/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา รับสมัคร ม.4 ปี 56 (1,480 ที่นั่ง) []

วิว

     มาแล้วจ้า อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ที่ชาว Dek-D.com รอคอย (กันอยู่หรือเปล่า?) วันนี้เอาใจน้อง ม.3 ที่จะขึ้น ม.4 ค่ะ เพราะพี่แนนมีข่าวรับสมัครของโรงเรียนชื่อดังอันดับต้นๆ ของประเทศ ในแง่ของเด็กเก่ง หัวกะทิ และโรงเรียนในฝันของหลายๆ คน

   นั่นก็คือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ค่ะ ที่มีกำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,480 คน แต่ยอดสมัคร ขอให้คูณสองไปค่ะ แต่ละปีเห็นยอดสมัครของที่นี่แล้วจะเป็นลม เยอะมาก และมาจากทั่วทุกทิศของประเทศเลย แต่ว่ากำหนดการรับสมัครจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

     

     จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังต่อไปนี้


1.  วิทย์ - คณิต จำนวน 1,000 คน

2.  ภาษา - คณิต จำนวน 160 คน

3.  ภาษา - ฝรั่งเศส จำนวน 95 คน

4.  ภาษา - เยอรมัน จำนวน 80 คน

5.  ภาษา - ญี่ปุ่น จำนวน 80 คน

6.  ภาษา - สเปน จำนวน  25 คน

7.  ภาษา - จีน จำนวน 40 คน


ประเภทและเกณฑ์การรับนักเรียน

1. ประเภทโควตาจังหวัด ไม่เกิน ร้อยละ  20 จำนวนไม่เกิน 296 คน  

     รับนักเรียนจากภูมิภาคของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยเกณฑ์การรับสมัครพิจารณาจาก

     1.1 ทะเบียนบ้านและที่ตั้งของโรงเรียน

         1.1.1 นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตั้งในเขตพื้นที่ของจังหวัดไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม 2556) และต้องศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนั้น

         1.1.2 กรณีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และได้ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนั้น ให้ใช้โควตาของจังหวัดตามที่โรงเรียนตั้งอยู่  ตัวอย่างเช่น  ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร  แต่เรียนที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จะมีสิทธิ์สมัครประเภทโควตาของจังหวัดนครปฐม เท่านั้น


     1.2 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯที่นักเรียนต้องการสมัครเรียนตามเกณฑ์ดังนี้

         1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์–คณิต  นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  
ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
(5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80  และระดับคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90  ระดับคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90


        1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา–ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80 และต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90  สังคมศึกษาพื้นฐาน สังคมศึกษาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90  

         1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา–คณิต นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(5 ภาคเรียน)  ไม่ต่ำกว่า 3.80  และต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ไม่ต่ำกว่า 3.90 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90     รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 2. ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ 80 จำนวน 1,184 คนแยกเป็น 2 กลุ่ม 


     2.1 กลุ่มประเภทความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 5  (จำนวน 74 คน)  ได้แก่

         2.1.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการนักเรียนที่สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้

          ก.  มีความสามารถพิเศษทางวิชาการโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์ โดย
1) มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ  สสวท.  หรือ

2) ผ่านสอวน. ค่าย 2 และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ไปแข่งขันระดับชาติ  หรือ

3) กำลังอยู่ระหว่างอบรม สอวน.ค่าย 2 และมีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่มีผู้เข้าแข่งขันจากภูมิภาคต่าง ๆ ขอประเทศไทย หรือ

     ข.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง  ในการประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   คอมพิวเตอร์   ระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นการส่งเข้าแข่งขันในนามประเทศไทยโดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า  4 ประเทศ   หรือ  

     ค.  ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศระดับประเทศจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     ง. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

     จ. เป็นโสด

     ฉ. มีเอกสารแสดงผลการสอบ O-NET  ในการยื่นสมัคร


     2.1.2 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา  ดนตรีไทยร่วมสมัย  ดุริยางค์  นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ

     ก. ประเภทกีฬา  ได้แก่  ว่ายน้ำ  กอล์ฟ  เทนนิส  ยิงปืน  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด ยิมนาสติกลีลา  แบดมินตัน (ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว)  ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล (เฉพาะชาย)

     ข. ประเภทดนตรีดุริยางค์

     ค. ประเภทดนตรีไทยร่วมสมัย และขับร้องเพลงไทยเดิม

     ง. ประเภทนาฏศิลป์ไทย

     จ. ประเภทศิลปะ


วันเวลารับสมัคร

1. ซื้อเอกสาร คู่มือที่ควรทราบในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

     
ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2556  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. กรอกฐานข้อมูลในการสมัครผ่าน  http://apply.triamudom.ac.th  

     
ระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2556

3. ยื่นเอกสารยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก พร้อมหลักฐานประกอบอย่างอื่นตามที่กำหนด  

     
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2556  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. ทดสอบความสามารถพิเศษ

   
 วันที่ 16 มีนาคม 2556  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

5. ประกาศผลและรายงานตัววันที่

     
วันที่ 18  มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 09.00 น. 

6. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษให้เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียน

     วันที่  24 มีนาคม 2556 เวลา  08.30 - 16.00 น. 

7. มอบตัว

   
 วันที่ 7 เมษายน  2556  เวลา  08.30 – 12.00 น.      2.2   กลุ่มประเภทสอบคัดเลือก  จำนวน 1,110 คน
   

     รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2555  มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นโสด ไม่จำกัดพื้นที่บริการ โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เน้นดังต่อไปนี้

วิทย์ - คณิต  จำนวน  750 คน

ภาษา - คณิต  จำนวน  110 คน

ภาษา - ฝรั่งเศส  จำนวน  65 คน

ภาษา - เยอรมัน  จำนวน  60 คน

ภาษา - ญี่ปุ่น  จำนวน  60 คน

ภาษา - สเปน  จำนวน  25 คน

ภาษา - จีน  จำนวน  40 คน

วันเวลารับสมัคร

1. ซื้อเอกสาร คู่มือที่ควรทราบในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

     
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. กรอกฐานข้อมูลในการสมัครผ่าน http://apply.triamudom.ac.th  

     
วันที่  25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2556

3. ยื่นเอกสารยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก   พร้อมหลักฐานประกอบอย่างอื่นตามที่กำหนด  

     
วันที่ 14 - 18  มีนาคม 2556  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. สอบคัดเลือก

     
วันที่ 24  มีนาคม 2556  เวลา 08.30 - 16.00 น. 

5. ประกาศผล

     
วันที่  28  มีนาคม 2556  เวลา 08.00 น.  เป็นต้นไป

6. รายงานตัว

     
วันที่  28 มีนาคม  2556  เวลา  09.00 - 12.00  น.

7. มอบตัว

     
วันที่ 7 เมษายน  2556 เวลา 08.30 - 12.00 น.  

     รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่  หรือดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.triamudom.ac.th/     ชาว Dek-D.com คนไหน สนใจอยากสอบเข้าที่นี่กันบ้างคะ? อยากรู้ว่า อยากไปเรียนแผนการเรียนอะไรกัน เพราะเท่าที่รู้ว่า ร.ร.เตรียมอุดมฯ มีแผนการเรียนเยอะมากค่ะ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์อีก ถ้าอยากรู้ว่า เตรียมอุดมฯ มีแผนการเรียนอะไรบ้าง ต้องไปฟังจากศิษย์เก่าที่เคยเรียน มาขอแนะนำสายการเรียนให้น้องๆ ได้รู้กันค่ะ 
     - เตรียมอุดมฯ เรียนอะไร? : สายวิทย์ภาค 1  คลิก

     - เตรียมอุดมฯ เรียนอะไร? : สายวิทย์ภาคจบ คลิก

     - เตรียมอุดมฯ เรียนอะไร? : สายศิลป์ คลิก
     ส่วนรุ่นพี่ TU อย่าลืมมาทักทายน้องๆ กันนะคะ (แอบบอกแนวข้อสอบให้ด้วยว่ายากไหม อิอิ) จะได้ต้อนรับ TU รุ่นใหม่กันจ้า!!


https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เตรียมอุดม #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป