ปรับสีเว็บเป็นปกติ

การเขียนบรรณานุกรม No 657681


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง รายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ และ วัสดุอ้างอิงทุกประเภทที่ผู้ทำรายงานใช้ประกอบการค้นคว้าและการเรียบเรียง เพื่อเป็นการยืนยันว่าการเขียนนั้นเป็นการค้นความจากตำราที่เชื่อถือได้

การเขียนบรรณานุกรมมีวิธีการดังนี้

1.เขียนคำว่าบรรณานุกรมโดยไม่ต้อวงขีดเส้นใต้ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนประมาณสองนิ้ว

2.เขียนรายงานบรรณานุกรมแต่ละรายการชิดชอบซ้ายของหน้ากระดาษ หากเขียนไม่จบในบรรทัดเดียวให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 8 ตัวอักษร (หรือตำแหน่งที่ย่อหน้า)

3.เรียงรายชื่อแต่ละรายการตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้แต่ง (ก-ฮ)

4.จัดเรียงเอกสารแยกตามประเภท คือ หนังสือ บทความในวารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอัดสำเนา และการสัมภาษณ์ หากรายงานเป็นภาษาไทยให้จัดเรียงเอกสารภาษาไทยไว้เป็นอันดับแรก แต่ถ้ารายงานเป็นภาษาอังกฤษ ให้จัดเรียงเอกสารภาษาอังกฤษไว้เป็นอันดับแรก

5.รายการสิ่งพิมพ์ของผู้แต่งเดียวกัน ในครั้งต่อไปไม่ต้องเขียนชื่อผู้แต่งซ้ำอีก แต่ให้ใช้สัญลักษณ์ประกาศ (________________) ยาว 8 ตัวอักษร แทน

6.เว้นระยะ 1 บรรทัด ทุกครั้งเมื่อขึ้นรายการบรรณานุกรมรายการใหม่

การลงรายการบรรณานุกรม


มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1.ผู้แต่ง

1.1 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้น ตามด้นชื่อต้น และชื่อรอง เช่น
ชื่อ Chelie C Cooper
ใช้ Cooper Chelie C.

1.2 ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้นไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตำแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ให้ตัดออกไป ยกเว้น นามแฝง เช่น นายตำรา ณ เมืองใต้, ดร.วินแม็ก, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

2. ชื่อเรื่อง ให้ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกและขีดเส้นใต้เน้นชื่อนั้นด้วย หากเป็นหนังสือหลายเล่มจบ ให้ระบุเล่มที่ใช้ หลังชื่อใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

3. เล่มที่อ้าง หนังสือเล่มเดียวจบ ไม่ต้องระบุจำนวนเล่ม แต่ถ้าหนังสือนั้นมีหลายเล่มให้ระบุเล่มที่ใช้ (เช่น สารานุกรมไทย หรือ Black Law)

4. ครั้งที่พิมพ์ ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้ระบุครั้งที่พิมพ์ด้วย หลังครั้งที่พิมพ์ ใส่เครื่องหมาย มหัพภาค (.)

5. สถานที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองที่สำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์นั้นตั้งอยู่ โดยใช้ชื่อเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้นๆ หากไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใช้ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p) สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ คือ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หลังครั้งที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายทวิภาค ( ; )

6. สำนักพิมพ์ ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ในกรณีที่มีทั้งสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ ให้ใช้ชื่อสำนักพิมพ์ คำที่เป็นส่วนของสำนักพิมพ์ เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด Incorporation, Inc. ให้ตัดออก ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใช้ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) แทนเพียงครั้งเดียว หลังสำนักพิมพ์ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,)

7. ปีที่พิมพ์ ใส่เฉพาะตัวเลข ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) ในเอกสารภาษาอังกฤษ ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) หรือ (n.p., n.d.) ในภาษาอังกฤษ หลังปีที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ตัวอย่างการลงรายการบรรณานุกรม

1. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม หนังสือเล่ม

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์.สำนักพิมพ์.ปีที่พิมพ์.

วิทยากร เชียงกูล. ฉันจึงมาหาความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. หลายชีวิต. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2548.

2. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมที่มีผู้แต่ง 2 คน

ชื่อผู้แต่งทั้งสองคน. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

สมบัติ จำปาเงิน และ สำเนียง มณีกาญจน์. หลักนักอ่าน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว, 2531.

3. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 2 คน

ชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งคนอื่นๆ.ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

อธิษกานต์ ไกรภักดี และคนอื่นๆ. การเมืองและการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: ปานเทวา
การพิมพ์, 2541.

4. ตัวอย่างการเขียนบรรณารุกรมหนังสือแปล

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ.ชื่อผู้แปล.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

วิลเลี่ยม, สตีเวนสัน. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539.

5.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.” สาขา และสถาบันการศึกษา, ปีการศึกษา.

ศศิรินทร์ คำบำรุง, “โครงสร้างในด้านข่าวและธุรกิจของศูนย์ข่าวภูมิภาค.” วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

6.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทสัมภาษณ์

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ตำแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์,วันที่สัมภาษณ์.

ทักษิณ ชินวัตร. นายกรัฐมนตรี. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2549.


7. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อบทความ” [ประเภทของสื่อที่เข้าถึง] <เข้าถึงได้จาก> (วันที่ค้นข้อมูล)

Pasguier, Roger F. “Owl” [Online]. (Feb. 8, 2006)


8. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในวารสารหรือนิตยสาร

ชื่อผู้เขียนบทความ “ชื่อบทความ” ชื่อวารสาร. ปีที่, ฉบับที่. (เดือน ปี) : เลขที่หน้าอ้างอิง.

อัลยา นฤชานนท์. “ได้อะไรบ้างจากการอ่านสารคดีการท่องเที่ยว.” เที่ยวรอบโลก. 45, 4 (เมษายน 2540) : 36-40.

9. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อหนังสือพิมพ์ (วัน เดือน ปี): เลขหน้าที่อ้างอิง.

สมเจตน์ วัฒนาธร, “กินบนเรือน ขี้บนหลังคา,” เดลินิวส์. ( 7 กรกฎาคม 2549): 14.

10. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในสารานุกรม

ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อสารานุกรม เล่มที่. (ปีที่พิมพ์) : เลขหน้าที่อ้างอิง.


* ทั้งนี้ การลงรายการบรรณานุกรม มักยึดหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่กำหนด ของสถาบันการศึกษานันๆ ดังนั้น รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมจึงไม่แน่นอน

การลงรายการบรรณานุกรม


มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1.ผู้แต่ง

1.1 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้น ตามด้นชื่อต้น และชื่อรอง เช่น
ชื่อ Chelie C Cooper
ใช้ Cooper Chelie C.

1.2 ผู้แต่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้แต่งที่มีราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ ให้ใส่ ราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ สมณศักดิ์ นั้นไว้ข้างหลังชื่อ โดยหลังชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ตำแหน่งทางวิชาการ อาชีพ หรือยศ ให้ตัดออกไป ยกเว้น นามแฝง เช่น นายตำรา ณ เมืองใต้, ดร.วินแม็ก, หลังชื่อผู้แต่งให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

2. ชื่อเรื่อง ให้ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกและขีดเส้นใต้เน้นชื่อนั้นด้วย หากเป็นหนังสือหลายเล่มจบ ให้ระบุเล่มที่ใช้ หลังชื่อใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

3. เล่มที่อ้าง หนังสือเล่มเดียวจบ ไม่ต้องระบุจำนวนเล่ม แต่ถ้าหนังสือนั้นมีหลายเล่มให้ระบุเล่มที่ใช้ (เช่น สารานุกรมไทย หรือ Black Law)

4. ครั้งที่พิมพ์ ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้ระบุครั้งที่พิมพ์ด้วย หลังครั้งที่พิมพ์ ใส่เครื่องหมาย มหัพภาค (.)

5. สถานที่พิมพ์ ให้ระบุชื่อเมืองที่สำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์นั้นตั้งอยู่ โดยใช้ชื่อเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้นๆ หากไม่ปรากฏชื่อเมืองให้ใช้ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p) สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ คือ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ หลังครั้งที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายทวิภาค ( ; )

6. สำนักพิมพ์ ใช้ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ในกรณีที่มีทั้งสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ ให้ใช้ชื่อสำนักพิมพ์ คำที่เป็นส่วนของสำนักพิมพ์ เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด Incorporation, Inc. ให้ตัดออก ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใช้ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) แทนเพียงครั้งเดียว หลังสำนักพิมพ์ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,)

7. ปีที่พิมพ์ ใส่เฉพาะตัวเลข ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) ในเอกสารภาษาอังกฤษ ถ้าหนังสือไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และปีที่พิมพ์ ให้ใช้ว่า (ม.ป.ท., หรือ ม.ป.ป.) หรือ (n.p., n.d.) ในภาษาอังกฤษ หลังปีที่พิมพ์ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ตัวอย่างการลงรายการบรรณานุกรม

1. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม หนังสือเล่ม

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์.สำนักพิมพ์.ปีที่พิมพ์.

วิทยากร เชียงกูล. ฉันจึงมาหาความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.

คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. หลายชีวิต. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2548.

2. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมที่มีผู้แต่ง 2 คน

ชื่อผู้แต่งทั้งสองคน. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

สมบัติ จำปาเงิน และ สำเนียง มณีกาญจน์. หลักนักอ่าน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว, 2531.

3. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่า 2 คน

ชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งคนอื่นๆ.ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

อธิษกานต์ ไกรภักดี และคนอื่นๆ. การเมืองและการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: ปานเทวา
การพิมพ์, 2541.

4. ตัวอย่างการเขียนบรรณารุกรมหนังสือแปล

ชื่อผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ.ชื่อผู้แปล.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.

วิลเลี่ยม, สตีเวนสัน. นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539.

5.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.” สาขา และสถาบันการศึกษา, ปีการศึกษา.

ศศิรินทร์ คำบำรุง, “โครงสร้างในด้านข่าวและธุรกิจของศูนย์ข่าวภูมิภาค.” วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

6.ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทสัมภาษณ์

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ตำแหน่ง (ถ้ามี). สัมภาษณ์,วันที่สัมภาษณ์.

ทักษิณ ชินวัตร. นายกรัฐมนตรี. สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2549.


7. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้แต่ง. “ชื่อบทความ” [ประเภทของสื่อที่เข้าถึง] <เข้าถึงได้จาก> (วันที่ค้นข้อมูล)

Pasguier, Roger F. “Owl” [Online]. (Feb. 8, 2006)


8. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในวารสารหรือนิตยสาร

ชื่อผู้เขียนบทความ “ชื่อบทความ” ชื่อวารสาร. ปีที่, ฉบับที่. (เดือน ปี) : เลขที่หน้าอ้างอิง.

อัลยา นฤชานนท์. “ได้อะไรบ้างจากการอ่านสารคดีการท่องเที่ยว.” เที่ยวรอบโลก. 45, 4 (เมษายน 2540) : 36-40.

9. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อหนังสือพิมพ์ (วัน เดือน ปี): เลขหน้าที่อ้างอิง.

สมเจตน์ วัฒนาธร, “กินบนเรือน ขี้บนหลังคา,” เดลินิวส์. ( 7 กรกฎาคม 2549): 14.

10. ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในสารานุกรม

ชื่อผู้เขียนบทความ, “ชื่อบทความ,” ชื่อสารานุกรม เล่มที่. (ปีที่พิมพ์) : เลขหน้าที่อ้างอิง.


* ทั้งนี้ การลงรายการบรรณานุกรม มักยึดหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่กำหนด ของสถาบันการศึกษานันๆ ดังนั้น รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมจึงไม่แน่นอน
เสริม

บทความทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนิยมใช้ปีที่พิมพ์ต่อจากชื่อผู้แต่งเช่น

วิทยากร เชียงกูล. (2544). ฉันจึงมาหาความหมาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็ว เลยต้องการให้ผู้อ่านสามารถทราบความทันสมัยจากปีที่พิมพ์โดยนำมาไว้ส่วนต้นๆ ของบรรณานุกรม

แต่อย่างที่คุณดาริกามณีว่าไว้แหล่ะครับ รูปแบบอยู่ที่สถาบันเป็นหลัก

*ตรงชื่อเรื่องให้เน้น พอดีทำไม่เป็น ^_^เครดิต คุณ ดาริกามณี

------------------------------------

พอดีว่าตอนนี้ปี 1 ทุกคณะของธรรมศาสตร์ต้องเรียนวิชาภาษาไทยค่ะ

แล้วกำลังเรียนเรื่องบรรณานุกรม เห็นว่าคงเป็นประโยชน์เลยเอามาลง

ถ้าตอนสอบออกก็คงช่วยได้นะคะ

PS.  *** เลือกภาคของวิดวะตอนปี 2 ตัดสินใจแน่วแน่เลือกอุตฯ อันดับหนึ่ง สาธู้...นิยายจงผ่านด้วยเต๊อะ ***

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:09 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


4 โหวต จากทั้งหมด 8 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

114 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เหอะๆๆ ดีเลยค่ะ นู๋สอบภาษาไทย ม.5เรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
  PS.  *-*+*-*M-i-n-E*-*+*-* รักใครรักจริง รักไม่จริงรักทำไม รักใครรักจากใจ รักทำไมรักไม่จริง*-*+*-*M-i-n-T*-*+*-*
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  เน€เธžเธŠเธฃเธ—เธ™เธ‡
  เน€เธžเธŠเธฃเธ—เธ™เธ‡ 202.149.25.225
  11 มิ.ย. 51 17:52 น.
  เธซเธฒเน€เธเธทเธญเธšเธกเนˆเธฒเธขเน€เธˆเธญ เธฎเธดเธฎเธด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  เน€เธžเธŠเธฃเธ—เธ™เธ‡
  เน€เธžเธŠเธฃเธ—เธ™เธ‡ 202.149.25.241
  11 มิ.ย. 51 17:52 น.
  เธซเธฒเน€เธเธทเธญเธšเธกเนˆเธฒเธขเน€เธˆเธญ เธฎเธดเธฎเธด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ก๊กๆๆ
  ก๊กๆๆ 117.47.203.184
  24 ส.ค. 51 16:53 น.
  ขอบคุณนะครับที่มีคนใจดี ไม่งั้นทำรายงานเสร็จเมื่อไหร่ก็ม่ายรู้ ....
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  มัฟฟิน
  มัฟฟิน 119.42.70.87
  29 ส.ค. 51 10:54 น.
  และแล้ว อิต้น ก้อ ตบ กับ อี ลำยัย

  เปนไปได้ไงวะเนี่ย

  555555555555

  ป่าวหรอก อาจานหั้ยมาหา เรื่อง เน๊

  เลยเข้ามาหาดู ปรากดว่า ขี้เกียจทำงัย

  ยาวไป

  งั้นฉันไปหา เว๊บใหม่เขียนละกัน

  ของแก ยาว เกิ๊นนนนนนน

  (แต่ได้สาระมากมายก่ายกอง)

  ปล. คนที่สวยที่สุด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  กระจกเงา
  กระจกเงา 124.120.187.152
  6 ก.ย. 51 22:49 น.
  ขอบคุณนะค่ะ กำลังทำรายอยู่พอดี และกำลังงงเลยบรรณานุกรม   ขอบคุณจริงๆๆค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  orange
  orange 203.131.211.154
  8 ก.ย. 51 12:36 น.
  ขอบคุณค้า เด็กธรรมศาสตร์เหมือนกันเลย กำลังหางานส่งอาจานอยู่เลย  Thanksๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ria
  8 ก.ย. 51 21:08 น.
  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

  เป็นประโยชน์จริงๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  123
  26 พ.ย. 51 12:10 น.
  ขอบคุณมากค่ะ

  จำเป้นต้องใช้อยุ่พอดี

  แล้วมีให้ครบทุกอันเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  บาส วงโยงับ
  บาส วงโยงับ 125.25.153.61
  29 พ.ย. 51 19:13 น.
  ดีจังรุยย  ที่หามาให้ กะลังทำรายงาน อยู่กั๊บ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไมคนเราต้องแสดงความปัญญาอ่อนด้วยการใช่ภาษา แอ๊บแบ๊วด้วย ใช้บ้างบางคำพอทำใจ แต่เล่นใช้ทั้งประโยคนึกว่าเป็นพวก ต่างดาวเสียอีก ส่วนเรื่องการเขียนบรรณานุกรมขอบคุณมากเลยนะ กำลังทำรายงานอยู่พอดีเลยค่ะ แล้วขอโทษด้วยนะคะ ที่เอากระทู้ของคุณมาระบายความรู้สึกนิดหน่อย
  PS.  ทอม เฟลตัน หล่อ ทอม เฟลตัน หล่อ กรี๊ดๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  นาย
  นาย 118.173.12.134
  10 ธ.ค. 51 15:57 น.
  ไม่ได้เรื่อง

  อิอิ

  55555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  นิกกี้
  นิกกี้ 222.123.218.239
  24 ก.พ. 52 21:43 น.
  ขอบคุนมากนะกะ...ที่ให้ความรู้5557
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ฝ้าย
  ฝ้าย 113.53.204.27
  7 พ.ย. 52 17:37 น.
  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆ
  เลยคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ploy
  ploy 125.26.50.138
  28 พ.ย. 52 16:43 น.
  ร๊ากคิมบอม7
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  นู๋Pan
  นู๋Pan 110.164.162.81
  20 ธ.ค. 52 15:01 น.
  ขอบคุงคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  555
  555 118.172.127.59
  9 ม.ค. 53 18:07 น.


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  น้องฦนสุดเซกซี่
  น้องฦนสุดเซกซี่ 202.143.176.182
  16 ก.พ. 53 09:49 น.
  มันยากจิงๆเลยค่ะเนี้ยบรรณษนุกรมอ่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  ฝันดี
  ฝันดี 202.143.176.182
  16 ก.พ. 53 10:02 น.
  สวัดดด  ด ด ด ด ดดีคร่ะชื่อ น้องฝัน อายุ13 ปี อยากมีเเฟนมากๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  น้องฝัน
  น้องฝัน 202.143.176.182
  16 ก.พ. 53 10:05 น.
  น้องฝันรักsj
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 657681
ชื่อกระทู้ : การเขียนบรรณานุกรม

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: