/>

คณะสาธาารณสุขศาสตร์ มธ. รับสมัคร ปริญญาโท ภาคพิเศษ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #ธรรมศาสตร์ #ธรรมศาสตร์ลำปาง #ปริญญาโท

รับสมัคร ปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน

วิชาเอกที่รับสมัคร
1. วิชาเอกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. วิชาเอกการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. วิชาเอกการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
4. วิชาเอกการจัดการการบริการสุขภาพ
5. วิชาเอกวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 การรับเข้านักศึกษา ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
     2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (นับจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2562)
     3. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2 สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาการได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
     4. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร 
  ทางไปรษณีย์ บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
  ด้วยตนเอง บัดนี้ – วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
  สมัครผ่านระบบออนไลน์ (sasuk.fph.tu.ac.th/Application/Master-apply) บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
- สอบข้อเขียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 

ดาวน์โหลด เอกสารการรับสมัคร >> คลิก
รับสมัคร ปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จำนวนรับเข้าศึกษา 15 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี 
(นับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562)
3. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2. สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาการได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
4. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

การสมัครสอบ
- วิธีการสมัครสอบ
  สมัครด้วยตนเอง บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  ทางไปรษณีย์ บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
- สอบสัมภาษณ์  วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
- เเสดงความจำนงเข้าศึกษา   ตั้งเเต่วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลด ประกาศการรับสมัคร >> คลิก 
ดาวน์โหลด เอกสารการรับสมัคร >> คลิก 


 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
      (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 มธ.ศูนย์รังสิต)


     -  การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
     -  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มธ.ศูนย์รังสิต   
     -  แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา   

   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
      (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 มธ.ศูนย์รังสิต)


     -  การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
     -  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มธ.ศูนย์รังสิต   
     -  แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา   

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป