ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ราชสกุล No 801137


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

นามสกุลที่มีคำว่า "ณ อยุธยา" ต่อท้ายมีที่มาอย่างไร มีนามสกุลอะไรบ้าง

ตอบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ.2456 ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2455 บัญญัติว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้นามสกุลเดียวกัน ทำให้คนไทยทุกคนมีนามสกุลใช้ และทำให้ทราบว่าใครเป็นพี่น้องหรือสืบเชื้อสายมาจากผู้ใด

สำหรับพระราชวงศ์นั้น ผู้ใดสืบเชื้อสายมาจากพระราชโอรสพระองค์ใดของพระมหากษัตริย์ ก็โปรดให้ใช้พระนามของพระราชโอรสพระองค์นั้นเป็นชื่อราชสกุล เช่น ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระองค์เจ้าชายดารากร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นราชสกุลดารากร ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระองค์เจ้าชายกล้วยไม้ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นราชสกุลกล้วยไม้ เป็นต้น

และทรงพระราชดำริว่าเพื่อให้นามสกุลสำหรับผู้สืบเชื้อสายจากราชตระกูลให้คงอยู่ตลอดไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าบรรดานามสกุลสำหรับราชตระกูลให้มีคำว่า "ณ กรุงเทพ" เพิ่มท้ายนามสกุลนั้นๆ นับแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2458

ต่อมาทรงพิจารณาว่า คำว่า "ณ กรุงเทพ" เป็นคำนำหน้ามหานครอันเป็นราชธานี คือนามของพระนครศรีอยุธยา และเมื่อพระราชวงศ์เดิมก็เป็นสกุลหนึ่งในพระนครศรีอยุธยาเมื่อเป็นพระราชธานี เห็นควรจะใช้นามให้ตรงกับมูลเหตุแห่งพระราชพงศาวดาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนาม "ณ กรุงเทพ" เป็น "ณ อยุธยา" แทน

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริว่าในชั้นต้นผู้สืบเชื้อสายราชตระกูลที่ยังมีฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง สามารถทราบได้ว่าสืบเชื้อสายจากราชตระกูลนั้นๆ จึงไม่ต้องใช้สร้อย "ณ อยุธยา" ต่อท้าย เพราะมีคำแสดงศักดิ์ในราชตระกูลปรากฏอยู่แล้ว

แต่ผู้ที่สืบราชตระกูลต่อจากหม่อมหลวงลงไปไม่มีฐานันดรศักดิ์อันใดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายราชตระกูล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้สืบราชตระกูลต่อจากหม่อมหลวงลงมาเพิ่มคำว่า "ณ อยุธยา" ต่อท้ายนามสกุลนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2472 เพื่อให้ราชตระกูลดำรงอยู่ตลอดไป

สำหรับผู้ใช้นามราชสกุลตามมารดา หรือการขอร่วมใช้นามสกุลที่เป็นราชสกุล จะไม่ต่อท้ายด้วย "ณ อยุธยา"

ทั้งนี้ ราชสกุล หมายถึง สกุลที่สืบเนื่องมาจากพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี คือตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ลงมาถึงปัจจุบัน

รัชกาลที่ 1 ราชตระกูล หมายถึง ตระกูลที่สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งโดยตรง และจากสมเด็จพระเชษฐภคินี พระอนุชา และพระขนิษฐา ผู้เป็นโอรสธิดาในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกด้วยกัน สำหรับสายพระพี่พระน้อง หรือเรียก ราชตระกูลสายพระปฐมวงศ์ หรือพระปฐมบรมราชวงศ์ คือมิได้สืบสายโดยตรงลงมาจากรัชกาลที่ 1 มี 6 ราชสกุล คือ "เจษฎางกูล เทพหัสดิน นรินทรกุล นรินทรางกูล มนตรีกุล อิศรางกูร"

ราชสกุลในรัชกาลที่ 1 มี 8 ราชสกุล คือ "ฉัตรกุล ดวงจักร ดารากร ทัพพะกุล พึ่งบุญ สุทัศน์ สุริยกุล อินทรางกูร" บวรราชสกุล (วังหลัง-สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข) ในรัชกาลที่ 1 มี 2 ราชสกุล คือ "ปาลกะวงศ์ เสนีวงศ์" บวรราชสกุล (วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท) ในรัชกาลที่ 1 มี 4 ราชสกุล คือ "นีรสิงห์ ปัทมสิงห์ สังขทัต อสุนี"

รัชกาลที่ 2 มี 20 ราชสกุล คือ "กปิตถา กล้วยไม้ กุญชร กุสุมา ชุมแสง เดชาติวงศ์ ทินกร นิยมิศร นิลรัตน์ ปราโมช พนมวัน ไพฑูรย์ มรกฎ มหากุล มาลากุล เรณุนันทน์ วัชรีวงศ์ สนิทวงศ์ อรุณวงศ์ อาภรณ์กุล" บวรราชสกุล (วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์) ในรัชกาลที่ 2 มี 10 ราชสกุล คือ "บรรยงกะเสนา พยัคฆเสนา ภุมรินทร ยุคันธร รองทรง รังสิเสนา รัชนิกร สหาวุธ สีสังข์ อิศรเสนา"

รัชกาลที่ 3 มี 13 ราชสกุล คือ "โกเมน คเนจร งอนรถ ชมภูนุท ชุมสาย ปิยากร ลดาวัลย์ ลำยอง ศิริวงศ์ สิงหรา สุบรรณ อรณพ อุไรพงศ์" บวรราชสกุล (วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ) ในรัชกาลที่ 3 มี 5 ราชสกุล คือ "เกสรา กำภู นันทิศักดิ์ อนุชะศักดิ์ อิศรศักดิ์"


รัชกาลที่ 4 มี 27 ราชสกุล คือ "กมลาศน์ กฤดากร เกษมศรี เกษมสันต์ คัคณางค์ จักรพันธุ์ จันทรทัต จิตรพงศ์ ชยางกูร ชุมพล ไชยันต์ ดิศกุล ทวีวงศ์ ทองแถม ทองใหญ่ เทวกุล นพวงศ์ ภาณุพันธุ์ วรวรรณ วัฒนวงศ์ ศรีธวัช ศุขสวัสดิ์ โศภางค์ สวัสดิกุล สวัสดิวัตน์ สุประดิษฐ์ โสณกุล" บวรราชสกุล (วังหน้า-พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) ในรัชกาลที่ 4 มี 11 ราชสกุล คือ "จรูญโรจน์ โตษะณีย์ นวรัตน์ นันทวัน พรหเมศ ภาณุมาศ ยุคนธรานนท์ วรรัตน์ สายสนั่น สุธารส หัสดินทร์"

รัชกาลที่ 5 มี 15 ราชสกุล คือ "กิติยากร จักรพงษ์ จิรประวัติ จุฑาธุช ฉัตรไชย บริพัตร ประวิตร เพ็ญพัฒน์ มหิดล ยุคล รพีพัฒน์ รังสิต วุฒิชัย สุริยง อาภากร" บวรราชสกุล (วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ) ในรัชกาลที่ 5 มี 9 ราชสกุล คือ "กาญจนวิชัย กัลยาณวงศ์ รัชนี รุจจวิชัย วรวุฒิ วิบูลยพรรณ วิสุทธิ์ วิไลยวงศ์ สุทัศนีย์"

รัชกาลที่ 7 มี 1 ราชสกุล คือ "ศักดิเดชน์ ภาณุพันธ์"

รัชกาลที่ 9 นี่ไม่แน่ใจนะค่ะแต่อาจารย์เคยบอกว่ามี นามสกุล นันทนาคร ค่ะ(ไม่รุว่าเขียนถูกรึป่าวอ่ะนะ)

PS.  - - - >ฝากแวะเข้าชม" My iD " ด้วยนะค่ะ ก้อช่วยเม้นให้ด้วยน้า จะเป็นพระคุณอย่างสูง " บอลนอก .... แค่สะใจแต่ บอลไทย ... อยู่ในสายเลือด "

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:45 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

24 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  สุดสวย
  สุดสวย 124.121.23.50
  9 มี.ค. 50 15:06 น.
  มีนามสกุลเราด้วย อิอิ   ปาลกะวงศ์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้ความรู้เพิ่มอีกมากมาย..........
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ....
  10 มี.ค. 50 11:24 น.
  ปาลกะวงศ์  นินามสกุลน้าเน็ก มะช่ายหรอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใช่แล้ว
  PS.  Soy yo..otra vez
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  อยากทราบ
  อยากทราบ 124.121.59.183
  19 เม.ย. 50 13:49 น.
  แล้วพวกนามสกุล ณ อย่างอื่นอ่า
  อย่างเช่น ณ สงขลา ณ นคร ณ เชียงใหม่
  อย่างเงี้ย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แนะนำนิยายให้ลองอ่านกันดูจ้า

  http://my.dek-d.com/crhaeinng/story/view.php?id=296091

  สาวพันธ์ดุจูจุ๊บหนุ่มหน้าใส

  คำบรรยาย : เมื่อหนุ่มหน้าใสได้first kissของลูกสาวยากูซ่าจอมโหดจนทั้งคู่ถูกจับแต่งงานกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ขึ้น ขึ้น (echoทำเพื่อ?) มาติดตามกันดูนะค่ะ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ไม่น่าเชื่อมีนามสกุลเราด้วย

  เดชาติวงศ์อ่า.......
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  คนผ่าน
  คนผ่าน 124.120.25.112
  2 ส.ค. 50 09:15 น.
  555555 นามสกุลโผม จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ming
  19 ก.ย. 50 22:55 น.
  มีนามสกุลเป็นราชสกุลด้วย 5555+ แต่ไม่เห็นมี ณ อยุธยา เลย สงสัย รุ่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆที่เค้าลืม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  pop_909
  23 ก.ย. 50 23:44 น.
  โหะๆ มีนามสกุลเราด้วย สีสังข์ อ่า แต่ก้อไม่เห็นมี ณ อยุธยา เลย - -"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  เด็กดนตรี
  เด็กดนตรี 58.8.84.242
  14 พ.ค. 51 20:44 น.
  มีนามสกุลผมด้วย
  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  (แถม) เป็นราชสกุลของ กรมพระเดชาดิศร
  พระโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  รัชการที่ 2
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  แปอแปอปแ
  แปอแปอปแ 118.173.88.77
  21 ต.ค. 51 22:32 น.
  เพิ่มเติมคับ

  มีราชสกุล  รัฐกิจวิจารย์ ในร.2

  และราชสกุล กวีกิจพิสิฐ ในร.4

  ด้วยครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 12-1
   guest
   dean
   dean 110.170.178.130
   12 เม.ย. 59 20:25 น.
   มั่วแล้วครับตกใจ
   ถูกใจ ตอบความเห็น
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  เอน
  เอน 58.9.155.186
  12 ม.ค. 52 16:40 น.
  นันทนาคร รัฐกิจวิจารณ์ กวีกิจพิสิฐ เอาข้อมูลมาจากไหนอะครับ ไม่เคยได้ยิน -*- มีที่ยืนยันรึเปล่า (โดยเฉพาะนันทนาคร ไม่น่าเป็นไปได้)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 125.26.126.10
  11 ก.พ. 52 11:06 น.
  สกุลที่ตามด้วย ณ อยุธยา เป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายจากเจ้านาย พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง แต่ ณ ตามด้วยชื่อ หัวเมือง  หรือจังหวัด เป็นการสืบจากนามสกุลพระราชทานแก่เจ้าเมืองหรือพระยา  หาข้อมูลได้โดยการค้นจากกุ๊กเกิ้ล ด้วยคำว่า ราชสกุล มีทุกสกุล ทั้งหมด 131 ราชสกุล
  และราชสกุลใหม่ล่าสุดคือ วิวัชรวงศ์ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาราธิราชฯทรงขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระราชทานแก่ คุณสุจาริณี อดีต พระชายาใน พระองค์ และพระโอรสที่ประสูติแต่คุณสุจาริณี ในขณะที่หม่อมเจ้าทั้ง 4 ได้ประทับที่ต่างประเทศ ทั้ง ท่านอ้วน ท่านอ้น ท่านอ่อง ท่านอิน จากข้อมูลสายราช เดชาติวงศ์ ที่อุบลราชธานี7
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  CypressHill
  CypressHill 124.122.168.9
  5 พ.ค. 52 17:54 น.
  มาลากุล นาสกุลเราเองงงงง

  ภูมิใจๆ

  นามสกุลเรามีวัดด้วยนะที่อยุธยาอ่ะ ชื่อเดิมวัดทะเลหญ้าตอนนี้ชื่อวัด บรมวงศ์เธอไรสักอย่างๆ

  ไม่ค่อยได้ไป
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บ้านเราจรูญโรจน์ แต่ไม่มี ณ อยุธยา อ่ะ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  วงศ์สกุลเครือญาติเชื้อเจ้าในกรุงศรีอยุธยา
  วงศ์สกุลเครือญาติเชื้อเจ้าในกรุงศรีอยุธยา 110.164.228.138
  7 พ.ค. 53 18:23 น.
  วงศ์สกุลเครือญาติเชื้อเจ้าในกรุงศรีอยุธยา
  ราชสกุลและวงศ์สกุลเครือญาติที่มีเชื้อเจ้าที่มาจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา
  ราชสกุล แล สกุลวงศ์ที่เป็นเครือญาติเชื้อเจ้า ที่มาจากกรุงศรีอยุธยาครับ มีทั้งหมดที่บันทึกไว้ 235 สกุล
  ทราบที่มาที่ไปของเครือญาติเชื้อเจ้า  ที่มาจากกรุงศรีอยุธยาครับ   ทั้งที่เป็นราชสกุลและวงศ์สกุลที่เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันทั้งหมด    และมีการจัดทำการบันทึกไว้ครับ   เป็นหนังสือที่               คุณ ธวัชชัย  สาตรพันธ์          เป็นผู้รบรวมไว้ครับ    (เฉพาะ  พ.ศ.  ๒๓๖๕  -  ๒๕๒๗)     รวบรวมได้   ๒๓๕

  “หนังสือคุณธรรมคืออาวุธ”
  สกุล   สาตรพันธ์    -    สกุล   ดิษยบุตร์
  แลวงศ์สกุลที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป
  (เฉพาะ  พ.ศ.  ๒๓๖๕  -  ๒๕๒๗)

         ราชสกุลและสกุลวงศ์ทั้งนี้   เป็นเครือญาติและหรือที่เกี่ยวกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  
  มากบ้าง  น้อยบ้าง  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าและสายสกุลที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลา            กว่า 200  ปี  นับเนื่องแต่กาลกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี  บันทึกไว้เพียงเท่าที่มีหลักฐานสืบสวนได้ส่วนที่กระจัดกระจายแยกย้ายกันไป  หรือที่สูงแลไกลเกินไป  หรือที่สาบสูญอีกมากนัก  จึงทำบันทึกไว้เพียงสังเขป  เพื่อให้ทายาทฤาผู้รู้จัก  ซึ่งอาจจะเป็นญาติกันโดยไม่รู้มาก่อน  หรือลางทีเพื่อว่าวันข้างหน้าจักได้รู้ว่าเป็นพวกกัน  เกี่ยวดองกัน  บางสายสกุลก็ได้สู้รบข้าศึกมาด้วยกันแต่อดีต  ได้อพยพมาจากกรุงเก่ามายังกรุงธนบุรี  ส่วนท่านใดใคร่อยากรู้รายละเอียดว่าเกี่ยวดองกันสายไหน   อย่างไร  ขอให้สอบถามกันเอาเอง แต่ให้ทราบไว้ว่าราชสกุลและวงศ์สกุลทั้งหมดนี้ เป็นเครือญาติกันจริงๆ และมีการบันทึกหลักฐานไว้จริง
  ถ้าขาดหรือเกินสิ่งใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

               ราชสกุลแลสกุลที่มีบางส่วนเกี่ยวข้องกัน
  1. กุญชร  ณ  อยุธยา
  2. ไกรสรสิทธิ
  3.  กลิ่นโกมุท
  4.  เก็บไว้
  5.  เกษมใส
  6.  กุลศรี
  7.  เกิดเงิน
  8.  เขียวสุทธิ
  9.  ขันฑริก
  10.เครือเพชร์
  11. คมกฤส
  12. คชหิรัญ
  13. คชเสนี
  14. คอลเทล
  15. งามถิ่น
  16. จตุรานนท์
  17. จารุรัตน์
  18. จึงเจริญ
  19. เจียรประดิษฐ์
  20. จงเจริญ
  21. จันทร์สมบูรณ์
  22. จุ่นพิจารณ์
  23. จันทนสมิต
  24. แจ้งความดี
  25. ใจสงเคราะห์
  26. จันทร์เรืองเพ็ญ
  27. เจริญไชย
  28. จันทรวงศ์
  29. จำปาขาว
  30. จันทิมานนท์
  31. จงใจหาญ
  32. จุละเดชะ
  33. จันทร์พิทักษ์
  34. จารุสิงห์
  35. เฉลิมทรัพย์
  36. ชุมสาย  ณ  อยุธยา
  37. ชูโต
  38. ชุมากร
  39. ชลายนเดชะ
  40. ชุณหวัต
  41. ไชยสุต
  42. ชัยวัฒน์
  43. ชโนดม
  44. ชูช่วย
  45. เชาวนภูติ
  46. ชำนานปืน
  47. ไชยาคำ
  48. ดิษยบุตร์
  49. ดุษฎี
  50. ดารารัตน์
  51. ดารายน
  52. ดีวาจิน
  53. เดเนียล
  54.ไตรกิติยานุกูล
  55. ไต่เมฆ
  56. เต็มสงสัย
  57. แตงทอง
  58. ตัณโชติ
  69. ตัณฑนุช
  60. ตันติเวชกุล
  61. ตุลยาทร
  62. ติวานนท์
  63. ตรองโตนิล
  64. ตรีนิกร
  65. เตชะมณี
  66. เตชะศรีอุดม
  67. เถื่อนหรุ่น
  68. เถกิงพล
  69. ถมยาวิทย์
  70. ทองใหญ่  ณ อยุธยา
  71. ทองเนียม
  72. ทองรอด
  73. ทวาทสิน
  74. ทาค่อ
  75. ทัศจันทร์
  76. ทวีสุข
  77. เทพธี
  78. ทัพพะวงศ์
  79. ทรัพย์แสงส่ง
  80. เทวะประทีป
  81. ธนาบูรณ์
  82. นาคชำนาน
  83. นาคะตะ
  84. นิ่มพินิจ
  85. นิยม
  86. นิลวงศ์
  87. บุนนาค
  88. บุณยามระ
  89. บุนอินทร์
  90. บุญประเสริฐ
  91. บุญโรจน์
  92. บำรุงผล
  93. บรรหารทัณฑกิจ
  94. บัณฑิตานนท์
  95. บราวน์
  96. บิชอบ
  97. ปาลกวงศ์  ณ อยุธยา
  98. ปวนะฤทธิ์
  99. ปรัชญานนท์
  100. เปรมชื่น
  101. เปมะโยธิน
  102. เปรมัษเฐียร
  103. ปานะนนท์
  104. ปานถาวร
  105. เปลี่ยนราศรี
  106. ปัทมจินดา
  107. ปิ่นสุวรรณ
  108. ประภาพันธ์
  119. ผลกล้วย
  110. พัวเวส
  111. พาเจริญ
  112. พาณิชสุโข
  113. พลาพิบูลย์
  114. พิพัฒน์
  115. พูนเจริญ
  116. พุ่มสวัสดิ์
  117. พื้นชมภู
  118. แพงอินทร์
  119. โพธิตาปนะ
  120. โพธิวิหก
  121. พรรณโรจน์
  122. แพ่งสภา
  123. พงษ์กัณหา
  124. พรโสภณ
  125. พรหมจรรย์
  126. เฟื่องฟู
  127. เฟื่องดอกไม้
  128. เฟิ้ทธ์
  129. ภูติจินดานนท์
  130. ภูมิถาวร
  131. เมษะมาน
  132. เมธา
  133. ม่วงกล่ำ
  134. มนุอมร
  135. ม่วงวิโรจน์
  136. มีบุตร
  137. มีเมศกุล
  138. ยศธร
  139. ยิ้มน้อย
  140. แย้มเยื้อน
  141. ยุกตานนท์
  142.โรจนวิภาต
  143. โรจน์ชลาสิทธิ์
  144. รัตนภัคดี
  145. รอดแสงสินธุ์
  146. ฤทธิกาญจน์
  147. ลีละชาติ
  148. ลางคุลเสน
  149. เลิศมงคล
  150. เลี้ยงรื่นรมย์
  151. เล็กน้อย
  152. ลิ้มทองกุล
  153. เลขนาวิน
  154. ลุมพิกานนท์
  155. โล่สุวรรณ
  156. เลวิส
  157. วาสภูติ
  158. วินิจฉัยกุล
  159. วัฒนายน
  160. วัฒนสุวกุล
  161. วัจนรัตน์
  162. วงศ์ละม้าย
  163. วงศ์ไทย
  164. วงศ์สันต์
  165. วงศ์ประเทือง
  166. วรรณศิริ
  167. วัฌโน
  168. วณิชกิจ
  169. ไวยนพ
  170. เศรษฐบุตร
  171. เศวตเศรณี
  172. ศรียานนท์
  173. ศรีมาศ
  174. ศรีเสาวชาติ
  175. ศรีวัฒนะ
  176. ศรีสาทร
  177. ศรีวรรธนะ
  178. ศรทัต
  179. ศุนวัต
  180. ศุขหัส
  181. ศิริสัมพันธ์
  182. ศุภสิทธิ์
  183. ศิริสุทธิ
  184. ศิริสุวรรณ
  185. ศิริวรรณ
  186. สนิทวงศ์  ณ อยุธยา
  187. สวัสดิกุล  ณ อยุธยา
  188. แสงชูโต
  189. สุวรรณ
  190. สาตรพันธ์
  191. สารสุรรณ
  192. เสถบุตร
  193. สุดลาภา
  194. สุนทรสิงห์
  195. สุวรรณาคร
  196. สุวรรณี
  197. สุวรรณวิเศษ
  198. สุภัทรพันธ์
  199. สุขสวัสดิ์
  200. สุจปลื้ม
  201. สุจริต
  202. สู้ทุกทิศ
  203. สถานุวัตร
  204. สิริสิงห์
  205. แสงนาค
  206. สมรภูมิพิชิต
  207. สติติรัตน์
  208. สีหอุไร
  209. สืบพงศ์พันธ์
  210. เสงี่ยมพงษ์
  211. สาครบุตร์
  212. สังข์ฉาย
  213. สิงห์คำ
  214. สิทธิสรวง
  215. แสนทรงสุรศักดิ์
  216. สโตล
  217. หอรัตนไชย
  218. หวังดี
  219. หุราพันธ์
  220. แหลมวิไล
  221. อาจวงษ์
  222. อาจแย้มสรวล
  223. อาคะมานนท์
  224. อรุณพันธ์
  225. อร่ามศรี
  226. อินทรกำแหง  ณ ราชสีมา
  227. อารมณ์สว่าง
  228. อังศุมาลีกุล
  229. อำนาจสรการ
  230. อำมาตยานนท์
  231. อินทรพิทักษ์
  232. ฮวดเจริญ
  233. โฮลบรู๊ค
  234. ฮาร์นเสน
  235. ฮอร์น
  ฯลฯ

  ธวัชชัย  สาตรพันธ์   ผู้รวบรวม
  ๑๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 17-1
   guest
   dean
   dean 110.170.178.130
   12 เม.ย. 59 20:28 น.
   หนังสือนี้มาอีกแหละ นามสกุลบางนามสกุลไม่ใช่นามสกุลคนไทยด้วยซ้ำเอามาปนมั่วกันหมดเลย
   ถูกใจ ตอบความเห็น
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  ืืเทพหัสดิน ณ อยุธยา
  ืืเทพหัสดิน ณ อยุธยา 58.97.37.61
  6 พ.ค. 54 16:53 น.
  เทพหัสดิน ก็มี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  ทัช
  ทัช 115.87.91.48
  29 เม.ย. 55 13:44 น.
  ผม  ว่าที่ร้อยตรี  สุทัสน์  นิลรัตน์    นามสกุลเดียวกับ หม่อมหลวงเนื่อง  นิลรัตน์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  Nightty
  Nightty 171.6.241.190
  16 พ.ค. 56 20:45 น.
  โพส 7 กับ โพส 11 นามสกุลเดียวกันเลยครับ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 801137
ชื่อกระทู้ : ราชสกุล

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: