เนื้อเพลง GOT7 - Eclipse [ยินดีให้แชร์]

วิว
#GOT7_ECLIPSE #GOT7_BETWEEN_SECURITY_AND_INSECURITY #GOT7_SPINNINGTOP #GOT7


GOT7 - Eclipse

 
[Jinyoung, Youngjae]
ยอ จอน ฮี นา รึล บี จวอ จู นึน นอน
ฮัง ซัง กี ชอก กัท ทา บยอน ฮัม ออบ นึน นา เย มา อึม อิน เด


ชา ชิน อิซ ดอน แน โม ซึบ บี
ออ ดิซ นึน จี ชัล อัน โบ ยอ


[BamBam]
นัน เน อัน ชิก ชอ กา ดเว จุล ซู อิซ ซึล กา
ออ ตอล แตน นา ชา ชิน นี กอบ บี นัล แต โด อิซ ซอ
โช กึม ฮัน แน แชก กิม กัม ซก เก
เน กา ดา ชี ชิน อัน นึล กา กอก ชอง ดเว


[Yugyeom, Jinyoung]
นอ รา นึน บิช เช กือ ริม ชา กา ชอม ชอม ดอพ พี มยอน
I can’t see
ดา ชี ฮน รัน ซือ รอ วอ ชยอ
นา ดับ ชี อัน เก ไอ อา จิก โด แน เก
มี โซ ชี ออ ชู นึน นอล
It’s you
จี คยอ แนล ซู กา อิซ ซึล กา
I’m afraid


[Youngjae, JB]
Here I go again
No
โต ดา ชี ออ ดุม อี แน มา อึม เม มิล รยอ วา
นา นึน บี ทึล กอ รี โก
อู รี เย กุม มึน โช กึม ชิก ฮือ รยอ ชยอ กา


บิซ ชอ นา ยา มัน แฮ
ออ ดุม อี ซัม คี กี ชอน เน
อี กยอ แน รยอ มม บู ริม ชยอ
ชึง ชิม มึล ชับ บา
นอน รา นึน บิช ชึล กึท กา จี ชับ บา
I’m gonna win this fight


[Jackson, Mark]
กัม ดัง งี อัน ดแว แน ออ แก วี เย มู เก
แน กา โซ ชุง แฮ ชิล ซูรก นัน ดอ ดูรยอ วอ ชี เน
กือ ริม ชา เอ ดอพ พยอ ชิง แต แน มัม มึน  ฮึน ดึล รี เน
คอ ชยอ กา นึน บุล รัน Get away
นอน นา ฮา นา มิด โก อิซ นึน เด


อู รี ดุล รี มยอน ชุง บุน แฮ
อู ริน ดุล รี ซอน วัน บยอก แฮ
นอ วา นา กือ รี โก นา วา นอ อู ริน อี มี ฮา นัน เด
แน กา มัล ฮัน กอซ ดึล ยอน กี ชอ รอม ฮด ทอ ชยอ
ชับ โก อิซ ดอน นอ โด ซา นา ชิล กา ดู รยอ วอ ชยอ


[Yugyeom, Jinyoung]
นอ เอ เก นา นึน ออ ตอน อึย มี อิน กอล กา
I don’t know
แน เกน ฮัก ชิน อี พิล รโย แฮ
มัม บยอน ฮา ชี อัน เก
นา เอ เก นอ นึน นา เย โม ดึน กอซ ชี กี เอ
Trust me
กึท กา จี นอน นด ชิน อัน นา
Never let you go
 
[Youngjae, JB]
Here I go again
No
โต ดา ชี ออ ดุม อี แน มา อึม เม มิล รยอ วา
นา นึน บี ทึล กอ รี โก
อู รี เย กุม มึน โช กึม ชิก ฮือ รยอ ชยอ กา


บิซ ชอ นา ยา มัน แฮ
ออ ดุม อี ซัม คี กี ชอน เน
อี กยอ แน รยอ มม บู ริม ชยอ
ชึง ชิม มึล ชับ บา
นอน รา นึน บิช ชึล กึท กา จี ชับ บา
I’m gonna win this fight


 
[JB, BamBam, Jackson]
แน กยอท เท มัน มอ มุล รอ ชวอ
บัง ฮวัง ฮา นึน โก มิน ดึล มา ชอ  
โม ดู นอ รึล วี ฮัน กอซ ปุน นี ยา


พา โด ชอ รอม มิล รยอ โอ นึน นอ รึล
กวา ยอน นัน ดัม อี แนล ซู อิซ ซึล กา
อี รอน แน บุล รัน ฮัน โม ซึบ ดือ รึล
นอล ตอ นา โบ แน ชี นึน อัน นึล กา


บา โบ กัท ทา โบ อิล ซุน อิซ เกซ ชี มัน
นอ แต มัน เอ ชี กึม เอ นัน
 
[Yugyeom, JB, Youngjae]
Here I go again
No
โต ดา ชี ออ ดุม อี แน มา อึม เม มิล รยอ วา
นา นึน บี ทึล กอ รี โก
อู รี เย กุม มึน โช กึม ชิก ฮือ รยอ ชยอ กา


บิซ ชอ นา ยา มัน แฮ
ออ ดุม อี ซัม คี กี ชอน เน
อี กยอ แน รยอ มม บู ริม ชยอ
ชึง ชิม มึล ชับ บา
นอน รา นึน บิช ชึล กึท กา จี ชับ บา
I’m gonna win this fight


 
 cr. ซับ by AvaTiTan 
ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะค้าบบ >/\<


ยังอ่อนหัดด้านการแปลยิ่งนัก กลัวจะแปลความหมายให้อากาเซผิดๆ เอาเป็นว่า เอาซับไปหัดร้องกันก่อนนะจุ้บๆ >3<


 
 
 
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป