ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

38

จำนวนแชร์
193     ประกาศ!! ประกาศ!! น้องๆ ชาว Dek-D.com ที่อยากเป็นเด็กสายวิทย์-คณิต มาฟังข่าวนี้กันได้เลยค่ะ เพราะพี่แนนมีอัพเดทข่าวรับ สมัคร ม.1 ม.4 ในแผนการเรียนนี้มาฝากกัน เป็นของโรงเรียนชื่อดังติดห้างใหญ่ยักษ์ย่านลาดพร้าว (อิอิ)

     นั่นก็คือ
โรงเรียนหอวัง นั่นเองค่ะ  ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนมีประกาศรับสมัครน้อง ๆ  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ซึ่งกำหนดการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้ที่สนใจจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มาแล้ว!! โรงเรียนหอวัง รับสมัคร ม.1 ม.4 (Gifted)


   มัธยมศึกษาปีที่  1  

     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
     จำนวน  2 ห้องเรียน (72 คน)

รับสมัคร                   14-18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่รับสมัคร         ห้องศูนย์บูรณาการทางภาษา อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนหอวัง

กำหนดสอบคัดเลือก    23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา  8.30-15.00 น.
         (สอบ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

ประกาศผล                 27  กุมภาพันธ์ 2556

รายงานตัว                  3 มีนาคม 2556  เวลา  8.30-16.00 น.

มอบตัว                      10 มีนาคม 2556  เวลา  8.30-12.00 น.

คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า

     2. มีผลการเรียนดังนี้

2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.3 มีผลการเฉลี่ยนรวมในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.4 มีผลการเฉลี่ยนรวมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
    
     3. เป็นโสด

     4. มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)

     5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


     ดูรายละเอียดการรับสมัคร ม.1 (Gifted) คลิกที่นี่


รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาแล้ว!! โรงเรียนหอวัง รับสมัคร ม.1 ม.4 (Gifted)

   มัธยมศึกษาปีที่ 4    

     ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

     1. นักเรียนทั่วไป จำนวน 1 ห้องเรียน  36  คน

     2. ห้องเรียนพิเศษ  Gifted  จำนวน  2 ห้องเรียน  72  คน
       
        -  นักเรียนโรงเรียนหอวัง จำนวน 50 คน
        -  นักเรียนทั่วไป จำนวน 22 คน 
รับสมัคร                  14 -18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่รับสมัคร        ห้องนวัตกรรม อาคารวชิรุณหิศ ชั้น 2 โรงเรียนหอวัง


กำหนดสอบคัดเลือก   24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา  8.30-15.00 น.
       (สอบ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)

ประกาศผล                28  กุมภาพันธ์ 2556

รายงานตัว                 3 มีนาคม 2556  เวลา  8.30-16.00 น.

มอบตัว                      10  มีนาคม  2556 เวลา  8.30-12.00 น


คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหอวังและโรงเรียนอื่น หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า

     2. เป็นโสด

     3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

     4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

     5. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

     6. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00

     7. ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติครบตามข้อ 3-6 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

7.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

7.2 การสอบแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

7.3 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

7.4 เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนออกหนังสือรับรองให้

     8. สัญชาติไทย

     9. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครระดับ ม.4 (Gifted)
คลิกที่นี่


     น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.horwang.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-5133137 ต่อ 500  ประชาสัมพันธ์  ต่อ 123  ฝ่ายวิชาการ

     โรงเรียนหอวังแห่งนี้ พี่แนนเคยไปทำกิจกรรมแอดมิชชั่นออนทัวร์มา 2 ครั้งแล้ว บรรยากาศดีมากค่ะ ถ้าน้องๆ ชาว
Dek-D.com คนไหนสนใจ ลองติดตามรายละเอียดได้ตามที่พี่แนนบอกไว้ ส่วนรุ่นพี่ก็อย่าลืมมารับน้องใหม่ และแอบบอกแนวข้อสอบกันนะคะ ว่ายากไหม? (น้องๆ จะได้มีแนวข้อสอบกัน อิอิ)
มาแล้ว!! โรงเรียนหอวัง รับสมัคร ม.1 ม.4 (Gifted)
ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.horwang.ac.th

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Education > สอบเข้า ม.1 ม.4
ความคิดเห็น

38

จำนวนแชร์
193

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

38 ความคิดเห็น

 1. 8 ก.พ. 2556, 18:37 น.
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นยังไงหรอคะ ค่าเทอมต่างกับGiftedรึเปล่า ขอบคุณค่า:)
  #1
 2. #2 อยากเข้าหอวัง
  9 ก.พ. 2556, 18:58 น.
  ค่าเทอมแพงไหมค้ะ คือว่าอยากเรียนมากเลยค้ะ แต่กลัวค่าเทอมแพง เหนื่อยอ่ะหนูไหว แต่ค่าเทอมกลัวสู้ไม่ไหวอ่ะค่ะ แล้ว gifted กับ สิ่งแวดล้อม ต่างกันยังไงหรอค่ะ ช่วยตอบทีค่ะ ขอบคุณค่ะ >//<
  #2
 3. 10 ก.พ. 2556, 21:24 น.
  ห้องเรียนGiftedกับห้องเรียนสิ่งแวดล้อม คือห้องเดียวกันครับ แค่เป็นชื่อเต็มกับชื่อย่อ ห้องเรียนนี้จะเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มากกว่าห้องวิทย์-คณิตอื่นๆแล้วก็มีวิชาเสริม ค่าเทอมเท่าค่าเทอมห้องปกติ แต่จะมีGiftedอีกอันที่ใช้แทปเลตอันค่าเทอมสองหมื่นมั้งถ้าจำไม่ผิด เข้าหอวังให้ได้นะ น้องๆ พี่รออยู่ ^^ อยากรู้ถามเพิ่มได้นะ ไม่กัด แต่ไม่รู้จะอธิบายอะไร มันเยอะไปหมด

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2556 / 21:13
  #3
 4. #4 แจนนี่
  11 ก.พ. 2556, 17:14 น.
  ที่ติดประกาศอยู่นี้ เป็นแค่กิ๊ฟเต็ดไช่ไหหมค่ะ ไม่ไช่ห้อง ธรรมดาไช่ไหหมค่ะ
  #4
 5. #5 ช่วยป๋มหน่อยนะ
  12 ก.พ. 2556, 22:13 น.
  อยากรู้ค่าเทอมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม~~~~~
  #5
 6. #6 แแแแ
  16 ก.พ. 2556, 19:12 น.
  20000-30000 บาท T0T ในใบคู่มือการสมัครมันบอกว่า ประมาณ20000 55555 แพงงะ T^T
  #6
 7. 19 ก.พ. 2556, 08:10 น.
  สู้ๆน่ะค่ะ น้องๆ หอวังเป็นสถาบันที่มีเกียรติ สภาพแวดล้อมดี มีเพื่อนที่ดี ครูมืออาชีพหลายท่าน ถึงกฎจะโหดไปบ้าง  ขอให้โชคดีน่ะ ถ้าน้องๆคนไหนทางบ้านไม่พร้อมที่จะเรียน ห้องเรียนพิเศษ พี่ว่า แบบปกติก้อดีมากน่ะ อยู่ที่ตัวน้อง เรียนห้องที่ไหนมันขึ้นกับตัวน้อง แต่ถ้าให้พี่แนะนำ เรียนห้องธรรมดาแล้วเก็บตังไปเรียนพิเศษแบบพี่ ประหยัดกว่า ติดหมอเหมือนกัน มาเป็นรุ่นน้องพี่น่ะ
  #7
 8. #8 นรีกานต์
  21 ก.พ. 2556, 16:53 น.
  อยากเรียนที่นี่มากค่ะ
  #8
 9. #9 ริริน
  3 มี.ค. 2556, 15:50 น.
  อยากรู้ว่าความสามารถพิเศษ นาฏศิลป์ ต้องสอบเพลงอะไรบ้างแล้วต้องสมัครในระบบแจ้งความจำนงเลยหรือเปล่ามันไม่เห็นมีบอกเลยอ่าใครรู้ช่วยหน่อยค่ะ please
  #9
 10. #10 ริริน
  4 มี.ค. 2556, 20:24 น.
  pleas
  #10
 11. #11 LunarChan
  11 มี.ค. 2556, 00:47 น.
  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (นักเรียนทั่วไป จำนวน 1 ห้องเรียน 36 คน)

  เป็นห้องเรียนที่อยู่ในโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดย สสวท. และ สพฐ.

  เป็นห้องเรียนที่เน้นสาระทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มากเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยต่างๆ ที่มีคุณภาพ และนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ต่อไป...  ห้องนี้ค่าเทอมเหมือนห้องปกตินะ (พันนิดๆมั้ง = =) มีวิชาเสริมนิดๆหน่อยๆ วิชาปฏิบัติการ คณิตที่โหดหินกว่าห้องชาวบ้าน ส่วนห้องกิฟนี่ พี่ไม่รู้อะ ถ้าจำไม่ผิดก็ห้องแทปเลตมั้ง เด็กห้องนี้โหดหินมาก แต่ค่าเทอมจะสูงหน่อย//เล่นแจกไอแพทมินิอะนะ (เคยเจอรุ่นน้องห้องนี้ ม.1 ดิฟกันสนุกสนาน  หรือไม่งั้นห้องธรรมดาที่น่าสนใจ พี่ขอแนะนำห้องวิทย์คอม เด็กห้องนี้สุโคย เรียนดี กิจกรรมเด่น  ไม่รู้มาตอบช้าไปป่าวนะเพิ่งเจอ =_____=
  #11
  • #11-1 ...
   23 ต.ค. 2556, 22:17 น.
   มันห้องเดียวกันนะค่ะ-0-
   #11-1
 12. 16 ก.ค. 2556, 00:02 น.
  ได้หมดนะ แต่เกรดนี่สิ เฮือกเลย -0-
  #12
 13. #13 กิีบค่ะ
  20 ก.ค. 2556, 15:17 น.
  อยากเรียนหอวังมากค่ะเพราะเป็นโรงเรียนดี่ครูสอนดีเเละเอาใจใส่นักเรียนค่ะ

  #13
 14. #14 ญานิกา พึ่งโภคา
  4 ส.ค. 2556, 18:54 น.
  เเล้วห้องธรรมดาของที่โรงเรียนหอวังนั้น คา่เทอมเท่าไหร่ค่ะ เเล้วมีกี่คนหรออ ^____^
  #14
 15. #15 ญานิกา พึ่งโภคา
  4 ส.ค. 2556, 18:55 น.
  เเล้วห้องธรรมดาของที่โรงเรียนหอวังนั้น ค่า่เทอมเท่าไหร่ค่ะ เเล้วมีกี่คนหรออ ^____^
  #15
 16. #16 Kiwi
  13 ก.ย. 2556, 22:54 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยากรู้ค่าเทอมห้องธรรมดาอะค่ะ
  #16
 17. #17 Papi
  23 ต.ค. 2556, 16:59 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต
  เราก็ไปสอบนะแต่ไม่ติดT^T ยากมากอะ555คือทำไปนึกในใจ เอาอะไรให้ทำ???
  แต่ก็ดีใจนาาาาาติดแบบธรรมดาห้องคิงนี่ก็เป็นอะไรที่สุดๆแล้วอะ55 ขอให้น้องโชคดีนาาา
  พี่จะรอเจอทุกคนนะจ๊ะ อยากเข้าห้องแบบไหนก็สมหวังนะ ไม่ติดกิ๊ฟก็รอintensiveนะแจ๊ะ
  #17
 18. #18 natdnaiyy
  29 ต.ค. 2556, 17:24 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ^
  ^
  ^
  เม้นบนเราขอข้อมูลหน่อยดิเราจะไปสอบปีหน้าอะ

  พี่ติดสายการเรียนอะไรหรอคือผมอยากเข้าวิทย์-คณิต
  อะแล้วพี่ไปสอบที่บอกยากมากคือสายอะไรหรอ
  คือผมอยากเข้าแต่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรมากอะ


  #18
 19. #19 บังเอินๆ
  6 พ.ย. 2556, 19:23 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยากทราบว่า
  -ศิลป์-จีน เปิดรับสมัครมั้ยคะแล้ววันที่เท่าไหร่
  -ต้องสอบวิชาอะไรบ้างเอ่ย
  -มีห้อง Intensive มั้ยคะ

  #19
 20. #20 เจนจิรา
  18 พ.ย. 2556, 21:23 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต
  หนูกำลังจะจบ ป6 อายุ 11 ปี อยากเข้าหอวัง เปิดรับเมื่อไรค่ะในเว็บมีแต่ของปีก่อน ๆ ไม่อัพเดทเลย หนูอยากเรียนห้องพิเศษ มีคุณสมบัติอะไร แล้วห้องธรรมดามีคุณสมบัติอย่างไร ตอบหนูหน่อยนะค่ะ เพราะผู้ปกครองหนูไม่ค่อยมีความรู้ค่ะ
  #20
 21. 13 ธ.ค. 2556, 19:31 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  อยากทราบว่าห้อง gifted นี่มีเเต่ วิทย์ คณิต คอม หรอค่ะ มีสายศิป์คำนวณไหมค่ะเขิลจุง

  #21
 22. #22 #21 จิราพร
  5 ม.ค. 2557, 19:51 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  อยากเข้าหอวังมากเรยค่ะ เข้ารับสมัครม4 วันไหนค่ะ
  ข้อสอบอยากไหมค่ะ คณิต-วิทมีแบบอัตนัยมั้ย
  มีหอพักใกล้ รร ไหมค่ะ
  #22
 23. #23 สวัสดี
  5 ม.ค. 2557, 21:27 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ห้อง gifted มีเฉพาะวิทย์-คณิตจ้ะ ทีเหลือก็จะมี intensive อะไรพวกนี้
  สำหรับน้องๆที่อยากเข้าห้องพิเศษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ห้องค่าเทอม 2000 ง่ะ) 5555

  ก็มาติดตามเพจ Horwang Gifted Science - Mathematics #7 ในเฟสบุ๊กได้นะจ้ะ

  เข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆที่อยากรู้ได้หมดเลย พี่ๆจะช่วยตอบให้เอง (และจะมีโจทย์ตัวอย่างมาให้ฝึกทำด้วยน้า)

  สู้ๆจ้ะ


  ตั้งใจ
  #23
 24. #24 dreambig
  7 ม.ค. 2557, 21:50 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เอิ่มมม คือที่รับเข้า ม.4 นี่ทำไมสอบเร็วจัง กุเพิ่งเริ่มสอบกลางภาคเองดวกกก ความฝันดับสลายหายไปกับตา เหอะๆ เสียใจ T^T
  #24
 25. #25 punyawee
  26 ม.ค. 2557, 19:22 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  พึ่งไปสอบ pre-test มาค่ะก็ยากนะค่ะ แต่อยากถามว่าของจริงยากมากไหมค่ะ
  #25
 26. #26 PpLaM
  15 ก.พ. 2557, 17:22 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กิ้ฟน่าจะเปิดรับเเล้วนะคะ ห้องธรรมดารอหน่อยเน้อ สู้ๆๆๆ เค้าอยู่ม1 หอวัง สอบกิ้ฟไม่ติดมาสอบintensive(เน้นอังกฤษ)ได้ภายหลังเน้อ เข้าเว็บโรงเรียนหอวังก็ได้น้า สู้ๆ สอบเข้าให้ได้ละ กีฬาสีที่นี่สนุกมาก//พี่ไม่ได้ขึ้นสเเตนยังสนุกอะ #ผิดงานปร้ะ???
  #26
 27. #27 ADM
  16 ก.พ. 2557, 12:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี (Gifted)
  ต่างกันยังไงคะ
  #27
 28. #28 โบว์์์์์์์์์ึค่ะ
  16 ก.พ. 2557, 20:52 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ใบสมัครซื้อได้ที่ไหนอ่ะคะ ไปกรอบใบสมัครเเล้วยื่นเลยรึเล่าอ่ะคะ
  #28
 29. #29 fern
  17 ก.พ. 2557, 19:25 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  คืออยากจะทราบว่าห้องธรรมดาเค้าเปิดรับหรือยังค่ะะ
  แล้วเปิดรับเมือไหร่อ่ะค่ะ คืออยู่ต่างจังหวัดแต่พอดีมีญาติที่กรุงเทพ ก็อยากจะสอบดูนะค่ะ
  ใครรู้ลบกวนบอกหน่อยนะค่ะ
  #29
 30. 20 ก.พ. 2557, 17:36 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ถ้ากรณีห้องธรรมดา ค่าเทอมของม.ปลาย ประมาณ 2000 ต้นๆค่ะ *-*

  #30
 31. #31 PpLaM
  21 ก.พ. 2557, 18:50 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ห้องธรรมดายังไม่เปิดค่ะ ตอนนี้มีเเต่กิ้ฟ -3-
  #31
 32. #32 peachy
  8 มี.ค. 2557, 23:00 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เราพึ่งสอบผ่านไปเอง gited หอวัง ของม.4อ่ะนะ
  เอาเป็นว่าข้อสอบก็ถือว่าไม่ยากมาก ถ้าทบทวนมาดีๆล่ะก้ถือว่าพอดีๆสบายๆ
  แต่เน้นนะต้องอ่านมาดีๆ แต่ถ้าเทียบกับพวกข้อสอบเตรียม-มหิดล มันง่ายกว่ามากๆเลยนะ

  คณิต
  part1 เป็นเติมคำตอบประมาน 20 ข้อ (มีทั้งง่ายยากปนกันไป)
  part2 เป็นแสดงวิธีทำ 3 ข้อ (เราคิดว่าแสดงวิธีทำนี่ง่ายกว่าอีกนะ ต้องอ่านโจทย์ดีๆแล้วไล่ๆดูเอา ไม่ยากมาก)

  วิทย์
  part1 ช้อย โจทย์ค่อนข้างหลากหลายและครอบคลุม อ่านมาเยอะๆหน่อย
  part2 เป็นการทดลองสิบๆการทดลอง เว้นช่องว่างให้เราเติม ถามพวก เหตุผล ตัวแปร วิธีคิด บลาๆๆ(เราว่าง่ายกว่าช้อยนะ เพราะเราเป็นพวกแถเก่ง555 แถๆๆไปเรื่อยๆๆ แต่เขียนเหตุผลดีๆล่ะ)

  อังกฤษ
  ช้อยหมดเลย อันที่จริงเราว่าโจทย์ค่อนข้างยากกว่าของ รร เก่าเราพอสมควร แต่พอดีเรียนพิเศษมา เราว่าตรงมากๆเลยนะ

  ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะ ตอนเราสอบเราก้อาศัยแนวจากที่รุ่นพี่มาโพสเนี่ยแหละ5555 ก็เลยจะขอบคุณด้วยวิธีนี้เหมือนกัน พน รายงานตัว อิอิ บายจ้าเยี่ยม
  #32
 33. #33 5555
  8 มี.ค. 2557, 23:02 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ห้องวิทย์คณิต สิ่งแวดล้อมจะเรียนแบบห้อง gifted แหละ แต่ราคาเท่าห้องธรรมดา แต่จะไม่มีเรียนกะครูฝรั่ง ไม่มีแอร์ ไม่มีกระดานอัฉริยะ ไม่มีค่าย บลาๆๆๆ อีกมากมาย5555

  ส่วนวิทย์คณิต gifted ก็ตรงข้้ามอ่ะ ค่าเทอมประมาน20000กว่า ห้องแอร์ ครูฝรั่ง กระดานอัจฉริยะ บลาๆๆๆ ค่ายด้วน
  #33
 34. #34 นาย สุทัน คำหินกอง
  2 ส.ค. 2557, 19:47 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  สมัครเรียน ต่อ ม.4 หอวัง ครับ
  นาย สุทัน คำหินกอง
  #34
 35. 7 ต.ค. 2557, 08:04 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  หอวังไม่มีอีพีหรอค่ะ TT จะร้องไห้ //อยากเข้าอีพี เสียใจ

  #35
 36. #36 haruhi19
  25 ม.ค. 2558, 20:33 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  อึ้งตรง ม.1 คุณสมบัตร ตรง 3.เป็นโสด เขามีการตรวจแบบนี้สะด้วย --
  #36
 37. #37 rye
  21 มี.ค. 2558, 21:51 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ม.4ห้องธรรมดาต้องเน้นเกรดวิทย์ คณิตไหมคะ
  #37

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .