Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS63 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#มจพ #หลักสูตรนานาชาติ #เทคโนโลยีสารสนเทศ #tcas63 #I
สวัสดีครับวันนี้แอดมินเพจ Fanpage.IT.KMUTNB ขอแนะนำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (I-BIT) (หลักสูตรนานาชาติ)
ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ


โดยช่วงการรับสมัครมีดังนี้
TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
มี GPAX,GPA ตรงตามที่กำหนด
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP / RMIT (ถ้ามี)
มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด
สามารถสมัครได้ที่ คลิกที่นี่

โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
มี GPAX,GPA ตรงตามที่กำหนด
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP / RMIT (ถ้ามี)
สามารถสมัครได้ที่ คลิกที่นี่

1. หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?<BR>
(1) นักพัฒนาองค์กรดิจิทัล
(2) นักวิเคราะห์ข้อมูล
(3) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(5) นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
(6) ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(7) หรือผู้ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร?
129 หน่วยกิต
3 รูปแบบของหลักสูตร
3.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี4 ปี
3.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
3.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
3.4 การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
4. ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
45,500.00 บาท ต่อเทอม
5. วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาค
6ุ. วัน/เวลาที่เรียน?
+ เรียนวันจันทรื - ศุกร์ 9.00-16.00
7. สถานที่เรียน?
+ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. อาคารนวมินทรราชินี ชั้น ชั้น 3-7

8. รายวิชาที่น่าสนใจ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาการสารสนเทศ
070153601 พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Foundation of Computer Programming)
070153602 กรอบการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย (Contemporary Programming Framework)
070153603 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพื้นฐาน (Fundamental Computer Infrastructure and Networking)
070153604 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Cybersecurity for Digital Economy)
070153605 พื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Foundation of Big Data)
070153606 การออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design)
070153607 เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
070153608 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
070153609 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 1 (Mathematics for Digital Economy I)
070153610 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 2 (Mathematics for Digital Economy II)
กลุ่มวิชาวิทยาการสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล
070153701 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 1 (DevOps I)
070153702 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 2 (DevOps II)
070153703 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Design and Development)
070153704 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบเอจส าหรับธุรกิจ
อัจฉริยะ (Internet of Things and Edge Computing for Smart Business)
070153705 โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Modern Information Technology Infrastructure)
070153706 การออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application Design)
070153707 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Introduction to Enterprise Resource Planning)
070153708 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
070153709 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
070153710 การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
070153711 ทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Skills)
070153712 การบริหารจัดการโครงการดิจิทัล (Digital Project Management)

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2714
โทรสาร 02-555-2734
website : http://it.kmutnb.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/Fanpage.IT.KMUTNB/
Email: amonwan.r@it.kmutnb.ac.th
Line: @it.kmutnb
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

5 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป