ซ่อน
แสดง

MBSรับน้องเข้าบ้าน บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม [ยินดีให้แชร์]

rattanaprapha
Guest IP
วิว
#รับน้องเข้าบ้าน #mbs #คณะการบัญชีและการจัดการ #มมส
เหตุผลที่ควรเรียนที่นี้
เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ คณะการบัญชีและการจัดการ
• มีหลักสูตรที่หลากหลายครบคลุมทุกสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ
• มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
• อุปกรณ์ทันสมัยเสริมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
• มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
• ผู้ประกอบการให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต
• ดูแลเอาใจใส่นิสิตทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

การเตรียมความพร้อมสู่การได้งานทำ
• การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในองค์กรธุรกิจ
• โครงการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงาน
• โครงการแนะแนวการสมัครงานและการศึกษาต่อ
• โครงการอบรมเทคนิคการหางานทำ
• โครงการตลาดนัดแรงงาน


หลักสูตรระดับปริญาตรี
บัญชีบัณฑิต
- สาขาการบัญชี
แนวทางการประกอบอาชีพ
ภาครัฐ นักวิชาการบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่สรรพกร นักวิเคราะห์ นักวิจัย อาจารย์ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ พนักงานบัญชีและการเงินสมุห์บัญชี ผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบและควบคุมภายใน ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้สอบบัญชีอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เปิดสำนักงานบัญชี ที่ปรึกษาการบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษาวางระบบควบคุมภายใน

เศรษฐศาตร์บัณฑิต
- สาขาเศรษฐศาตร์ธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรม กองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณในหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการนักเศรษฐศาสตร์ เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจต่างๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ หรือ นักวางแผนและนโยบาย นักวิชาการ อาจารย์ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาการจัดการ
แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล นักวิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์ ฝ่ายงานบริหารองค์กร ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ นักขาย พิธีกร วิทยากรในการฝึกอบรม ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือส่วนงานหลักทรัพย์และการลงทุนของสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าทำงานในฝ่ายบริหารการเงินของบริษัท ต่าง ๆ นักวิชาการ อาจารย์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว

- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ
นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล นักพัฒนาซอฟแวร์ นักวิเคราะห์และวางระบบสารสนเทศ วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต นักพัฒนางานทางดด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการด้าน IT และนักวิชาการ อาจารย์

- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งานวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร นักวางแผนและนโยบาย นักวิชาการ อาจารย์ หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- สาขาการตลาด
แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์ นักออกแบบและพัฒนา ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ นักขาย พิธีกร วิทยากรในการฝึกอบรม ออกแบบและผลิตงานสื่อสารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ อาจารย์ รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว


- สาขาการเงิน
แนวทางการประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารงบประมาณ บริหารสินเชื่อ บริหารโครงการลงทุน วิเคราะห์และลงทุน ในตลาดทรัพย์ ตลอดจนกองทุนประเภทต่าง ๆ บริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน เศรษฐกร ผู้จัดการระบบ กระทรวงการคลัง บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สถาบันทางการเงิน นักวิชาการ อาจารย์ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ผู้บริหารระบบสารสนเทศ เป็นผู้ใช้งานระดับสูง นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบ/ผู้จัดการระบบ นักวิชาการ นักออกแบบเว็ป ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการด้าน IT และนักวิชาการ อาจารย์

- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายระหว่างประเทศ ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้รับผิดชอบการวางแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ นักกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ฝ่ายส่งออก-นำเข้า สินค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ อาจารย์ผู้สอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว


https://familymbs.blogspot.com/
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป