ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

45

จำนวนแชร์
6


     สวัสดีจ้าชาว Dek-D.com มาแล้วจ้า พี่แนนมาขอัพเดทกำหนดการรับสมัครน้องๆ ม.1 ม.4 ปี 2555 นี้กันสักหน่อย เพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศวันและเวลาการรับนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2555 แบบชัดเจนๆ แจ่มแจ้งมาแล้ว
 
     กำหนดการรับสมัครนี้ ทาง สพฐ. ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ เพราะฉะนั้น โรงเรียนที่อยู่ในสังกัด ก็มีปฏิทินการรับสมัครตามนี้ ทั้ง ม.1 ม.4 ดังนั้น น้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวหาที่เรียนต่อ รีบมาดูกันเลยค่ะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มาแล้ว!!กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 55 (ทั่วประเทศ)

     1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ใช้วิธีการจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET โดยนักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และนักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิ์สมัครได้ทั้งการจับสลาก และหรือคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET

รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

จับสลาก วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555

     2. นักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก ร้อยละ 80 โดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนจำนวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และใช้คะแนน O-NET ร้อยละ 20

รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555   โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555

     3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ใช้วิธีการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสามารถไปสมัครได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ทะเบียนบ้าน) และรับรวมกับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ประกาศผลและรายงานตัวในวันเดียวกัน

มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555


มาแล้ว!!กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 55 (ทั่วประเทศ)

     4. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี) รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555

     5. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ สพป.หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ สพม.จัดหาที่เรียนให้  นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ซึ่ง สพป. และสพม.จะจัดหาที่เรียนให้ตามความเหมาะสม

รับสมัคร วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผล วันที่ 17 พฤษภาคม 2555

รายงานตัววันที่ 18 พฤษภาคม 2555  ณ โรงเรียน หากนักเรียนรายใดยังไม่มีที่เรียน จะมีการประกาศจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้ง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาแล้ว!!กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 55 (ทั่วประเทศ)

     1. โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

     1.1 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (นักเรียนต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้น) 

รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

     1.2 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกร้อยละ 80 และคะแนนO-NET ร้อยละ 20 

รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน

ประกาศผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

     1.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี) รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม ไม่เว้นวันหยุด 

ประกาศผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555


มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

     2. โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     2.1 นักเรียนคัดเลือก ใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ 20

รับสมัคร วันที่  30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555

สอบคัดเลือกวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

     2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) ใช้วิธีการสอบปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสามารถไปสมัครได้ทั่วประเทศ(ไม่ใช้ทะเบียนบ้าน)

รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555

คัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555  ประกาศผลและรายงานตัว ในวันเดียวกัน

มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

     2.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รับสมัคร วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

มาแล้ว!!กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 55 (ทั่วประเทศ)

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

     1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน รับสมัคร วันที่ 1 - 30 เมษายน 2555 ประกาศผล  วันที่  1 พฤษภาคม 2555 รายงานตัว ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 มอบตัว ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555

     2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส (กรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19-43 และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช)  ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจำเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน รับสมัคร  วันที่  16 - 25 กุมภาพันธ์ 2555 สอบ วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผล วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 รายงานตัว ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2555 มอบตัว ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555

     3. โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ

     3.1 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 38 โรงเรียน ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน (โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 แห่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่ง) ใช้วิธีการสอบโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนนักเรียนสามารถสมัครได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ทะเบียนบ้าน)

รับสมัคร วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2555

สอบคัดเลือก ป.5 และ ม.1 วันที่ 24 มีนาคม 2555

ม.4 วันที่ 25 มีนาคม 2555 ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2555

รายงานตัว ภายในวันที่ 7 เมษายน 2555

มอบตัว ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555

     3.2 โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ  เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เปิดห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ English Program หรือ Mini English Program ใช้วิธีการสอบโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน นักเรียนสามารถไปสมัครได้ทั่วประเทศ (ไม่ใช้ทะเบียนบ้าน)

     รับสมัคร ม.1 และ ม.4 วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2555

     สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 24 มีนาคม 2555
     ม.4 วันที่ 25 มีนาคม 2555

     รายงานตัว ม.1 และม.4 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2555

     มอบตัว ม.1 และ ม.4 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555

มาแล้ว!!กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 55 (ทั่วประเทศ)


     สำหรับน้องๆ คนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่โรงเรียนที่น้องๆ ต้องการทราบข้อมูล หรือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0-2288-5856 ค่ะ

     ชาว Dek-D.com คนไหน กำลังเตรียมตัวหาที่เรียน ม.1 ม.4 กันอยู่บ้าง อย่าลืมติดตามข่าวการรับสมัคร ม.1 ม.4 จากเว็บเด็กดีกันเรื่อยๆ นะคะ รับรองว่า พี่แนนจะอัพเดทข่าวการรับสมัครของโรงเรียนที่เปิดรับสมัครแบบทันใจแน่นอนค่ะ เย้ๆ


มาแล้ว!!กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 55 (ทั่วประเทศ)

 
ข้อมูลอ้างอิง : www.obec.go.th
 

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Education > สอบเข้า ม.1 ม.4
ความคิดเห็น

45

จำนวนแชร์
6

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

45 ความคิดเห็น

 1. 17 ก.พ. 2555, 17:55 น.
  ขอบคุณมากๆ ครับบ ^^ 
  #1
 2. 17 ก.พ. 2555, 18:05 น.
  ขอบคุณค่ะ ป.6พอดี :)
  #2
 3. #3 piub
  17 ก.พ. 2555, 19:21 น.
  ขอบคุณค่ะ

  #3
 4. 17 ก.พ. 2555, 20:31 น.

   อ๊ายยย

  มีไรเอาหมด 555

  #4
 5. #5 suwanne
  17 ก.พ. 2555, 20:51 น.
  ใครพอจะทราบบ้างคะว่า gifted ม.1-ของบดินทรเดชาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ เข้าเว็บไซด์ของรร.แล้วไม่มีคำตอบให้เลย ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ
  #5
 6. #6 suwanne
  17 ก.พ. 2555, 20:52 น.
  ใครพอจะทราบบ้างคะว่า gifted ม.1-ของบดินทรเดชาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ เข้าเว็บไซด์ของรร.แล้วไม่มีคำตอบให้เลย ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ
  #6
 7. 17 ก.พ. 2555, 20:56 น.
  ขอบคุณมากๆๆนะคะ 
  #7
 8. 18 ก.พ. 2555, 09:12 น.
  จะ ม.4แล้ว โอ้!! O-net ด้วยเหรอค่ะ
  #8
 9. #9 ต้นไผ่
  18 ก.พ. 2555, 09:17 น.
  แล้วสาธิตต่าง ๆ ละคะ ?
  #9
 10. 18 ก.พ. 2555, 17:32 น.
  ก็ถึงว่า...ทำไมภาพคุ้นๆ ของ น.ต.อ.น.โรงเรียนเรานี่เอง =[]=!!


  #10
 11. 18 ก.พ. 2555, 17:59 น.
  ตอบคุณ suwanne ค่ะ gifted ม.1 บดินทรเปิดรับสมัคร 15-19 มีนาเหมือนกันค่ะ ตามหัวข้อ 3.2 โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษค่ะ
  #11
 12. 18 ก.พ. 2555, 19:15 น.
   ขอบคุณคะ เราจะต่อ ม.1 พอดี
  #12
 13. #13 npc
  18 ก.พ. 2555, 19:52 น.
  ขอบคุณค่ะ แต่ว่ากส่าจะสอบนี่นานไปไหมอ่า
  #13
 14. 18 ก.พ. 2555, 20:49 น.
  CM.13 ไม่นานไปหรอกเพราะต้องสอบพอกันทั้งประเทศ มีปัญหาน้ำท่วมเรียนไม่ทันไง แล้วจังหวัดอื่นภาคอื่นที่ไม่ท่วมได้ทบทวนเนื้อหาด้วย จะให้กระโดดโลดเต้นไม่ได้ด้วย ลืมที่ครูสอนมากันพอดี รร.เราจัดสอบติวฟรีสำหรับนักเรียน1-70ของสายชั้น
  #14
 15. 18 ก.พ. 2555, 22:09 น.
  ขอบคุณค่ะ
  #15
 16. 19 ก.พ. 2555, 21:22 น.
  ขอบคุณค่ะ ทางบ้านต้องการข้อมูลสอบมากๆเลย ขอบคุณมากค่ะ
  #16
 17. #17 ออมสิน
  19 ก.พ. 2555, 22:37 น.
  ขอบคุณมาก มาก นะคะ
  #17
 18. 20 ก.พ. 2555, 21:53 น.
  ขอบคุณมากมายคะ
  #18
 19. 21 ก.พ. 2555, 16:49 น.
  พี่แนนคะ กำหนดรับสมัครที่พี่แอามาลงเนี่ย มีของกัลยาณวัตร ขอนแก่น มั๊ยคะ
  #19
 20. 27 ก.พ. 2555, 20:36 น.
  ขอบคุณมากๆคะ จะต่อเข้า ม.4 แล้ว = = ;;;
  #20
 21. #21 day
  28 ก.พ. 2555, 18:11 น.
  TU75 เจอกันจ้า
  #21
 22. 29 ก.พ. 2555, 19:49 น.
   เย้ ขอบคุณมากนะคะ
  #22
 23. #23 AKB49
  1 มี.ค. 2555, 19:53 น.
  จะรอสอบม.4ครับ แต่มีO-NEนี่ ลำบากเฮะ ฮะๆ ^ ^"
  #23
 24. 4 มี.ค. 2555, 21:55 น.
   สวัสดีค่ะ พี่อยู๋ ม.5 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ นะค่ะน้องคนไหนที่ กำลังจะเข้า ม.1- ม.4
  มาที่โรงเรียนพี่ได้นะค่ะ เรียนที่นี้เเล้วมีความสุขค่ะ อาจารย์ใจดีทุกคนเพื่อนก็น่ารักเป็นกันเอง
  ยังไงก็ขอฝากโรงเรียนพี่ด้วยนะค่ะ ^^
  #24
 25. 6 มี.ค. 2555, 13:15 น.
  ขอบคุณมากค่ะ อยู่ ม.3 พอดี มีประโยชน์มากเลย
  #25
 26. #26 อริสา อินกอง
  7 มี.ค. 2555, 14:32 น.
  คลรัยน่าร๊ากอ่ะ
  #26
 27. 8 มี.ค. 2555, 14:20 น.
  อ่านหนังสือ สัก เดือนนึง ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
  #27
 28. 9 มี.ค. 2555, 10:29 น.

  ขอบคุณค่ะ ได้รู้อย่างนี้แล้วจะได้เตรียมตัวทัน จะขึ้น ม.4พอดีเลย

  #28
 29. #29 นู๋แบ๊ม เออเร่อ
  28 มี.ค. 2555, 12:00 น.
  ขอบคุนเปนอย่างยิ่งต่อ ม.1 พอดีเลยคร้า แต่อยากถามอารัยอย่าง 1 และพวก ร.ร สตรี รับวันเดียวกานหรือเปล่าคร้า เช่น สตรีสมุทรปราการ
  #29
 30. #30 sasiprapa
  6 เม.ย. 2555, 10:01 น.
  ถ้าสอบภายในเข้าม4 บดินทร 2 ไม่ผ่าน มีข้อแนะนำอีกไหมคะ (เป็นนร ม3 เดิมน่ะค่ะ)
  #30
 31. #31 gift
  11 เม.ย. 2555, 13:23 น.
  แล้วโรงเรียนไหนค่ะ

  ทุกจังกวัดเลยหรอคร๊

  #31
 32. #32 นฤมล
  15 เม.ย. 2555, 19:23 น.
  จำเป็นมั้ยที่ต้องสอบโรงเรียนในพื้นที่ก่อน จึงจะมีสิทธิ์จับฉลากได้ สามารถสอบนอกพื้นที่ และมาจับฉลากในพื้นที่ได้หรือมั้ย
  #32
 33. #33 อุไรวรรณ
  1 พ.ค. 2555, 10:40 น.
  ถ้าหากน้องสอบม.1ไม่ติดหรือจับฉลากไม่ได้ต้องทำอย่างไรต่อไปค่ะ
  #33
 34. #34 ด.ญ.พิมพ์ผกา
  1 พ.ค. 2555, 19:43 น.
  ขอบคุณนะค่ะที่บอกให้ทราบเพราะหนูจะไปเรียนที่ ญ.ส ค่ะhttp://www.dek-d.com/DDRTE/editor/plugins/dekdee/images/b-011.gif
  #34
 35. #35 น้ำหวาน
  2 มิ.ย. 2555, 11:04 น.
  อะไรกัันสมัครม่ายทันทำไงดีอะ
  #35
 36. #36 น้องแพร
  8 ก.ค. 2555, 15:46 น.
  ทุกที่เลยหรือต้องการคำตอบด่วน
  #36
 37. 18 ต.ค. 2555, 13:36 น.
  อยากรู้ของปี 56 จ้าาา
  ช่วยหน่อยน้ะค้ะ 
  #37
 38. #38 สอดเด
  24 พ.ย. 2555, 19:53 น.
  เหะๆๆๆเหรอ
  #38
 39. #39 sunisa
  6 ม.ค. 2556, 13:21 น.
  แล้วโรงเรียนสตรีศึกษา จะรับสมัครวันไหนค่ะไปดูที่เว็บไซด์ก็ไม่มีช่วยบอกหน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
  #39
 40. #40 ณิชานันท์
  5 ก.พ. 2556, 19:59 น.
  อยากทราบปี 56 ค่ะ จะได้เตรียมตัว
  #40
 41. #41 ฟางข้าว
  7 มี.ค. 2556, 14:51 น.
  สวกยอกหนูเข้าสตรีนนทบุรีคร่า..........Gifted ติดแล้วม.12556 คร้าบ.....
  #41
 42. #42 กรนหดแ
  17 มี.ค. 2556, 14:22 น.
  แล้วถ้าสอบเข้าวัดไร่ขิงไม่ได้แล้วจะทำอย่างไงดีครับ ทั้งๆที่สมัครไว้แค่โรงเรียนเดียวอะ เครียดๆๆๆๆๆ
  #42
 43. #43 รนดกอ
  17 มี.ค. 2556, 14:27 น.
  แล้วถ้าสอบไม่ได้แล้วผมจะเรียนที่ไหนละครับ (ไปงานศพด้วยนะครับ) ตอนนี้อ่านหนังสือ แต่กลัวจำไม่ได้ทำข้อสอบไม่เป็นผมเครียดมากๆๆๆๆๆๆครับ ผมคงทำให้พ่อผมผิดหวังมากถ้าเข้าไม่ได้ ต่อเข้า ม4ไม่ได้แน่ๆเลย จะทำไงๆๆๆๆๆๆ ใครรู้ช่วยตอบทีนะครับ
  #43
 44. 17 พ.ย. 2556, 01:07 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  3.2 โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ  เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เปิดห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ English Program หรือ Mini English Program ใช้วิธีการสอบโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน นักเรียนสามารถไปสมัครได้ทั่วประเท...

  ม่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

  #44
 45. 17 พ.ย. 2556, 01:08 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  รับสมัคร ม.1 และ ม.4 วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2555      สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 24 มีนาคม 2555      ม.4 วันที่ 25 มีนาคม 2555      รายงานตัว ม.1 และม.4 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2555      มอบตัว ม.1 และ ม.4 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555

  ม่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยหวาา

  #45

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .