/>
ซ่อน
แสดง

สตรีศรีสุริโยทัยรับ ม.1 ม.4 ปี 55 []

วิว


     มาแล้วจ้า ชาว Dek-D.com ที่กำลังหาเรียนต่อ ม. 1 ม.4 ปี 2555 กันอยู่ วันนี้พี่แนนมีอีกหนึ่งโรงเรียนมาฝากกันค่ะ ครั้งนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนกันอีกแล้ว ช่วงนี้สาวๆ คงอัพเดท กันบ่อยหน่อย เพราะโรงเรียนหญิงล้วนมาเพียบค่ะ อิอิ

     สำหรับวันนี้ พี่แนนก็มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2555 ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมาฝากกันค่ะ รีบไปดูกันเลย

สตรีศรีสุริโยทัยรับ ม.1 ม.4 ปี 55


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า
     1.2 เพศหญิงไม่จำกัดอายุ
     1.3 เป็นโสด

2. หลักฐานการสมัคร
     2.1 ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจำนง เพื่อนำยื่นสมัคร ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
     2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
     2.3 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ใบรับรองผลการเรียน) ปีการศึกษา 2555 
     2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใช้เฉพาะการยื่นสมัครสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็สามารถยื่นสมัครได้แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คำนวณคะแนนจาก O–NET
     2.5 รูปถ่ายของนักเรียนซึ่งแต่งเครื่องแบบนักเรียนที่เรียบร้อยขนาด 1 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
     2.6 หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ
     * หลักฐานในการสมัครที่เป็นสำเนาต้องมีฉบับจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบและมีการลงนามสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองของนักเรียนทุกฉบับ

 ประเภทการรับสมัคร

     1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET จำนวน 140 คน
       - เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย - เขตสาทร   เขตบางรัก   เขตบางคอแหลม    ทุกแขวง

     2.นักเรียนทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภท  จำนวน  210  คน  ดังนี้


      2.1 ใช้คะแนนทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET (สอบคัดเลือก) จำนวน 140  คน


      2.2 ความสามารถพิเศษ  จำนวน  14  คน  ได้แก่  


          - ดนตรีไทย  ขลุ่ย, โทน, ระนาด, ฆ้องวงเล็ก, ฆ้องวงใหญ่, ระนาดเอก,ระนาดทุ้ม,กลองแขก, ซอด้วง, ซออู้, จะเข้ จำนวน 6 คน

          -  ขับร้องเพลงไทยเดิม  จำนวน 2 คน
          - วาดภาพ จำนวน 6 คน

      2.3  เงื่อนไขพิเศษ  จำนวน 56  คน
       นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย
2. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
3. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
4. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้านร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
5. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
6. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


สตรีศรีสุริโยทัยรับ ม.1 ม.4 ปี 55

กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว

     1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET   

- รับสมัคร วันที่  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
- สอบคัดเลือก วันที่  5 พฤษภาคม 2555
- ประกาศผล และรายงานตัว    วันที่ 8 พฤษภาคม 2555   (ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
- มอบตัว วันที่  12 พฤษภาคม 2555  (ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

     2. นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนและผลคะแนน O-NET  (สอบคัดเลือก) และเงื่อนไขพิเศษ

- รับสมัคร วันที่  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
- สอบคัดเลือก วันที่  5 พฤษภาคม 2555
- ประกาศผล และรายงานตัว  วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 
- มอบตัว วันที่  12 พฤษภาคม 2555  (ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

     3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

- รับสมัคร วันที่  30 เมษายน – 1พฤษภาคม 2555
- คัดเลือก   วันที่  2 พฤษภาคม 2555
- ประกาศผล และรายงานตัว   วันที่  2 พฤษภาคม2555   (ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
- มอบตัว วันที่  12 พฤษภาคม 2555  (ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

     4. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้

- รับสมัคร วันที่  13 - 14 พฤษภาคม 2555 เวลา  8.30-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- ประกาศผล  วันที่  17 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายงานตัว    วันที่  18  พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ โรงเรียนที่ได้
- ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-16.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
    
     หมายเหตุ - การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สมัครด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (online) และดำเนินการรับสมัคร ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


สตรีศรีสุริโยทัยรับ ม.1 ม.4 ปี 55

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 
     ห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์จำนวน 40 คน 

ประเภทการรับสมัคร

     1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิมที่ใช้การสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O -Net    


คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า   
     1.2 มีผลการเรียนดังนี้
       ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน และภาษาอังกฤษพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
     1.3  มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
     1.4  เพศหญิงโสด ไม่จำกัดอายุ
     1.5  สัญชาติไทย
     1.6  ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยคำนวณคะแนนจาก
-  คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนคิดคะแนนเป็นร้อยละ 80 และ
-  คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 20

การรับสมัครและสอบคัดเลือก

- รับสมัคร วันที่  30 เมษายน – 3  พฤษภาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- สอบคัดเลือก วันที่  6  พฤษภาคม 2555 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
- ประกาศผล วันที่ 9  พฤษภาคม 2555 
- รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 (ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
- มอบตัว วันที่  13 พฤษภาคม 2555  (ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
              
     ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมของทั้ง ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่


     ชาว Dek-D.com คนไหน อยากมาเป็นศิษย์ของที่นี่ รีบมาสมัครกันด่วนเลยค่ะ หรือใครอยากดูว่าที่นี่น่าเรียนขนาดไหน ไปลองดูกันได้ที่  10 ภาพเด็ด "สตรีศรีสุริโยทัย" ได้เลยค่ะ ส่วนรุ่นพี่ ก็มาเชียร์ มาต้อนรับน้องใหม่กันได้เลยค่ะ

สตรีศรีสุริโยทัยรับ ม.1 ม.4 ปี 55


ข้อมูลอ้างอิง : www.suriyothai.ac.th

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สตรี #ศรีสุริโยทัย #หญิงล้วน #โรงเรียน #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป