ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ข้อมูลคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร No 826875


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ปัจจุบันคณะโบราณคดีมี  7 สาขาวิชาเอก มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี ผู้ที่จบการศึกษาจะได้ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต ตามสาขาวิชาต่อไปนี้

1. สาขาวิชาโบราณคดี  เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเรื่องราวมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งที่เป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของชุมชน ประชากร และวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของโบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น เนื้อหาของวิชาโบราณคดีที่มีการเรียนการสอนยังแบ่งออกได้เป็น 2 สาขา คือ โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงสมัยอดีตช่วงก่อนที่จะมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงสมัยอดีตช่วงมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  เป็นการศึกษาศิลปกรรมในอดีตที่มนุษยชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ทำความสังคมและมนุษย์ในอดีตผ่านทางศิลปะที่พวกเขาเหล่านั้นได้เหลือทิ้งไว้

3.  สาขาวิชามานุษวิยา  เป็นสาขาวิชาที่มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ระเบียบวิธีการวิจัยแนะคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่มีเป้าหมายผ่านการศึกษาและทำความเข้าใจสังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมมนุษย์เป็นหลัก รวมทั้งฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถในการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา

4. สาขาวิชาภาษาไทย  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาษาไทย โดยวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยปัจจุบัน ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย  ศึกษาวรรณคดีไทยทั้งวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปัจจุบัน ศึกษาการอ่านจารึกเพื่อศึกษาอักษรที่ใช้ในจารึกและเอกสารโบราณ ตลอดจนข้อความในจารึกและเอกสารโบราณที่ใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังศึกษาการใช้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการพูดและเขียนในการสื่อความหมายทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

5. สาขาวิชาภาษาตะวันออก  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีสันสกฤต บาลีและเขมร อันเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดีไทยในระดับสูงต่อไป

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  โดยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีศักยภาพในการสื่อสาร และสามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือดำรงชีวิตในสังคม และให้เกิดความเข้าใจและมีความซาบซึ้งในวรรณคดีและศิลปะ ตลอดจนปรัชญาแนวคิดอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก

7. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การเขียนและการพูด ให้สามารถภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ให้มีความรู้ทางวรรณคดีและอารยธรรมฝรั่งเศสอย่างดีพอที่จะไปประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ทั้งในส่วนราชการและเอกชน หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูง

นอกจากนี้นักศึกษายังมีสาขาวิชาโทอีก  4 สาขาวิชา จัดให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง ดังนี้

1. สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์

2. สาขาวิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา

3. สาขาวิชาโทมัคคุเทศก์

4. สาขาวิชาโทภาษาฮินดี

 

การประกอบอาชีพของบัณฑิต

            นักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี จะไปประกอบอาชีพต่างๆทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสหกิจ เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว  ซึ่งอาชีพที่ประกอบนั้นมีทั้งใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาโดยตรงและโดยทางอ้อม ตัวอย่างอาชีพที่บัณฑิตคณะโบราณคดีประกอบอาชีพ คือ

            1. นักโบราณคดี / ภัณฑารักษ์ ทำงานที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาโบราณคดี ซึ่งจะค่อนข้างตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

2. ครู อาจารย์ ทั้งในส่วนของราชการและเอกชน

3. มัคคุเทศก์ บัณฑิตจากคณะโบราณคดีส่วนหนึ่งไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยเฉพาะวิชาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะ

4. แอร์โฮสเตส/สจ๊วต ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

5. นักเขียน นักแปล บัณฑิตทุกสาขา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

 

ฯลฯ

 

Website : http//www.archae.su.ac.th


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 20:49 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


1 โหวต จากทั้งหมด 1 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

35 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  mimi
  mimi 124.120.53.42
  6 เม.ย. 50 22:22 น.
  เข้าค่ะ...เข้าแน่นอน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  นิหน่า
  นิหน่า 161.246.1.33
  6 เม.ย. 50 23:10 น.
  อยากเข้าเหมือนกันอ่ะค่ะ
  คงน่าหนุกดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  mmm
  6 เม.ย. 50 23:14 น.
  อยากเข้าอ่ะ
  แล้วเพื่อนๆได้คะแนนเท่าไหร่กันหรอ
  เราหกพันกว่าเองอ่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  เอกโบราณค่า
  เอกโบราณค่า 58.9.171.138
  7 เม.ย. 50 09:48 น.
  เราติดสอบตรงแล้วๆๆ

  ไอ เลิฟ เอส.ยู (ศิลปากร)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  chica
  7 เม.ย. 50 19:34 น.
  เรียนที่ไหรอ่าคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ฮือๆๆๆๆ รักโบsu แต่ว่าความหวังช่างเลือนลาง แหง่ๆๆๆๆๆๆ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  freschy su
  16 เม.ย. 50 22:05 น.
  เราติดสอบตรงแร้วเหมือนกานน เจอกานนักเพื่อน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  PAD
  24 พ.ค. 50 23:47 น.
  รักคณะนี้มากๆ อยากเรียนที่สุดแต่ฝันสลายไปแล้ว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  เด็กสายวิทย์
  เด็กสายวิทย์ 125.25.27.221
  16 พ.ค. 51 16:48 น.
  จบ ม.6 ก็จะเข้าคณะนี้เหมือนกันครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  NAM
  NAM 61.19.22.229
  26 มิ.ย. 51 11:10 น.
  อยากเข้าเหมือนกัน   แต่คงยากน่าดูเลย
  คงต้องอ่านหนังสือเยอะๆๆล่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  เอม
  เอม 58.147.9.201
  8 ก.ค. 51 16:34 น.
  เรียนสายวิทย์เข้าเรียนต่อคณะโบราณคดีได้ไหมคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  น้ำ
  น้ำ 58.147.9.201
  8 ก.ค. 51 16:37 น.
  เรียนคณะโบราณคดีเกรดเท่าไหล่ขึ้นคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  หมวย
  หมวย 124.120.25.53
  8 ก.ค. 51 17:25 น.
  อยากเรียนเหมือนกันอ่ะ แต่พ่อไม่อยากให้เรียนเลย ฮือๆอยากเรียนโคดๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  เอ็ม
  เอ็ม 58.147.9.199
  28 ส.ค. 51 16:24 น.
  เข้าคณะโบราณคดีเรียนสายวิทย์คณิตได้ไหมค่ะใครรู้ส่งข้อมูลให้หน่อยค่ะที่ โทร0849560628
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  เกด
  เกด 222.123.240.161
  8 ก.ย. 51 18:32 น.
  อยากจะเข้าคณะโบราณคดีมากต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้อยู่ม.4 สายศิลป์ ต้องใช้คะแนนเท่าไหร่เน้นวิชาดบ้างคะ
  กรุณาตอบด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ฆธรสศ
  ฆธรสศ 125.24.82.155
  22 ธ.ค. 51 21:21 น.
  จบโบราณคดีหางานยากไหมคะ ??
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  เน‚เธข
  เน‚เธข 118.173.129.255
  7 ม.ค. 52 11:51 น.
  เธชเธงเธฑเธชเธ”เธตเธžเธตเนˆเน†

  เธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เน€เธฃเธฒเน€เธฃเธตเธขเธ™ เธก.5

  เน‚เธข เธญเธขเธฒเธเน€เธ‚เน‰เธฒ เน‚เธšเธฃเธฒเธ“เธ„เธ”เธต เธ—เธตเนˆ เธจเธดเธฅเธ›เธฒเธเธฃเธญเนˆเธฒ

  เธžเธตเนˆเน†เธ—เธตเนˆเธชเธญเธšเธ•เธฃเธ‡เน„เธ”เน‰  เธŠเนˆเธงเธขเนเธ™เธฐเธ™เธณเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ™เธฐ เธงเนˆเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธญเนˆเธฒเธ™เธญเธฐเน„เธฃเธ•เธฃเธ‡เน„เธซเธ™เธšเน‰เธฒเธ‡

  เธ‚เน‰เธญเธชเธญเธšเธขเธฒเธเธกเธฒเธเธกเธฑเน‰เธข

  เน‚เธขเธญเธขเธฒเธเน€เธ‚เน‰เธฒเธกเธฒเธเน€เธฅเธข

  เธขเธฑเธ‡เน„เธ‡เธžเธตเนˆเธเน‡ เนเธญเธ”เธกเธฒเธ™เธฐ เน€เธ”เน‹เธงเธฃเธฑเธšเน€เธฅเธข
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  ทราย
  ทราย 124.120.67.111
  22 พ.ค. 52 19:58 น.
  เกรดม.ปลายรายวิชา ภาษาไทย สังคม อังกฤษอ่ะ บางเทอมมันไม่ถึง2.5อ่ะ
  จะเข้าได้มั้ยอ่ะ ยากเรียนเพราะขึ้นม.6แล้วกลัวมันจะสายไป
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  เอิท
  เอิท 125.27.48.58
  26 มิ.ย. 52 21:16 น.
  อยากเข้ามากคับ

  ตอนนี้อยู่ ม.6แล้วคับ

  เตรียมสอบเข้าแระ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  นายอิทธิกร ทองแกมแก้ว
  นายอิทธิกร ทองแกมแก้ว 118.173.148.216
  5 ก.ค. 52 21:05 น.
  อยากรุ้ว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ
  ตอนนี้อยู่ม.4 สายคณิต-อังกฤษ มีสิทธ์สอบได้ไหมครับ
  ผมชอบสาขาโบราณคดี-โบราณคดี
  PATควรจะเลือกอะไรดี107
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 826875
ชื่อกระทู้ : ข้อมูลคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: