/>

Out Come > Out Put = ทำ > พูด = ประสบการณ์ > ทฤษฎี = " ต้นกล้าพันธ์ใหม่ของสังคม " [ยินดีให้แชร์]

วิว

     ตลอด 5 ปี แห่งความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ ใน " 1 หลักสูตร 1 ชุมชน" (OPOC : One Program One Community) ของ .. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.. ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาสำคัญที่นักศึกษาต้องได้รับการขัดเกลาสำนึกต่อสังคมโดยผ่านกระบวนการบูรณาการทั้งทางมหาลัยและชุมชน ..
 

... วันนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเหล่าบรรดาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆ นักศึกษา มมส. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ "กล้าใหม่ใฝ่รู้ .. ปีที่ 13" ด้วยโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ผมได้เข้าไปศึกษาด้วยตนเอง เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดชัดเจน มาจากความต้องการอันแท้จริง เปลี่ยนเทคโนโลยีที่แสนไกลให้เป็นนวัตกรรมชุมชน สามารถดูแลซ่อมแซมเองได้ และชุมชนสามารถขยายผลไปยังผู้ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ... ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ... ที่บูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอน เข้ามา " รับใช้สังคม " โดยน้อมนำยังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน นำเครื่องมือและกระบวนการเข้าถึงชุมชนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... สงผลให้เกิดผลลัพธุ์และผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อตนเองและสังคมสืบไป

รางวัลชนะเลิศ
" โครงการชุดเพาะฟักปลานิลเคลื่อนที่ "
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157212549277193&id=313169197192

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป