ซ่อน
แสดง

ราชินีบูรณะรับ ม.1 ม.4 ปี 55 []

วิว


     สวัสดีจ้าชาว Dek-D.com ช่วงนี้พี่แนนขยันอัพเดทสุดๆ กับข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ที่น้องๆ รอคอย เพราะว่าช่วงเวลานี้หลายโรงเรียนประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการกันเยอะมาก ทั้งใน กทม.และ ต่างจังหวัด เพราะฉะนั้น ไม่ว่าน้องๆ จะอยู่ที่ไหน ถ้ามีประกาศรับสมัคร พี่แนนก็จะรีบนำมาบอกกันค่ะ

     วันนี้ พี่แนนก็มีอีกหนึ่งโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังใน จ.นครปฐม โรงเรียนราชินีบูรณะ ประกาศรับน้องๆ เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ


 มัธยมศึกษาปีที่ 1

ราชินีบูรณะรับ ม.1 ม.4 ปี 55

     คุณสมบัติ
     สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดอายุ เป็นหญิงโสด

     รายละเอียดการรับสมัคร

     เขตพื้นที่บริการ
     โดยการสมัครสอบใช้คะแนนแบบทดสองความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนของโรงเรียน ร้อยละ 80 คะแนน และคะแนน O-NET ร้อยละ 20 จำนวน 300  คน

     - ต้องเป็นบุคคลทีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทีตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม (พื้นทีบริการของโรงเรียน) ก่อนวันที่ 29  เมษายน พ.ศ. 2555

     รับสมัคร   30 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เวลา 8.30-16.30 น.

     สอบคัดเลือก   5 พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  เวลา 9.00  น. 

     ประกาศผลและรายงานตัว   8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น.

     มอบตัว   12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น.

     นักเรียนทั่วไป

     1.ประเภทความสามารถพิเศษ จํานวน 20 คน 
     คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านกีฬา ด้านศิลปประดิษฐ์ นาฏศิลป์ วาดภาพ ดนตรีสากล ดนตรีไทย  โดยมีหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษดังกล่าว  มีการทดสอบความสามารถพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณา  และจะมอบรายละเอียดของแต่ละด้านให้ในวันสมัคร

ด้านกีฬา จํานวน  4 คน  คือ วอลเลย์บอล, กอล์ฟ,วายน้ำ,เทนนิส และอื่น ๆ  
ด้านศิลปประดิษฐ์  ร้อยมาลัย จํานวน 2 คน ดอกไม้ใบตอง 2 คน แกะสลัก 1 คน 
ด้านนาฏศิลป์  จํานวน 4 คน 
ด้านวาดภาพระบายสีน้ำหรือสีโปสเตอร์  จํานวน 1 คน
ด้านดนตรีสากล   จํานวน  5 คน คือ  นักร้อง, แดนเซอร์  ดนตรีสากล
ด้านดนตรีไทย  จํานวน 1 คน ซออู้หรือซอด้วงหรือซอสามสาย

     รับสมัคร   30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  8.30-16.30  น.

     คัดเลือกโดยวิธีปฏิบัติจริง   2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 9.00 น. (เตรียมเสื้อผ้า,อุปกรณ์มาเอง)

     ประกาศผลและรายงานตัว   2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 16.00 น.

     มอบตัว   12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555   9.00  น.

     2. นักเรียนสอบคัดเลือก(ทุกพื้นที) ใช้คะแนนแบบทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนของโรงเรียน ร้อยละ 80 คะแนน และคะแนน O-NET ร้อยละ 20 จํานวน  270 คน

     รับสมัคร   30 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เวลา 8.30-16.30 น.

     สอบคัดเลือก   5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น.

     ประกาศผลและรายงานตัว   8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  เวลา 9.00  น.

     มอบตัว   12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  เวลา   9.00 น.

     3.ประเภทนักเรียนทีมีเงื่อนไขพิเศษในการรับเข้าเรียน  ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จํานวน 10 คน ให้รับนักเรียนโดยพิจารณาจาก

     1.เป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือได้รับเกียรติบัตรด้านต่าง ๆ ในระดับชาติจากกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐหรือเอกชน
     2.เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
     3.เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ
     4.เป็นนักเรียนทีอยู่ในอุปการะคุณของผู้ทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะอย่างต่อเนื่อง

     รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม น้องๆ สามารถดูดาวโหลด ที่นี่ 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ราชินีบูรณะรับ ม.1 ม.4 ปี 55

     คุณสมบัติ
     สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา2555 หรือเทียบเท่า ไม่จํากัดอายุ  เป็นหญิงโสด
 
     รับสมัคร   30 เมษายน -3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา  8.30-16.30 

     สอบคัดเลือก   6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00  น.

     ประกาศผล   9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. 

     รายงานตัว   11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น.

     มอบตัว   13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 9.00 น.

     จํานวนที่จะรับ
    
      โรงเรียนราชินีบูรณะได้คัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนตามแผนการเรียนต่าง ๆ แล้ว 460 คน รับนักเรียนทั่วไป จํานวน 40คน  ตามแผนการเรียนดังนี้

     1.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  จํานวน 20 คน     
     2.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา  จํานวน 20 คน

     รายละเอียดการรับสมัคร น้องๆ สามารถดาวโหลดได้ ที่นี่ 

     น้องๆ ชาว Dek-D.com คนไหนสนใจ รีบสมัครกันด่วนค่ะ และใครที่เป็นศิษย์รุ่นพี่ มารายงานตัวกันและต้อนรับน้องๆ กันได้เลยจ้า


ราชินีบูรณะรับ ม.1 ม.4 ปี 55
 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ราชินีบูรณะ #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4 #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป