ซ่อน
แสดง

มาแล้ว!! โรงเรียนหอวัง รับสมัคร ม.1 ม.4 (Gifted) []

วิว     ประกาศ!! ประกาศ!! น้องๆ ชาว Dek-D.com ที่อยากเป็นเด็กสายวิทย์-คณิต มาฟังข่าวนี้กันได้เลยค่ะ เพราะพี่แนนมีอัพเดทข่าวรับ สมัคร ม.1 ม.4 ในแผนการเรียนนี้มาฝากกัน เป็นของโรงเรียนชื่อดังติดห้างใหญ่ยักษ์ย่านลาดพร้าว (อิอิ)

     นั่นก็คือ
โรงเรียนหอวัง นั่นเองค่ะ  ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนมีประกาศรับสมัครน้อง ๆ  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ซึ่งกำหนดการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้ที่สนใจจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มาแล้ว!! โรงเรียนหอวัง รับสมัคร ม.1 ม.4 (Gifted)


   มัธยมศึกษาปีที่  1  

     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
     จำนวน  2 ห้องเรียน (72 คน)

รับสมัคร                   14-18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่รับสมัคร         ห้องศูนย์บูรณาการทางภาษา อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนหอวัง

กำหนดสอบคัดเลือก    23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา  8.30-15.00 น.
         (สอบ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

ประกาศผล                 27  กุมภาพันธ์ 2556

รายงานตัว                  3 มีนาคม 2556  เวลา  8.30-16.00 น.

มอบตัว                      10 มีนาคม 2556  เวลา  8.30-12.00 น.

คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า

     2. มีผลการเรียนดังนี้

2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.3 มีผลการเฉลี่ยนรวมในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.4 มีผลการเฉลี่ยนรวมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
    
     3. เป็นโสด

     4. มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)

     5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


     ดูรายละเอียดการรับสมัคร ม.1 (Gifted) คลิกที่นี่


รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาแล้ว!! โรงเรียนหอวัง รับสมัคร ม.1 ม.4 (Gifted)

   มัธยมศึกษาปีที่ 4    

     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

     1. นักเรียนทั่วไป จำนวน 1 ห้องเรียน  36  คน

     2. ห้องเรียนพิเศษ  Gifted  จำนวน  2 ห้องเรียน  72  คน
       
        -  นักเรียนโรงเรียนหอวัง จำนวน 50 คน
        -  นักเรียนทั่วไป จำนวน 22 คน 
รับสมัคร                  14 -18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่รับสมัคร        ห้องนวัตกรรม อาคารวชิรุณหิศ ชั้น 2 โรงเรียนหอวัง


กำหนดสอบคัดเลือก   24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา  8.30-15.00 น.
       (สอบ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

ประกาศผล                28  กุมภาพันธ์ 2556

รายงานตัว                 3 มีนาคม 2556  เวลา  8.30-16.00 น.

มอบตัว                      10  มีนาคม  2556 เวลา  8.30-12.00 น


คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหอวังและโรงเรียนอื่น หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า

     2. เป็นโสด

     3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

     4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

     5. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

     6. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

     7. ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติครบตามข้อ 3-6 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

7.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

7.2 การสอบแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

7.3 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

7.4 เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนออกหนังสือรับรองให้

     8. สัญชาติไทย

     9. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครระดับ ม.4 (Gifted)
คลิกที่นี่


     น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.horwang.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-5133137 ต่อ 500  ประชาสัมพันธ์  ต่อ 123  ฝ่ายวิชาการ

     โรงเรียนหอวังแห่งนี้ พี่แนนเคยไปทำกิจกรรมแอดมิชชั่นออนทัวร์มา 2 ครั้งแล้ว บรรยากาศดีมากค่ะ ถ้าน้องๆ ชาว
Dek-D.com คนไหนสนใจ ลองติดตามรายละเอียดได้ตามที่พี่แนนบอกไว้ ส่วนรุ่นพี่ก็อย่าลืมมารับน้องใหม่ และแอบบอกแนวข้อสอบกันนะคะ ว่ายากไหม? (น้องๆ จะได้มีแนวข้อสอบกัน อิอิ)
มาแล้ว!! โรงเรียนหอวัง รับสมัคร ม.1 ม.4 (Gifted)
ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.horwang.ac.th

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #หอวัง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป