รวม ตราประจำมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่นี้!!! No 728481


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระเกี้ยว เป็นพิจิตรเรขา (สัญลักษณ์) ประจำรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตราประจำมหาวิทยาลัย คือ ตราธรรมจักร บอกความหมายว่า สถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพุทธศาสนา เป็นหลักกล่อมเกลาบัณฑิต สิ่งที่อยู่กลางธรรมจักร คือ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การยึดมั่น เชิดชูรัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่ มธก. ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ตรามหาวิทยาลัย ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎภายใต้ จักรกับตรีศูล และอักษร ม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เป็นรูปวงกลม ๒ วง ประกอบด้วย วงกลมชั้นนอก จำนวน ๒ เส้น เป็นขอบของตราเครื่องหมายและวงกลมชั้นใน จำนวน ๑ เส้น ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมใน ด้านบนมีอักษรบาลี อตตานํ ทมยนติ ปณฑิตา ด้านล่างมีอักษรไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ว่างระหว่างอักษรบาลีและภาษาไทยมีดอกสักคั่นข้างละ ๑ ดอก ภายในวงกลมชั้นในมีรูปช้าง ท่าทางงามสง่าเป็นธรรมชาติ อยู่ในท่าก้าวย่างและชูคบเพลิง รัศมี ๘ แฉก 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่

  • วิทยา คือ ความรู้ดี
  • จริยา คือ ความประพฤติดี
  • ปัญญา คือ ความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • ตราสัญลักษณ์

   ได้มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬ หิ สมปตตา)

   มหาวิทยาลัยศิลปากร

   พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ พระหัตถ์ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือปาศะ(เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้ำ ประทับบนลวดลายกนก ภายใต้มีอักษรว่า "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ประกาศใช้เมื่อ 25 กรกฎาคม 2494

   มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ตราสัญลักษณ์เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง

   มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ: มงกุฏแทน ปีกาญจนาภิเษก ครบรอบ 50 ปี ตำราการศึกษา แทน ปัญญา จริยธรรม การพัฒนาชื่อมหาวิทยาลัย สื่อถึงมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้

   มหาวิทยาลัยพายัพ
   เครื่องหมายมหาวิทยาลัย เป็นรูปวงกลม ตรงกลางประกอบด้วยวงกลมเล็กสี่วง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ มนุษย์วิทยาศิลป์ และศาสนา ด้านบนวงกลมมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยพายัพ" ด้านล่างมีข้อความว่า "สัจจะ - บริการ" ภาษาอังกฤษ "PAYAP UNIVERSITY" และ "TRUTH - SERVICE" อันเป็น ปณิธานของมหาวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข ๘ และเลข ๙ ประกอบอยู่ด้วย โดยมีความหมายถึง ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และได้อัญเชิญฉัตร 7 ชั้นมาเป็นเครื่องหมายประกอบพระเกียรติยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีดอกลำดวนและใบไม้ประดับอันแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชปณิธานปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่หยุดยั้ง

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ตราประจำมหาวิทยาลัย

   1. ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกอบด้วยภาพท้าวสุรนารีณใจกลางเส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพข้างละ 4 เส้นและมีภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี
   2. ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลางสื่อความหมายถึงปรัชญาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเน้น ความ เคารพ และศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ
   3. เส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพข้างละ 4 เส้นเกยและเชื่อมต่อกันเสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกันและความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
   4. ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึงการเกษตรและอุตสาหกรรม

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยพระนาม "พระจอมเกล้า" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิ คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา "พระมหามงกุฎ" มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันฯ ด้วย นับเป็นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมหามงคลยิ่ง ส่วนคำว่า "เจ้าคุณทหาร" นั้น มีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เจ้าคุณทหาร" ตามที่ ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ทายาทของท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการบริจาคที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของสถาบันฯ ในปัจจุบัน.

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ตราประจำสถาบัน ลักษณะของตรานำมาจากพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ( ตราประจำพระองค์ ) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ลักษณะของตราประกอบด้วยลายกลางเป็นตราพระมหามงกุฏ ซึ่งนำมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม " มงกุฏ " และเป็นศิราภรณ์สำคัญหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ มีฉัตรบริวารขนาบอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสอง โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น มีอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงนามมหาวิทยาลัย กำกับอยู่ภายในโค้งด้านล่างของวงกลม

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    ตราประจำสถาบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "พระมหามงกุฏ" ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจำสถาบัน

    มหาวิทยาลัยบูรพา

    มหาวิทยาลัยบูรพาถือกำเนิดมาจาก "วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน" ซึ่งสถาปนา ขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้รับ การยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน" ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยบูรพา" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533


    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้ "ตราเพชร" เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง โดยในรูปแบบดั้งเดิมนั้นตรามหาวิทยาลัยถูกเรียกว่า "เพชรในชัยพฤกษ์" ซึ่งเป็นตราที่ประกอบไปด้วยรูปเพชร และล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตรามหาวิทยาลัยใหม่แต่ยังคงเป็นรูปเพชร ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะความทันสมัยมากขึ้น และเพิ่มเติมสีสันเพื่อให้สื่อความหมายต่างๆมากขึ้นด้วย

    ที่มาของตราเพชรนั้น จริง ๆ แล้วมีที่มาจากการที่ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ คำว่า "สุรัตน์ แปลว่า แก้วอันประเสริฐ" ซึ่งก็คือ เพชร นั่นเอง การนำเพชรมาเป็นตรามหาวิทยาลัยจึงเป็นการให้เกียรติและเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้นั่นเอง นอกจากนั้น เพชรยังสื่อความหมายถึง คุณค่าและความแข็งแกร่ง และมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนสถานที่เจียรไนนักศึกษาให้กลายเป็นเพชร ที่มีเกียรติ มีคุณค่า มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับในสังคม

    มหาวิทยาลัยรังสิต

    มหาวิทยาลัยรังสิต ตามวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงประกอบด้วย กลุ่มสามเหลี่ยม ฟันเฟือง ดวงอาทิตย์ ช่อชัยพฤกษ์ และปิ่น

    • กลุ่มสามเหลี่ยม หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่รวมกันเป็นสังคม
    • ฟันเฟือง หมายถึง พลังแห่งวิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนง
    • ดวงอาทิตย์ส่องแสง หมายถึง อำนาจ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
    • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง พลังแห่งคุณธรรมและสามัคคีธรรม
    • ปิ่น หมายถึง เป้าหมายอันดีงามสูงสุดของสังคม

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
     • พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง
     • เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว เป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า มหาวิทยาลัยมหา
      จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      มหาวิทยาลัยเกริก

      ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปธรรมจักรทับอยู่ด้านหน้าคบเพลิง ภายในธรรมจักรมีรูปต้นไม้ กงล้อธรรมจักรด้านบนมีอักษรภาษาบาลี วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน ด้านล่างมีอักษรภาษาไทยว่า ความรู้ทำให้องอาจ และด้านล่างของธรรมจักร มีอักษรภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษว่า KRIRK UNIVERSITY

      • ความหมายของตราประจำมหาวิทยาลัย
       • ธรรมจักร หมายถึง กงล้อแห่งความรู้
       • คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาและความรุ่งโรจน์
       • ต้นไม้ หมายถึง ความเติบใหญ่และความมั่นคงแข็งแรง

      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

      เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรูปอาร์ม ตรงกลางมีคบเพลิงพร้อมเปลวไฟมีหมวกวิทยฐานะ ซ้อนอยู่ด้านหลังคบเพลิง ด้านขวาและด้านซ้ายของรูปอาร์ม ประดับด้วยช่อชัยพฤกษ์ส่วนล่างของอาร์มเป็นแถบชื่อภาษาไทย "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต" และแถบชื่อภาษาอังกฤษ "KASEM BUNDIT UNIVERSITY"

      • คบเพลิง การดำเนินชีวิตที่มั่นคง
      • เปลวไฟ แสงแห่งปัญญา
      • คบเพลิงพร้อมเปลวไฟ ดวงประทีปส่องนำชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรมและความคิด
      • หมวกวิทยฐานะ บรรดาสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับด้วยการอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดจากอาจารย์และด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำ และชี้แจงแนวทางให้ประสบผลสำเร็จเป็นบัณฑิตผู้ทรงด้วยความรู้และสติปัญญา ช่อชัยพฤกษ์ ช่อดอกไม้เกียรติยศที่จะเตือนใจบัณฑิตทุกคนให้กระทำแต่ความดีเพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมิให้เสื่อมคลาย

       มหาวิทยาลัยคริสเตียน
       ขอขอบคุณ คุณ เด็กคริสเตียน คห.19 มากนะครับ
       โล่สามเหลี่ยม
       เปรียบเสมือน  เกราะกำบังภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปกปักรักษาสถาบันของ
       พระองค์ตลอดเวลา
       เครื่องหมายกางเขน 
       แสดงถึง  ความรักและการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษย์
       ตะเกียง
       เปรียบเสมือน  แสงสว่างต่อผู้รับบริการ
       หนังสือ
       แสดงถึง  ความรู้ที่จะก่อให้เกิดสติปัญญา
       หมวกบัณฑิต 
        แสดงถึง  บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่สถาบันผลิตออกไปรับใช้สังคม

       คำว่า " รัก - บริการ " 
       คือ ปณิธานของสถาบัน ซึ่งมาจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่า
       " พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและให้มนุษย์รักและปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน"
       ตัวเลข " 1983 " 
        หมายถึง ปีคริสตศักราชที่สถาบันก่อตั้งขึ้น
       ช่อใบมะกอก 
       เปรียบเสมือน  ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของสถาบัน       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ภูมิภาค ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2517 และได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

       "ตราโรจนากร"หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง


       มหาวิทยาลัยรามคำแหง

       นับแต่ได้สถานที่เป็นที่ตั้งถาวรแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงสถานที่ให้ทันกับการเปิดสอนของแต่ละปีมาโดยลำดับ ถาวรวัตถุสิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าจำเป็นจะต้องก่อสร้างก่อนก็คือ ที่ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อัญเชิญมาเป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เมื่อได้สร้างเสร็จและอัญเชิญพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาประดิษฐานเรียบร้อย ถาวรวัตถุนี้จะเป็นสัญญลักษณ์ที่รวมพลังกาย พลังใจของคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาให้มุ่งประกอบแต่ความดีงามอันจักเป็นคุณต่อชาติบ้านเมืองสืบไป สำหรับพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้น ได้จัดสร้างตามแบบของกรมศิลปากร เป็นโลหะทองเหลืองผสมทองแดงและรมดำ ความสูงจากพื้นฐานถึงยอดพระมาลา 115 เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาทรงถือหนังสือ และประทับบนพระแท่นมนังคศิลาบาตร การหล่อพระบรมรูปต้องใช้วิธีแยกเทองเป็นส่วนๆ รวมถึง 5 ส่วน กว่าจะเสร็จครบบริบูรณ์ต้องใช้เวลาถึง 8 เดือนเศษ จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      • ชื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทานชื่อ เมืองสงขลา เป็นพระนามทรงกรม เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446 เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา
      • ตราประจำสถาบัน ได้แก่ อักษร ม.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ และ จักรกับตรีศูล
       • พระมหาพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
       • จักร กับ ตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี
       • ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิมของสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช

        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อังกฤษ: Ubon Rajathanee University) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้งเป็น วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกฐานะเป็น มหาิวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2533 จากความพยายามที่จะให้มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานีของทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนในจังหวัด

        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
        มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    ได้นำเอาตราของหอการค้าไทยมาปรับปรุงให้เป็นตรามหาวิทยาลัย  โดยประกอบด้วยเรือสำเภาหัวนาคชักใบบนระลอกคลื่นภายในอาร์มเรียว ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลมที่มีอักษรชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
        "สำเภาหัวนาค"   สำเภาหัวนาคเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และสำเภาหัวนาคเป็นสัญลักษณ์ของเรือสำเภาไทย
        "คลื่น"   คลื่นเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งในการเดินเรือสำเภาที่จะสามารถฝ่าเกรียวคลื่นและอุปสรรคต่างๆ ได้  ต้อง เป็นสำเภาที่มีนายท้ายเรือที่ชำนาญและมีความวิริยะ อุตสาหะ
        "อาร์ม"   ตราอาร์มมักใช้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน
        ความหมายรวม ของตรามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     จึงหมายถึงสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาทีเกี่ยวกับการธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นำไปประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จในชีวิตตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
        (แก้แล้วครับ) - -"
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้
        ใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อังกฤษ: Maejo University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านเกษตรกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย เปิดสอนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 [1]


         มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
        "อัสสัมชัญ" เป็นชื่อที่มีประวัติความเป็นมา และความหมายดังนี้ แรกเริ่มคุณพ่อกอลเบอต์ใช้ชื่อภาษาฝรั่งเศส "Le Colle'ge de L' Assomption" และใช้ชื่อภาษาไทยว่า "โรงเรียนอาซมซานกอเลิศ"(โรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบัน)แต่ปรากฎว่าคนทั่วไปมักจะเรียก และเขียนชื่อโรงเรียนผิดเสมอ ดังนั้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2453 ภราดาฮีแลร์ (หนึ่งในเจษฎาจารย์ทั้งห้าที่เดินทางมาช่วยรับช่วงดูแลโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ ต่อจากคุณพ่อกอลเบอต์)จึงได้มีหนังสือไปถึงกรมศึกษา กระทรวงธรรมการ ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "อาศรมชัญ" ดังนั้นชื่อ "อัสสัมชัญ" จึงเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2453 เป็นต้นมา ซึ่ง "อัสสัมชัญ" มีความหมายในภาษาไทยดังนี้ "อัสสัม" เป็นคำบาลีมคธว่า "อัสสโม" แปลงเป็นไทยว่า "อาศรม" หมายถึง "กุฏิทีถือศีลกินพรต" ส่วนคำว่า "ชัญ" เมื่อแยกตามรากศัพท์เดิมเป็น "ช" แปลว่า เกิด และ "ญ" แปลว่า ญาณ ความรู้ รวมคำได้ว่า ชัญ คือ ที่สำหรับเกิดญาณความรู้ เมื่อรวมทังสองคือ "อัสสัม"และ"ชัญ" เป็น "อัสสัมชัญ" แปลว่า ตำหนักที่สำหรับหาวิชาความรู้

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์เรียงกัน ภายใต้พระมหามงกุฏ นำมาประกอบกับส่วนยอดของเจดีย์ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

        มหาวิทยาลัยศรีปทุม

        มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหนึ่งในห้าแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ที่มีความเชื่อว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานนาม "ศรีปทุม" พร้อมความหมาย ว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" ทั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนามสถาบันและพระราชทาน ปริญญาบัตร อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1,2 และ 3

        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        คำว่า "วลัยลักษณ์" เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

       • ดวงตรา : เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับนั่งบนแท่น มีวงกลมล้อมรอบ ๒ ชั้น ขอบของวงกลมนอกประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน ๓๒ กลีบ ระหว่างวงกลมนอกกับวงกลมในมีนพรัตน์ หรือดวงแก้ว ๙ ดวง วางอยู่ห่างกันเป็นช่วงเท่า ๆ กัน
       • ความหมายของดวงตรา : พระสิทธิธาดา เป็นปางหนึ่งของพระคเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญา

        มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
       • ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นกรอบภายนอกเป็นรูปวงกลม มีรูปพญาอินทรี กางเขนบนโล่ และหนังสือ บรรจุคำขวัญ "VIRTUS SOLA NOBILITAT" มีภาพธงชัยไขว้กัน ที่กรงเล็บพญาอินทรี ถือพระคัมภีร์และกฎหมาย (Dieu et Mon Droit) มีคำว่า .SAINT JOHN'S UNIVERSITY. BANGKOK (FOUNDED 1989) พิมพ์อยู่ในขอบด้าน ในแสดงชื่อและปีที่ก่อตั้ง

        มหาวิทยาลัยชินวัตร
        ในสัญลักษณ์อาร์มของมหาวิทยาลัยชินวัตร จะมีรูปพระอาทิตย์ที่เปล่งแสงออกมา ถ้าเปรียบมหาวิทยาลัยเป็นพระอาทิตย์ ความรู้ก็เป็นแสงที่เปล่งออกจากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีวันหมด เพราะมหาวิทยาลัยทำการวิจัยอยู่ตลอดเวลา

        มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

        ตราประจำมหาวิทยาลัย มีความหมายว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความดีงาม เปี่ยมคุณภาพดุจดั่งเพชรเจียระนัย เป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชน ประเทศชาติ สมเกียรติศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาสืบไป

        มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
        ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารถขยายความอย่างชัดเจนเด่นชัด โดยการนำอักษรย่อชื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย มาตีความกำหนดคุณสมบัติของภารกิจการสร้างบุคลากรดังกล่าว คือ
        • "E" หมายถึง ประสิทธิภาพและจริยธรรม (Efficiency and Ethics)
        • "A" หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ โดยพร้อมที่จะใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาวการณ์ (Adaptive Ability)
        • "U" หมายถึง การถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นสากล (Universal Wisdom)

        ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยยังตระหนักว่า ชีวิตและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จะต้องดำเนินไปควบคู่กับชีวิตของชุมชนและสังคม

        มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

        นอกจาก SAU จะเป็นตัวย่อจากชื่อของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีความหมายโดยนัย สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีความหมายตามตัวอักษรดังนี้:

        • S = "search" หมายถึง การค้นคว้า แสวงหา
        • A = "apply" หมายถึง การประยุกต์ใช้
        • U = "understand" หมายถึง ความเข้าใจ

        กล่าวคือมหาวิทยาลัยมีเจตนาที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รู้จักการค้นคว้าความรู้ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจ ได้อย่างเหมาะสม

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
        • ตัวอักษรกลางรูปวงกลม นำมาจากสัญลักษณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อ่านว่า "เสียง" หมายถึง "คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การกระทำความดี"
        • ส่วนวงกลมชั้นนอก มีอักษรไทย/อังกฤษ บอกชื่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภาษาจีนใช้ภาษาแต้จิ๋ว อ่านว่า "หั่ว เคี้ยว ฉ่ง เสี่ย ไต่ฮัก" มีความหมายเดียวกัน
        สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

        สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ยกฐานะขึ้นมาจาก "วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน" เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเฉพาะทางในระดับปริญญา

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในชื่อ วิทยาลัยมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 บนเนื้อที่ 56 ไร่ติดกับแนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยระยะแรกเปิดดำเนินการสอนเพียงหนึ่งคณะวิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

        มหาวิทยาลัยนครพนม
        มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 78 ตั้งอยู่ที่ จ.นครพนม มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และหลักสูตรปริญญา

        มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด

        มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดจัดตั้งครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ในปี ค.ศ. 1950 ด้วยหลักสูตรที่เป็นสากลและทันสมัย จนกระทั่ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 ก็ได้มีการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดในประเทศไทยขึ้น

        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยณิวัฒนา) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" เมื่อปี พ.ศ. 2547

        มหาวิทยาลัยสยาม
       • ปญญา นรานํ รตนํ (บาลี)
       • ปัญญาเป็นรัตนของนรชน (ไทย)
       • " Wisdom is an invaluable asset of mankind "

        มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
        ตราประจำมหาวิทยาลัย

        ประกอบด้วย สัญลักษณ์ต่าง ๆ อันได้แก่

        • ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมี ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
        • คบเพลิง เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา
        • หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด
        • ต้นมะหาด เป็นสัญลักษณ์ของตำนานชื่อ อำเภอหาดใหญ่ จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ

        สรุปความหมายว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ในการศึกษาระดับสูงควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้ระลึกถึงการนำ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

        มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
        ช้เครื่องหมายซึ่งมีรูปร่างเป็นวงกลม มีส่วนโค้งภายในรอบวง 16 วงโค้งต่อเนื่องกัน ถัดเข้ามาตอนบนเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาไทยว่า"มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล" ภายในวงโค้งตอนล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY" ระหว่างชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษทั้งสองด้าน มีรูปดอกไม้สี่กลีบ เกษรกลม อยู่ทั้งสองด้านเนื้อที่ตรงกลางของวงกลมมีรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและซุ้มประตูชุมพล กับมีเส้นวงโค้งก้อนเมฆอยู่เบื้องหลัง และด้านล่างของวงกลม มีข้อความปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ "จริยธรรม นำปัญญา"

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เริ่มประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่

        มหาวิทยาลัยปทุมธานี

        มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในนาม วิทยาลัยปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้อนุญาตให้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548

        มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
       • ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระวินิจฉัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549
       • ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระวินิจฉัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549
       • ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระวินิจฉัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549
       • ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระวินิจฉัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549
       • ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระวินิจฉัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549
       • ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระวินิจฉัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549
       • ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระวินิจฉัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549

       มหาวิทยาลัยภาคกลาง

       มหาวิทยาลัยภาคกลาง (ม.ภก.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นลำดับที่ 19 อยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมของทบวง-มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 โดย อาจารย์สุรีย์ และ ดร. โสภิต เหลืองสุภาพันธ์ จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียว คือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยภาคกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน ในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 คณะวิชา และหลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545

       มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       • รูปแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในอาณาเขตแผนที่ประเทศไทย บรรจุอยู่ในวงกลมรูปฟันเฟืองจำนวน 19 เฟือง มีชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทยอยู่ด้านบน และมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง
       • รูปอุณาโลม และประกายแสงสว่าง จำนวน 19 แฉก
       • รูปโบว์ บรรจุคติพจน์ของมหาิวิทยาลัย ว่า "คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ"

   ขอบขอบคุณ วิกิพีเดีย ที่เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล ครับ  • แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 16 ธันวาคม 2549 / 20:41

   แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 21:46 น.

   อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

   • โอ้โหเด็ด

   • น่ารักสุดๆ

   • หรูเริด

   • ตลกอ่ะ

   • เครียด

   • สู้ๆ สู้ตาย

   • ช็อค

   • โกรธ

   • ล้มโต๊ะ


   0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

   57 ความคิดเห็น

    ความคิดเห็นที่ 1 - 20

   1. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    1
    อิอิ
    อิอิ 210.86.135.15
    14 ธ.ค. 49 12:34 น.
    อยากรู้ทุกม.เลยอ่ะ
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   2. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    2
    soresere
    14 ธ.ค. 49 12:48 น.
    แล้วพระจอมละ ไม่ได้เป็นมหาลัยหรอ
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   3. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    กำลัง ทยอยลง ครับ แปปนึงนะครับ

    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   4. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    4
    ชอบๆ
    ชอบๆ 203.118.70.84
    14 ธ.ค. 49 13:55 น.
    ขอบคุณที่เอามาให้ดูจ้า
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   5. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    5
    เด็กสุรนารี
    เด็กสุรนารี 125.26.52.52
    14 ธ.ค. 49 13:58 น.
    ตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใครเอามาลงครับ    นี่มันถ่ายมาจากอนุสาวรีย์ในมอนะเนี่ย    ไม่ใช่ตราประจำมหาวิทยาลัยแล้ว
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   6. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    แม่ฟ้าหลวงล่ะค่ะมีมั๊ย...หรือเราตาฝาดไปเอง

    PS.  _+*~*+_hayo_daosiri@hotmail.com _+*~*+_
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   7. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    7
    สาวน้อยช่างฝัน
    สาวน้อยช่างฝัน 124.121.150.38
    14 ธ.ค. 49 14:04 น.
    abac จงเจริญ ยังมีอีกน่ะที่มหาลัยมีก้อนหินทองคำอยู่ เปรียบว่านักศึกษาทุกคนเป็นนักขุดแร่ ทองก็เหมือนความรู้อ่ะ
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   8. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    อ่า ทำไมคำอธิบาย มศว มันน้อยจังเลย ตอนเราประชุมเชียร์เขียนตั้ง2หน้า - -*

    [เด็ก มศว]


    PS.  [ตำนานเกนจิ : Genji Monogatarsi] ขอเชิญพวกท่านย้อนกลับไปสู่ญี่ปุ่นโบราณ ร่วมสัมผัสถึงความเศร้า ที่ไม่รู้จักจบสิ้น... "ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้ารักเกินท่าน แม้สิ่งนั้นคือตัวของข้าพเจ้าเอง..."
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   9. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ไมของแม่โจ้มีความหมายนิดเดียวเอง เป็นรูปพระพิรุณ ขี่นาค นะค่ะ ของแม่โจ้อะ
    PS.  ไปเยี่ยมไดเราบ้างนะจ๊ะ
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   10. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    10
    KoE
    14 ธ.ค. 49 14:30 น.
    เอาราชภัฏมาบอกกล่าวกันด้วยจิ.....
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   11. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    11
    ชิน
    ชิน 202.12.74.6
    14 ธ.ค. 49 14:42 น.
    ลูกสงขลานครินทร์งามเด่นที่สุดในโลกแล้ว
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   12. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    นี่แหละคือ ธรรม..

    ธรรมศาสตร์~*


    PS.   [[ Fuck That Shit ]]
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   13. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    13
    dek_ silpakorn
    dek_ silpakorn 58.147.78.204
    14 ธ.ค. 49 14:58 น.
    ja bok a rai hai na logo silpakorn U.  ong phra phikanete pra tub bon " MEAK " mai sai laud
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   14. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    14
    ลูกพระบิดา
    ลูกพระบิดา 203.113.77.100
    14 ธ.ค. 49 15:01 น.
    ลูกพระบิดา สงขลานครินทร์ เจ๋งสุดๆๆ
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   15. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    15
    น้ำแข็งจัง
    น้ำแข็งจัง 203.113.36.12
    14 ธ.ค. 49 15:05 น.
    ดีดีชอบมากเลยอ่ะ
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   16. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    16
    บอกเล่าเก้าสิบ
    บอกเล่าเก้าสิบ 58.9.142.208
    14 ธ.ค. 49 15:12 น.
    ท้าวสุรนารี  หรือ  ย่าโม    แท้จริงไม่ใช่วีรสตรีที่มีความสำคัญ แต่ประการใด !!!?    พระยาดำรงราชานุภาพก็เคยกล่าวไว้  

    ไม่เชื่อก็ไปลองหาอ่านในวิทยานิพนธ์ของ มธ

    แต่ได้ข่าวว่าครูคนที่เขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ตอนนี้อยู่โคราชไม่ได้แล้วมั้งนะ    มสท.  ก็ควรหันไปศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะ

    ก่อนจะผลิตซ้ำประวัติศาสตร์(ที่ถูกบิดเบือน?)
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   17. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    17
    บอกเล่าเก้าสิบ
    บอกเล่าเก้าสิบ 58.9.142.208
    14 ธ.ค. 49 15:19 น.
    จะว่ามันมันผลิตไปแล้วนี่หว่า    ปล.  อาจจะไม่พอใจที่เรามาเขียนนะ

    แต่มันเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และเป็นงานวิชาการ  

    ในฐานะที่เรียนระดับอุดมศึกษา  เราไม่ควรศึกษาหรือเชื่อประวัติศาสตร์แบบบอกเล่ากันมา

    โดยเฉพาะจากรุ่นพี่นี่แหละตัวดีนักเชียว  

    ศึกษาข้อมูลทางวิชาการดีที่สุด  ไม่งั้นจะมาเรียนมหาลัยกันทำไม
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   18. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    18
    เด็กคริสเตียน
    เด็กคริสเตียน 203.113.67.69
    14 ธ.ค. 49 16:25 น.
    ตราที่บอกว่าไร้ซึ่งคำอธิบาย เปงตรามหาวิทยาลัยคริสเตียน เราบอกความหมายเองก้อได้

    ความหมายของตราสัญลักษณ์

    โล่สามเหลี่ยม

      เปรียบเสมือน  เกราะกำบังภัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปกปักรักษาสถาบันของ

      พระองค์ตลอดเวลา

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  เครื่องหมายกางเขน

      แสดงถึง  ความรักและการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษย์

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ตะเกียง

      เปรียบเสมือน  แสงสว่างต่อผู้รับบริการ

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    เปลวไฟจากตะเกียง

      เปรียบเสมือน  แสงสว่างแห่งความรู้

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    หนังสือ

      แสดงถึง  ความรู้ที่จะก่อให้เกิดสติปัญญา

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ต้นไม้

      เปรียบเสมือน  ความเจริญงอกงามและความดำรงอยู่ของมวลมนุษย์อย่างกลมกลืน

      กับธรรมชาติตลอดไป

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    หมวกบัณฑิต

      แสดงถึง  บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่สถาบันผลิตออกไปรับใช้สังคม

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    คำว่า " รัก - บริการ "

      คือ ปณิธานของสถาบัน ซึ่งมาจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่า

      " พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและให้มนุษย์รักและปรนนิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน"

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ตัวเลข " 1983 "

      หมายถึง ปีคริสตศักราชที่สถาบันก่อตั้งขึ้น

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ช่อใบมะกอก

      เปรียบเสมือน  ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปของสถาบัน

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

    สีประจำสถาบัน  

    คือ น้ำเงิน-ทอง    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ต้นไม้ประจำสถาบัน คือ ต้ น ม ะ ก อ ก

      ต้นมะกอก   เปรียบเสมือน ความมั่นคงถาวรและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

      ของสถาบัน
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   19. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    โหเยอะมากมาย
    จำไม่ได้เหอะๆ
    จำได้บางมหาลัยอ่ะ
    แต่ไม่มีมหาลัยเราอ่ะ
    PS.  From santi's earthly tomb with demon's hole, 'Cross Rome the mystic elements unfold. The path of light is laid,the sacred test, Let angles guide you on your lofty quest
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
   20. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

     เด๋วจาเอาพระเกี้ยวมาติดให้ดู 55+
    PS.  .. o E ๅ ก จ ะ s ั ก ค u ที่ s ั ก ฉั u .. .. o E ๅ ก จ ะ s ั ก ค u ที่ x ่ ว J ใ E .. .. ใ x ้ จั E ไ ม่ | จ็ U ใ x ้ จั E ไ ม่ ป ว ด .. .. ไ ม่ ต้ o J มี u ้ ๅ ม ต ๅ ..
    ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

   แสดงความคิดเห็น

   เว็บ Dek-D

   เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

   ติดตั้งแอป
   ติดตั้งแอป
   ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
   ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
   1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
   ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
   2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
   3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

   ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
   เว็บไซต์ Dek-D.com

   board@dek-d.com
   ( ทุกวัน 24 ชม )
   02-860-1142 ต่อ 140
   ( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
   ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
   ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

   กระทู้หมายเลข : 728481
   ชื่อกระทู้ : รวม ตราประจำมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่นี้!!!

   board@dek-d.com
   ( ทุกวัน 24 ชม )
   02-860-1142 ต่อ 140
   ( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
   ปิดหน้าต่าง
   refer: