การละเล่นไทยโบราณ (บางอย่าง) No 888811


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

พอดีไปเปิดเจอเข้า เห็นมีชื่อแปลกๆที่เราไม่เคยได้ยินมา ก็เลยเอาลงมาให้อ่านๆดูกัน จะได้ช่วยกันรักษากันไว้ครับ เย้

๑ ตี่จับ   (TEE CHUB)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

แบ่งเป็น ๒ ฝ่ายเท่าๆกัน และจับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะเริ่มตี่ก่อน ฝ่ายที่ตี่ก่อน เริ่มเล่นโดยเลือก
พวกของตนคนหนึ่งเป็นคนเข้าไปตี่ คนตี่จะออกเสียง "ตี่" หรือ "หึ่ม" เข้าไปในแดนฝ่ายตรงข้าม ในขณะ
เดียวกันฝ่ายตรงข้ามต้องคอยยึดตัวไม่ให้กลับเข้าแดนของตนได้ จนกว่าจะขาดเสียงผู้นั้นต้องมาเป็นเชลย
ของฝ่ายตรงข้าม แต่ถ้าสามารถหนีกลับเข้าแดนตนได้ คนที่ถูกแตะจะกี่คนก็ตามต้องไปเป็นเชลยสลับกัน
เมื่อมีฝ่ายของตนเป็นเชลย ผู้ที่ตี่คนต่อไปต้องพยายามช่วยพวกของตนกลับมาให้ได้ ฝ่ายตรงข้ามต้อง
คอยกันไม่ให้แตะกันได้ ถ้าแตะกันได้เชลยจะได้กลับแดนของตน เล่นกันเช่นนี้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมด
ตัวผู้เล่นก่อน ฝ่ายชนะมีสิทธ์จะให้ฝ่ายแพ้ทำอะไรก็ได้

 

๒ ขี่ม้าโยนบอล  (KHEE MA YON BALL)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องครบคู่

วิธีเล่น

แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๔ กลุ่มเท่าๆ กัน ตั้งวงกลมแล้วเลี้ยงคู่ต่อคู่ ฝ่ายแพ้จะถูกฝ่ายชนะขี่หลัง
แต่ละคู่ยืนห่างกัน   - ๕ เมตร ผู้ที่ขี่หลังจะโยนลูกบอลส่งให้กับฝ่ายที่ถูกขี่หลัง ต้องไม่กระดุกกระดิกเวลา
ที่ฝ่ายขี่โยนลูกบอล ถ้าฝ่ายถูกขี่กระดุกกระดิกพยายามให้ลูกบอลตก ฝ่ายขี่จะเอาลูกบอลเคาะศรีษะได้ ถ้าฝ่าย
ขี่รับลูกบอลไม่ได้ จะต้องรีบลงจากหลังวิ่งหนี ฝ่ายถูกขี่จะหยิบลูกบอลขว้างได้ ฝ่ายขี่ถ้าขว้างไม่ถูกจะต้อง
ถูกขี่ใหม่อีก แต่ถ้าขว้างถูกจะได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายขี่แทน

 

๓ อีกาฟักไข่   (E-KA FUK KHAI)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ใช้ผลไม้หรืออะไรก็ได้ สมมุติว่าเป็นไข่ และเขียนวงกลมลงบนพื้นเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๔ ฟุต
๑ วง และอีกขาอยู่ในวงแรกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ฟุต วางไข่กำหนดไว้ในวงกลมเล็ก ให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นกายืนในวงกลมใหญ่ หรือนั่งคร่อมวงกลมเล็ก นอกนั้นทุกคนยืนรอบนอกวงกลมใหญ่ คอยแย่งไข่
คนเป็นกามีหน้าที่ ป้องกันไข่ โดยมีกติกาการเล่น ดังนี้

. ผู้มีหน้าที่หยิบ (แย่ง) ไข่ เข้าไปในวงกลมไม่ได้

. ผู้มีหน้าที่หยิบไข่ต้องระวังมิให้อีกาตีถูกมือ หรือแขนของตน ซึ่งล่วงล้ำเข้าไปในวงกลมได้

. ถ้าแย่งไข่ไปจากอีกาได้หมด ให้ปิดตาอีกา แล้วเอาไข่ไปซ่อนให้อีกาตามหาไข่ ถ้าพบไข่ที่ผู้เล่นคนใด
เป็นคนซ่อนผู้นั้นต้องเปลี่ยนเป็นกาแทน

 

๔ ดมดอกไม้   (DOM DOK MAI)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

แขวนดอกไม้ให้ห้อยอยู่ในระดับที่ตรงกับจมูกของคนที่ถูกปิดตา จับสลากเรียงลำดับเสี่ยงทายว่า
ใครจะเล่นก่อน เล่นหลัง คนที่เริ่มเล่นก่อนจะต้องถูกปิดตา แล้วให้ผู้ที่จะถูกปิดตาเดิน ๕- ๖ ก้าว จากจุดที่
แขวนดอกไม้ หยุดแล้วหันหน้ามาทางดอกไม้ เพื่อเอาผ้าผูกตา จับหมุน ๓ รอบ แล้วหันหน้าให้ตรงกับดอกไม้
ปล่อยให้เดินตามกลิ่นดอกไม้ ให้ใช้จมูกอย่างเดียว ห้ามใช้มือควานหา ผู้เล่นมีสิทธิ์เล่นได้ ๒ ครั้ง เมื่อครั้งแรก
ดมไม่ถูก ผู้ดูคนหนึ่งพาตัวผู้ดมดอกไม้ไปยืนที่ดอกไม้ให้ดมดอกไม้อีกครั้ง จากนั้นจึงให้เดินอออกจากดอกไม้
๕ ก้าว ให้หันกลับไปทางดอกไม้อีก ถ้าดมดอกไม้ถูกก็ชนะ คนต่อไปก็เล่นตามลำดับ

๕ เสือข้ามห้วยเดี่ยว   (SUA KHARM HUI DEO)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

จับไม้สั้นไม้ยาว เลือกคนที่เป็นห้วย ๑ คน และคนอื่นๆ กระโดดข้ามมีทั้งหมด ๘ ท่า

ท่าที่ ๑ เหยียดขา ๑ ข้าง ข้างใดก็ได้

ท่าที่ ๒ เหยียดขาทับบนข้างเดิม ให้ส้นเท้าต่อบนหัวแม่เท้า

ท่าที่ ๓ เหยียดแขนข้างหนึ่งตั้งบนขาทั้งสองข้าง ให้นิ้วก้อยตั้งบนหัวแม่เท้า กางนิ้วห่างๆ กัน

ท่าที่ ๔ เหยียดแขนอีกข้างหนึ่ง ต่อบนมือข้างเดิม ให้นิ้วก้อยตั้งบนหัวแม่มือของข้างเดิม

ท่าที่ ๕ นั่งหมอบ

ท่าที่ ๖ ชักเงี่ยง โดยใช้ข้อศอกข้างหนึ่งยักขึ้นยักลง

ท่าที่ ๗ ชักเงี่ยงทั้งสอง ใช้ข้อศอกทั้งสองข้างยัก

ท่าที่ ๘ ลุกขึ้นยืนก้มตัว ใช้ปลายนิ้วมือจรดนิ้วเท้า

 

๖ ขี่ม้าก้านกล้วย   (KHEE MA KARN KLUI)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ผู้เล่นนำก้านกล้วยมาตัดเป็นรูปม้า ตอนโคนเป็นหัว ตอนปลายเป็นหาง ใช้สายจากก้านกล้วยโยง
เป็นบังเยน นำขึ้นขี่เล่น แล้ววิ่งไปรอบๆ ทำท่าเหมือนขี่ม้า ทุกคนจะแข่งกันว่าใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน

 

๗ กำทาย   (KUM TAI)

จำนวนผู้เล่น   จำนวน ๒ คนขึ้นไป

วิธีเล่น

ผู้เล่นแต่ละคนนำเมล็ดถั่วหรือก้อนหินมา ใครนำมามากก็เป็นคนกำทายก่อน ผู้ทายกำเมล็ดถั่ว
จำนวนเท่าใดก็ได้ แล้วให้คนอื่นทาย (ว่าในมือมีเมล็ดถั่วจำนวนเท่าใด) ใครทายถูกก็ได้เมล็ดถั่วจำนวนนั้นไป
ถ้าไม่ถูก คนทายคนเก่าก็ได้ทายใหม่ บางแห่งกำหนด จำนวนถั่วว่าห้ามเกิน ๒๐ เมล็ด)

 

๘ ห่วงยาง   (TOSSING THE RUBBER RING)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น

วิธีเล่น

มีวิธีการเล่นคล้ายลูกช่วง แต่อุปกรณ์การเล่นใช้ห่วงยางและมีกติกาต่างออกไปเล็กน้อย คือ เมื่อ
ผู้เล่นโยนห่วงยางให้ฝ่ายตรงข้ามรับ ถ้าฝ่ายตรงกันข้ามรับไม่ได้ แต่มือถูกห่วงแล้วต้องไปเป็นเชลยของตน
ถ้าเชลยรับได้ เอาห่วงไปแตะฝ่ายตรงกันข้าม ผู้ที่ถูกแตะต้องตกเป็นเชลย เล่นกันจนกว่าฝ่ายใดเหลือน้อยที่
สุด ฝ่ายนั้นแพ้

 

๙ หมากตะเกียบ   (MARK TA KIAB)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ใช้มะนาว ๑ ลูก และตะเกียบ ๑๐ อัน จับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะเล่นก่อน วิธีเล่นคล้ายหมากเก็บ
ของภาคอีสาน แต่เมื่อถึงหมากสิบโยนลูกมะนาวขึ้นแล้วรวบ ๑๐ อัน ถือสลับมือไปมา ๑๐ ครั้ง โดยลูก
มะนาวไม่ตก จากนั้นเล่นหมากตะเพียน คือ วางไม้ตะเกียบเป็นรูปปลาตะเพียน แล้วหยิบทีละอัน ถ้าทำให้
ปลาแตกจากกันถือว่า "ตาย"

๑๐ หมากอีงัด   (ไม้่ง) (MARK E-NGUD)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ใช้ไม้สั้น ๑ คืบ ๑ อัน และยาวประมาณ ๑ แขน ๑ อัน ขุดหลุมยาว ๑ หลุม ขีดเล้น ๑ เส้น
ผู้เล่นฝ่ายแรกนำไม้สั้นไปวางลงที่ร่องหลุม แล้วเอาไม้ยาวสอดเข้าไปงัดไม้สั้นให้กระดอนไกลที่สุด
เท่าที่จะไกลได้ แล้วเอาไม้ยาววางที่หลุม ให้ฝ่ายตรงกันข้ามโยนไม้สั้นให้ถูกไม้ยาว ถ้าไม่ถูกก็ต้องเล่น
ตาต่อไป มีทั้งหมด ๓ ตาด้วยกัน คือ

ตาที่ ๑ เรียก อีงัด

ตาที่ ๒ เรียก อีตี หรือ เอาไม้ยาวตีไม้สั้นออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้

ตาที่ ๓ เรียก อีวัด ดึงเอาไม้ยาววัดระยะทางที่ไม้ยาวตีไม้สั้นออกไปว่าไกลเท่าไร

ผลัดเปลี่ยนกันเล่นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบหมดทุกคน ผู้ที่ตีได้ไกลที่สุดจะได้ขี่หลังฝ่ายตรงกันข้าม
เท่าที่ตกลงกันไว้

 

๑๑ ตีไก่   (TEE KAI)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องครบคู่

วิธีเล่น

ผู้เล่นนำหญ้าแพรกที่มีหัวแข็งๆ คล้ายหัวไก่คนละกี่อันก็ได้ การเลือกหัวหญ้ายิ่งโตมากยิ่งดี ผู้เล่น
แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย จับคู่แข่งขันกัน โดยใช้หญ้าที่เก็บมาผลัดกันตีคนละที จนหัวไก่ของคู่ต่อสู้หักก็เป็น
อันชนะ แข่งกับคนต่อไป

 

 

๑๒ เอาเถิด ( AUW THERD)

จำนวนผู้เล่น  ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

เสี่ยงทายว่าใครจะเป็นผู้อยู่โยง ๑ คน โดยจับไม้สั้นไม้ยาว ผู้อยู่โยงยืนอยู่ที่หลักที่
กำหนดไว้ มีหน้าที่ไล่จับผู้อื่นให้ได้ เมื่อผู้นั้นพร้อมแล้วและร้องล่อให้จับ ผู้อยู่โยงต้องกำหนดให้ดี
ว่าจะจับใครได้ง่ายที่สุด แล้วออกวิ่งไล่จับให้ได้ เวลาออกไล่จับ ผู้ล่อจะแตกกระจายไปทิศทางต่างๆ
กัน เพื่อล่อให้หลงวกวน ถ้าผู้ล่อวิ่งเข้าโยงได้ทุกคน ผู้ไล่ก็ต้องอยู่โยงต่อไปอีก แต่ถ้าจับคนใดคนหนึ่ง
ได้ คนนั้นต้องเป็น

บทร้องประกอบ

"เอาเถิดเจ้าล่อ ข้าวเหนียวสองห่อ ไม่พอกันกิน"

"ผัดพ่อผัด ช้างงาวัด แทงคนไม่เข้า"

"ไล่ให้ทัน ให้น้ำมันสิบขวด ให้ลวดสิบตา ให้ม้าสิบหาง ให้ช้างสิบหัว ให้วัวสิบหลัก
ให้ปฏักสิบอัน ไล่ให้ทันเถิดโว้ย"

 

๑๓ ทายใบสน   (TAI BAI - SON)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องครบคู่

วิธีเล่น

นำใบสน ๒ ใบ ให้คู่แข่งขันคนละใบ ใบสนมีลักษณะเป็นปล้องๆ ผู้เล่นจะเด็ดปล้องตรงบริเวณใด
บริเวณหนึ่งออก แล้วเสียบไว้อย่างเดิม ให้อีกคนหนึ่งชี้ว่าปล้องไหนถูกดึงออก ถ้าทายไม่ถูกต้องทายใหม่
ถ้าทายถูกก็ผลัดให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทายกันบ้าง

๑๔ อีตัก   (E-TUK)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ผู้เล่นนั่งล้อมวงกัน แต่ละคนมีเมล็ดพืชเล็กๆ หรือหอยทับทิม หรือหินก้อนเล็กๆ จำนวนหนึ่ง แล้ว
ตกลงกันว่าจะวางเมล็ดเท่าไร ทอดเมล็ดพืชให้กระจายในกรอบที่ขีดกำหนดไว้ไม่ให้เมล็ดพืชล้ำออกไป ใช้
กระดาษพับจีบเป็นรูปคล้ายกระทงหรือช้อน เพื่อช้อนตักทีละเมล็ด จับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะได้เล่นก่อน เมื่อ
ได้แล้วเริ่มเล่นโดยใช้ที่ตักของตัวเอง ถ้าที่ตักไปถูกเมล็ดอื่นก็ต้องเปลี่ยนคนเล่นต่อไป

 

๑๕ กงจักร   (KONG JUK)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

ผู้เล่นนำฝาเบียร์มาทับให้แบน เจาะรูตรงกลาง นำเชือกร้อยเข้าไปในรูตรงกลางถือเชือกไว้ด้วย
มือทั้งสองข้าง แกร่งเชือกให้เป็นเกลียวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วดึงให้ฝาเบียร์จะหมุนอย่างรวดเร็ว

 

๑๖ ตีลูกล้อ   (TEE LOOK LOR)

จำนวนผู้เล่น   ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น

เตรียมยางรถจักรยานหรือวงล้อเป็นซี่ๆ และไม้ขนาดเหมาะมือประมาณ ๑ ฟุต จากนั้นกำหนด
จุดเริ่มต้นและเส้นชัยไว้แต่ละคนนำลูกล้อของตนเองมาที่จุดเริ่มต้น และวิ่งเอาไม้ตีลูกล้อให้กลิ้งไป แข่ง
ว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนกัน ผู้ที่ใช้วงล้อ จะได้เปรียบเพราะวงล้อมีร่องสำหรับใส่ยาง เอาไม้ต้นได้สะดวก
และตรงกว่า ไม่แกว่งไปแกว่งมา ใครถึงเส้นชัยก่อน คนนั้นก็ชนะ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 20:18 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

48 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  MaMaKi
  19 มิ.ย. 50 11:44 น.
  กำลังหาการละเล่นของภาคตะวันออกอยู่นะค่ะ พอจะรู้บ้างไหมค่ะ ต้องทำรายงานนะค่ะ  ใครรู้ไปบอกเรามีไอดีด้วยนะค่ะ ขอร้องละ   ^/\^
  PS.  ข้าคือแม่มด จะขอสะกดให้เจ้ายิ้มหวานๆ ขอให้เจ้าอยู่กับข้านานๆ และรักข้าตลอดไป
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  -00-
  2 ส.ค. 50 20:18 น.
  หาข้อมูลอยู่พอดีเลยค่ะ ต้องทำรายงานส่ง ขอบคุณมากนะค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  เด็กใต้
  เด็กใต้ 117.47.176.37
  8 ต.ค. 50 15:47 น.
  อยากได้ของภาคใต้อ่ะยังทำรายงานไม่เสร็จเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  เด็กหญิง . น่รัก  จัง
  เด็กหญิง . น่รัก จัง 61.7.143.164
  29 พ.ย. 50 09:27 น.
  การละเล่นไทยภาคเหนือมีปล่าว   อยากได้ตอนนี้เลย   เอาแต่เนื้อ ๆๆๆๆๆ  นะหนังไม่ต้อง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  แคน
  แคน 58.64.40.87
  2 ธ.ค. 50 10:19 น.
  หาอยู่พอดีเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  - - -
  7 ม.ค. 51 16:45 น.
  อยากได้ข้อคิดอ่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  kauwfaug
  13 ม.ค. 51 23:55 น.
  กำลังหารายงานพอดี  ขอบคุณมาก   วันหน้าว่างๆเราจะหามาเพิ่มให้เด้อ4
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  สุดสวย
  สุดสวย 58.8.157.116
  30 ม.ค. 51 17:24 น.
         ขอขอบพระคุณ  เป็นอย่างสูงที่ช่วยชีวิตไว้ได้อย่างหวุดหวิด  
    กำลังต้องการอยู่พอดี  ขอบคุณมากๆนะค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  แนน
  1 ก.พ. 51 20:06 น.
  ดีมาก มาก อยากรู้มานานแล้ว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  กาแฟ
  กาแฟ 124.120.241.203
  16 ก.พ. 51 10:01 น.
  ดีมากคะยังนี้กาแฟชอบ1,4,8
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  กาแฟ
  กาแฟ 124.120.241.203
  16 ก.พ. 51 10:04 น.
  ดีมากคะยังนี้ดีจะได้หาไปส่งอาจารย์ได้ขอขอบพระคุณคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  อิอิ   *-*   อิอิ
  อิอิ *-* อิอิ 124.157.167.117
  6 มี.ค. 51 20:10 น.
  เอาไปทามรายงานได้เปงเล่มเลยนะนี่

  เอาไปส่งอาจานได้เลย

  อิอิ   *-*    อิอิ  

  ได้แนนเต็มเลยอิอิ....
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใจมากนะ
  มีงานไปส่งแล้ว
  ใจมากจิงๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  (>//<)v
  (>//<)v 125.24.92.144
  6 ก.ค. 51 08:41 น.
  ขอคุณมากเรยคร้า กะลังทำรายงานวิชาท้องถิ่นพอดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  FaCtoR
  FaCtoR 124.120.202.132
  11 ก.ค. 51 11:09 น.
  ต้องทำรายงานส่งพอดี

  ขอบคุณมากคับ ^0^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  เด็กเรียน
  เด็กเรียน 125.26.225.98
  12 ส.ค. 51 10:56 น.
  ดีจังค่ะ น่าสนุกมาก
  จะได้ทำรายงานส่งครูซะที
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  โดเรมี
  โดเรมี 222.123.215.104
  22 ส.ค. 51 18:04 น.
  คอบคุณค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  ศิวา
  ศิวา 125.27.124.53
  28 ส.ค. 51 11:46 น.
  เมียหนีตาม ชายชู มีคู่ใหม่ ไปอยู่ไหน ก็ไม่รู้ กลุ้มจริงหนา ไม่มีเเล้ว คนที่ เคยเห็นหน้าตา เหลือเพียงผ้า อามัยให้ฉันดู
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  ploy
  ploy 117.47.198.135
  9 ก.ย. 51 16:52 น.
  เริดมาก.......
  .........ขอบคุณ....แล้วจะช่วยรักษา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  เด็กดี
  เด็กดี 124.121.50.61
  14 ก.ย. 51 13:20 น.
  คือว่าอยากได้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะจะทำรายงานค่ะ ด่วนนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 888811
ชื่อกระทู้ : การละเล่นไทยโบราณ (บางอย่าง)

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: