ซ่อน
แสดง

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร [ยินดีให้แชร์]

วิว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
(Bachelor of Science Program in Agro-Industrial Product Development)
ชื่อปริญญา วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
B.Sc. (Agro-Industrial Product Development)


หลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต

เรียนอะไรบ้าง

*เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร *หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร*การวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร *การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ *การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ * การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ * นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร *หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร * จรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ *เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ *เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม * เทคโนโลยีผักและผลไม้ *เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก *นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม *เครื่องสำอาง *เวชสำอาง เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
>>>เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
>>>มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
        เทียบเท่าโปรแกรมที่เน้น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ) โดยต้องมี
        การเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 
9 หน่วยกิต หรือ
        โปรแกรมที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ


จบแล้วทำงานอะไร
$ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานควบคุมคุณภาพ $ ฝ่ายการตลาด นักวิจัยและพัฒนา $ ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นต้น 

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
ค่าเล่าเรียน 6,000 - 8,000 บาท/เทอม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/   
https://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/

​โทร. 037-261-802, 037-261-559-60      
Facebook: สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ม.บูรพา


http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/2019/
https://www.facebook.com/PD.BUU.SK/
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป