ธนาณัติ No 938447


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ธนาณัติ

-    ไปรษณีย์ธนาณัติธรรมดา   ( Postal Money Order )

 เป็นบริการที่ใช้ในการส่งเงินถึงผู้รับทั้งภายในประเทศ(ระยะเวลาถึงผู้รับ 1-3 วัน นับจากวัน ฝากส่ง)และต่างประ

เทศจำนวน 21 ประเทศ (ระยะเวลาถึงผู้รับ 3-10 วัน) เอกสารสั่ง จ่ายเงินจะถูกจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

-    ไปรษณีย์ธนาณัติด่วนพิเศษ   ( EMS Money Order )

เป็นบริการที่ใช้ในการส่งเงินถึงผู้รับภายในประเทศ(ส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 วันนับจากวัน ฝากส่ง ยกเว้นท้องที่บางแห่งซึ่งห่างไกล) ทำให้ผู้รับได้เงินรวดเร็วกว่าไปรษณีย์ธนาณัติ 

-    โทรเลขธนาณัติ   ( Telegraph Money Order )

 เป็นบริการที่ใช้ในการฝากส่งเงินถึงผู้รับทั้ง ภายในประเทศ(ส่วนใหญ่ภายในวันรุ่งขึ้น)และต่างประเทศ(ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน) ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยมีบริการนี้กับ 6 ประเทศ ไปรษณีย์ไทยจะส่งคำสั่งจ่ายเงินทางเครือข่าย โทรคมนาคมทำให้ถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการให้ผู้รับได้รับ เงินอย่างรวดเร็ว

-    ธนาณัติเวสต์เทิร์นยูเนี่ยน   ( Western Union )

บริการธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยนคือบริการส่งเงินด่วนทางอิเลคทรอนิคส์ผ่านตัวแทนของเวสเทิร์นยูเนี่ยนที่มีมากกว่า 117,000 แห่งใน 197 ประเทศทั่วโลก ผู้ฝากส่งธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยนไม่ต้องใช้เอกสารใดๆผู้รับธนาณัติ เวสเทิร์นยูเนี่ยนเท่านั้น ที่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานประจำตัว เช่น บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางประกอบการติดต่อขอรับเงินเมื่อฝากผู้ส่งธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยนกรอกแบบฟอร์มใบขอส่งเงิน " TO SEND MONEY FORM " และชำระจำนวนเงินที่ฝากส่ง พร้อมค่าธรรมเนียม ตัวแทนบริการธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยนจะดำเนินการส่งข้อมูล การส่งเงินไปยังตัวแทนบริการธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยน ที่ปลายทางให้แก่ผู้รับเงิน ซึ่งสามารถส่งธนาณัติเวสเทิร์น-ยูเนี่ยนได้ไม่เกิน 1900 เหรียญสหรัฐหรือประมาณไม่เกิน 75,000 บาท ต่อการฝากส่งธนาณัติ 1 ฉบับ/วันเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ฝากส่งว่าได้ส่งธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยนมาถึงให้นำหลักฐานประจำตัวหรือหนังสือเดินทางติดต่อขอรับเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการ และนำรายละเอียดที่ผู้ฝากแจ้งให้ทราบ เช่น หมายเลขควบคุมการส่งเงิน ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 10หลัก (MTCN) ชื่อผู้ฝากเงินหมายเลขโทรศัพท์ และประเทศต้นทาง กรอกลงในแบบพิมพ์ขอรับเงิน (TO RECEIVE MONEY) และหลักฐานประจำตัวที่ใช้ประกอบการติดต่อขอรับเงินธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) สำหรับชาวต่างชาติหลักฐานประจำตัว ที่ใช้ประกอบการติดต่อขอรับเงินธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยน ได้แก่ หนังสือเดินทาง(PASSPORT)เท่านั้น

 

 

โทรเลข

 โทรเลข คือ ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าส่งข้อความจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เดิมส่งโดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ แต่ระยะหลังมีการใช้วิธีการส่งไร้สาย ที่เรียกว่า วิทยุโทรเลข (radio telegraph , wrieless telegraph หรือ continuous wave ย่อว่า CW)

ความเป็นมาของโทรเลขในเมืองไทย  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2412 รัฐบาลสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้อนุมัติให้ชาวอังกฤษ 2 นาย จัดตั้งบริษัทก่อสร้างและบำรุงรักษาทางโทรเลขภายในราชอาณาจักรตามคำเสนอขอแต่การดำเนินงานของบุคคลทั้งสองล้มเหลว

     ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2418 รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการเอง โดยมอบหมายให้กรมกลาโหม สร้างทางสายโทรเลขสายแรก จากกรุงเทพฯ ไปปากน้ำ (จังหวัดสมุทรปราการ) และวางสายเคเบิลโทรเลขได้น้ำต่อออกไปถึงกระโจมไฟ นอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทางยาว 45 กิโลเมตรเพื่อทางราชการใช้ส่งข่าวเกี่ยวกับการผ่านเข้าออกของเรือกลไฟ พ.ศ. 2421 กรมกลาโหมได้สร้างทางสายโทรเลขสายที่สอง จากกรุงเทพฯ ถึงพระราชวังบางปะอิน และภายหลังได้ขยายทางสายออกไปถึงกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการเช่นกัน

     ในปี พ.ศ. 2426 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมโทรเลขขึ้นรับช่วงงานโทรเลขจากกรมกลาโหมมาทำต่อไป ได้เริ่มสร้างทางสายใช้ลวดเหล็กอาบสังกะสีเป็นสายแรกจากกรุงเทพฯ ผ่านปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อรัญประเทศ ศรีโสภณ ไปถึงคลองกำปงปลัก ในจังหวัดพระตะบอง (สมัยนั้นยังเป็นของไทย) และเชื่อมต่อกับสายโทรเลขอินโดจีนไปถึงเมืองไซ่ง่อน เป็นสายโทรเลขสายแรกที่ติดต่อกับต่างประเทศ ได้เปิดให้สาธารณะใช้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2426 ในปีเดียวกันนั้นก็ได้มีประกาศเป็นทางการให้สาธารณชนทั่วไปใช้โทรเลขสาย กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ-อยุธยา ได้ด้วย

     พ.ศ. 2440 กรมโทรเลขได้สร้างทางสายกรุงเทพฯ ไปแม่สอด จังหวัดตาก ไปต่อกับทางสายโทรเลขของอังกฤษไปเมืองมะละแหม่ง และย่างกุ้ง

     ทางภาคใต้ได้สร้างทางสายโทรเลขจากกรุงเทพฯ ผ่าน เพชรบุรี ชุมพร ทุ่งสง ไปหาดใหญ่ และสงขลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ได้สร้างทางสาย่อจากสงขลาออกไปถึงไทรบุรี (เดิมเป็นของเมืองไทย ปัจจุบันเป็นรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย) และกัวลามุดา เชื่อมต่อกับสายโทรเลขของอังกฤษ ไปปีนังและสิงคโปร์

     การบริการสารนิเทศด้วยบริการโทรเลขในปัจจุบัน การสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาการรับส่งโทรเลขด้วยการใช้เครื่องโทรพิมพ์สมัยใหม่ที่ควบคุมด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์และสามารถติดต่อรับส่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง 240 คำต่อนาที มาใช้อุปกรณ์รับส่งโทรเลข นอกจากนี้ยังมีการติดต่อชุมสายโทรเลขอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์มากกว่า 20 ปีแล้ว ช่วงเวลารุ่งเรืองที่สุดของกิจการโทรเลขจะมีการส่ง-รับถึงวันละกว่า 40,000 ฉบับ

     จะเห็นได้ว่า โทรเลขก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ แต่อาจเป็นเพราะโลกในยุคปัจจุบันก้าวหน้า จึงได้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆที่สะดวกรวดเร็วขึ้น จึงไม่นิยมและสนใจมากนัก อีกทั้งยังเสียเวลาในการจะไปส่งโทรเลขที่ไปรษณีย์ แต่โทรเลขก็มีข้อดี คือ ราคาในการส่งถูกกว่า ดังนั้นการใช้โทรเลขอาจจะขึ้นอยู่กับความนิยม และความถนัดของคนๆนั้นก็เป็นได้...

 

www.mp3-down.th.gs


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 กันยายน 2550 เวลา 09:56 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

1 ความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 938447
ชื่อกระทู้ : ธนาณัติ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: