ซ่อน
แสดง

รับสมัครนักศึกษา (รอบรับตรงอิสระ) หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก [ยินดีให้แชร์]

วิว
#รับสมัคร #แพทย์แผนไทย #รับตรงอิสระ #จบมามีงานทำ #tcas


วิธีการสมัครรอบรับตรงอิสระ
การรับสมัคร รอบการรับตรงอิสระมีการกำหนดเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากรอบอื่นๆ ดังนี้
การสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ไม่จำกัดภูมิลำเนา และสถานศึกษา ผู้มีสิทธิสมัครสามารถสมัครได้ แต่ต้องรับโควตาจังหวัดที่สถานศึกษาได้รับการจัดสรรโควตา
สิทธิประโยชน์ (ไม่มีสามารถใช้โควตาบุคคลทั่วไปได้นะค่ะ^^)
สิทธิบุตรข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั้น และสามารถใช้สิทธิได้ทุกประเภทโควตา มีคะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน

ใบสมัคร
สามารถ download ใบสมัครได้ที่ https://admission.pi.in.th/admission/document/2562-[entrn001-2562AFDR-support]-AdmissionFreeDirectRecruit-supportApplicationForm.pdf
คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
๒) อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๓) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๔) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๕) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๖) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด
๗) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฎิบัติการ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นๆ (ดูคุณสมบัติด้านการศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๙) ไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET
๑๐) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีกำหนดคะแนนผลการทดสอบขั้นต่ำ
๑๑) มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2) แต่ไม่มีกำหนดคะแนนผลการทดสอบขั้นต่ำ
องค์ประกอบการคัดเลือก
๑) GPAX ตลอดหลักสูตรแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET O-NET ๕ รายวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต และวิทย์ GAT PAT2 ร้อยละ ๗๐
๒) การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๓๐
การสมัคร
๑) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก หรือ download เอกสารที่เว็บไซต์ https://admission.pi.in.th/admission/document/2562-[entrn001-2562AFDR-support]-AdmissionFreeDirectRecruit-supportApplicationForm.pdf
กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้น
SCAN ส่งมาที่ E-mail : thanapohn.teehlek@gmail.com
ด้เลยค่ะ
๒) เลือกได้ ๑ อันดับ (หรือ ๑ หลักสูตร ๑ โควตาจังหวัด และ ๑ ประเภทโควตา)
๓) ไม่มีค่าสมัคร
รายละเอียดอื่น โปรดอ่านเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครฯ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาฯ การรับตรงอิสระ [รายละเอียดที่ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ https://admission.pi.in.th/admission/#anounce]
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป