑๔.๔๕ น. – พัก (รับประทานอาหารว่าง)

๑๕.๐๐ น. – บรรยาย “สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้เรื่องเด่น ประเด็นดี”
                    โดย คุณสุชาดา ลิมป์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร “สารคดี”
๑๖.๐๐ น. – บรรยาย “เคล็ด (ไม่) ลับ ศิลปะการวางโครงเรื่องในการเขียนสารคดี”
                   โดย คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร “สารคดี”
๑๗.๑๕ น. – จบการอบรมวันแรก

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
**********************************
๑๐.๐๐ น. - ผู้เข้าอบรม ลงทะเบียน
๑๐.๓๐ น. – เสวนาสามวัย ให้ผู้เข้าอบรมฝึกสัมภาษณ์ แขกรับเชิญ: คุณชุมสาย มีสมสืบ คุณแม่ 
                อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และคุณย่า ดช.รินคม มีสมสืบ 
                นักวาดภาพวัย ๑๐ ขวบ ดำเนินรายการโดยคุณกิติมาภรณ์ จิตราทร / อ.สมปอง ดวงไสว               
๑๒.๐๐ น.-  พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
๑๓.๐๐ น.– เกม “กล้องกับปากกาท้าประลอง” (ฝึกเขียนและถ่ายภาพสด) 
                    โดย  ดร.สงคราม โพธิ์วิไล และ อ.สมปอง ดวงไสว

๑๔.๐๐ น. –   แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม (กลุ่มละ ๑๐ คน)
                     วิทยากรประจำกลุ่มเสนอความเห็นต่อการบ้านของผู้เข้าอบรม
                     ผู้เข้าอบรมนำเสนอ ประเด็นเขียนสารคดีประวัติชีวิตบุพการี 
                     (รับประทานอาหารว่าง ในระหว่างแบ่งกลุ่ม)
๑๖.๓๐ น..– รวมกลุ่มผู้เข้าอบรม นัดหมายส่งผลงาน สารคดีประวัติชีวิตบุพการี ความยาว ไม่ต่ำกว่า ๓  
                    แต่ไม่เกิน ๕ หน้า แบบอักษร อังสนา ขนาด ๑๖ ป้อยต์  ภายในวันที่.............
                    โดยส่งทาง E-Mail: maechorb@gmail.com  
                   - รับเกียรติบัตร และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
๑๗.๐๐ น.- ปิดการอบรมหอมกลิ่นลำดวน รุ่น ๓

หมายเหตุ: ผู้จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับทุกท่าน กรุณานำกระบอกใส่น้ำส่วนตัวมาด้วย
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป