ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

61

จำนวนแชร์
1,176
     มาแล้วจ้า อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ทั้วประเทศ ที่พี่แนนรีบนำมาบอกชาว Dek-D.com กันโดยเฉพาะ สำหรับวันนี้ มีข่าวรับสมัครน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อโรงเรียนในเครือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั่วประเทศ ที่มีประกาศรับมาแล้วทั้ง ม.1 และ ม.4 ค่ะ

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประกาศการรับนักเรียนรับสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ


กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)
 
พื้นที่บริการของโรงเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแต่ละโรงเรียน  ดังนี้

     1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

     2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รับนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และกระบี่

     3.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับนักเรียนในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง

     4.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  สิงห์บุรี และอ่างทอง

     5.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รับนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน        

     6.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รับนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย

     7.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ รับนักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานีนครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ สกลนคร และอุดรธานี

     8.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  สุรินทร์  และขอนแก่น

     9.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว


กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)
 
     การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 8 โรง ยกเว้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนปกติ
1. รับนักเรียนโควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20
2.  รับนักเรียนโควตาทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ร้อยละ 25
3. รับนักเรียนในพื้นที่บ้านใกล้โรงเรียน ร้อยละ 10
4. รับนักเรียนสอบคัดเลือก ร้อยละ 45

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องปกติ
     รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี  เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแลแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับนักเรียนสอบคัดเลือก

     การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     1. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร รับนักเรียนจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบบุตรข้าราชบริพาร บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม บุตรทหารที่กำลังปฏิบัติราชการเป็นประจำที่ชายแดน และบุตรตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) ที่กำลังปฏิบัติราชการเป็นประจำที่ชายแดน ร้อยละ 30
     2. ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ร้อยละ 10
     3. ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ 45
     4. ประเภทโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง


กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)
 
คุณสมบัติของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า

     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ต่ำกว่า 2.50

     3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า

     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะนักเรียนใหม่ที่จะมีการสอบคัดเลือก)

     3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)

กำหนดวันและเวลา

รับสมัคร  

วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  2557 เวลา 8.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

ประกาศผล  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

รายงานตัว  

ภายในวันที่  9  มีนาคม 2557  เวลา 9.00-16.30 น.

มอบตัว  

ภายในวันที่ 10  เมษายน เวลา 9.00-16.30 น.

     จำนวนรับของแต่ละโรงเรียน และรายละเอียดต่าง ๆ น้อง ๆ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.obec.go.th ค่ะ

     สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเครือกาญนาภิเษกวิทยาลัย ลองตรวจสอบจังหวัด และรายละเอียดการรับให้สมัครให้ดีนะคะ หากผ่านตามคุณสมบัติก็รีบสมัครได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้

     ส่วนโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ ที่เปิดรับสมัคร ม.1 ม.4 ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ ,โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย,โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  ฯลฯ พี่แนนจะทะยอยนำข่าวอัพเดทให้น้องๆ ติดตามกันเรื่อยๆ นะคะ ติดตามกันได้เลย!!!


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.obec.go.th/
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Education > สอบเข้า ม.1 ม.4
ความคิดเห็น

61

จำนวนแชร์
1,176

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  9 พ.ย. 2556, 19:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณครับ รักเลย

  #4
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #9 kpspspspspspspspspsp
  10 พ.ย. 2556, 00:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กาญจนาสุพรรณบุรี สถาบันแห่งนี้แสนยิ่งใหญ่
  #9
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #14 POSN PHY
  11 พ.ย. 2556, 21:55 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เเม้โรงเรียนนี้จะอยู่กลางทุ่งนาเเต่สภาพบรรยากาศที่นี้เหมาะเเก่การเรียน ไม่วุ่นวายไม่เหมือนในเมืองสถาบันนี้อุดมไปด้วยความรักของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง ความรักที่เพื่อนมีต่อพี่ ความรักที่ครูมีต่อศิษย์ เเละอุดมไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทางวิชาการศาสตร์เเละศิลป์ ที่นี้เป็นยสถาบันอันทรงเกียติส่งให้นักเรียนเข้าโครงการต่างๆมากมาย อาธิ โอลิมปิกวิชาการสอวน.สาขาต่างๆ งานศิปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ระดับภาค เเละระดับประเทศ โครงการเเลกเปลี่ยนทางภาาา มากมาย น้องๆคนไหนที่อยากจะสอบเข้าอย่ามัวลังเลใจ พี่ขอบอกเลยว่าน้องเดินมาถูกทางเเล้วหล่ะ มาเป็นลูก ราชพฤกษ์ กับพี่ๆน่ะครับ#KPSP15
  #14
 4. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #8 โนเนม
  9 พ.ย. 2556, 21:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เข้ามาดูครับ โรงเรียนกาญจนาฯ สุพรรณฯ สวยมากจริงๆ เด็กที่นี่ก็เก่งด้วย
  ปล. ศิษย์เก่า กาญจนาฯ สุราษฯ ครับ

  https://www.facebook.com/lovekjst
  เพจไม่เป็นทางการของโรงเรียนครับ
  #8
 5. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #7 nonnz
  9 พ.ย. 2556, 20:40 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ข้อสอบไม่ยากอย่างที่คิด ม.3 อ่านตั้งแต่ของม.1-ม.3 เรย อ่านของม.4 ติดมบ้างก้อดีน่ะ แล้วไว้เจอกันที่ กภ.สพ. น่ะ :)
  #7

61 ความคิดเห็น

 1. #1 ศิษย์เก่า
  9 พ.ย. 2556, 00:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  โรงเรียนนี้ดีจริงครับ โอเน็ตม.3กับม.6ที่ 1 จังหวัดนครปฐมเขต 9
  #1
 2. 9 พ.ย. 2556, 09:23 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  รร.กาญจนา นครปฐม ออกรายการวิทย์สู้วิทย์ด้วยนี่ >< 

  #2
 3. #3 กิกิ
  9 พ.ย. 2556, 11:06 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ถ้าอยู่ชลบุรีแล้วอยากต่อม.4ที่ กาญจนาภิเษก นครปฐมได้มั้ยคะ ._.
  #3
  • 9 พ.ย. 2556, 13:57 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ที่โรงเรียนมีหอพัก ลองมาสอบได้เลยจ้า


   ปล.พี่เป็นศิษย์เก่า ^^
   #3-1
  • 11 ธ.ค. 2557, 19:33 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   พี่ค่ะพอดีว่าร.รหนูมีโควตาร.รกาญจน นครครปฐมอ่ะค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นร.รประจำหรือทั่วไปค่ะ
   #3-2
 4. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  9 พ.ย. 2556, 19:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณครับ รักเลย

  #4
 5. 9 พ.ย. 2556, 20:07 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต

  ข้อสอบยากไหมค่ะของม.4 ออกแบบข้อเขียนหรือช้อยค่ะ (นครปฐม)งง

  #5
  • #5-1 P.chanwong
   10 พ.ย. 2556, 13:51 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ปีของพี่สอบช้อยหมดนะ 150 ช้อ 5 วิชา
   #5-1
 6. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 7. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #7 nonnz
  9 พ.ย. 2556, 20:40 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ข้อสอบไม่ยากอย่างที่คิด ม.3 อ่านตั้งแต่ของม.1-ม.3 เรย อ่านของม.4 ติดมบ้างก้อดีน่ะ แล้วไว้เจอกันที่ กภ.สพ. น่ะ :)
  #7
 8. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #8 โนเนม
  9 พ.ย. 2556, 21:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เข้ามาดูครับ โรงเรียนกาญจนาฯ สุพรรณฯ สวยมากจริงๆ เด็กที่นี่ก็เก่งด้วย
  ปล. ศิษย์เก่า กาญจนาฯ สุราษฯ ครับ

  https://www.facebook.com/lovekjst
  เพจไม่เป็นทางการของโรงเรียนครับ
  #8
 9. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #9 kpspspspspspspspspsp
  10 พ.ย. 2556, 00:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กาญจนาสุพรรณบุรี สถาบันแห่งนี้แสนยิ่งใหญ่
  #9
  • 22 พ.ย. 2556, 17:10 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ลูกน้ำเงินทองของเรานี้ รักศักดิ์ศรีมีวินัย 555><
   #9-1
  • 19 ธ.ค. 2556, 12:35 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   โรงเรียนนี้สายวิทย์ดีมากอ่ะเจรงงงเยี่ยมว๊าว
   #9-2
 10. 10 พ.ย. 2556, 11:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  แต่ก็อันตรายด้วย (กาญจนา สุพรรณฯ)

  เพราะผมอยู่มาแล้ว 3 ปีเต็มๆ ก่อนเข้าอาชีวสุพรรณฯ

  ข้อดี  การเรียนการสอนดี, อาจารย์จะติดตามงานอยู่ตลอด, ระเบียบค่อนข้างเข้มงวด, มีปัญหาทางออกแรกคือ เข้ามาจับเข่าคุย

  แต่ข้อเสีย ระบบที่เรียกว่าเส้นจะมีมาก(ดังนั้นอย่าไปเบ่งห้องท้ายๆ ล่ะ), ระบบพี่น้องที่ไม่ค่อยเป็นรูปธรรมซักเท่าไร(ก่อนเลือกตั้งสภาปราศรัยว่าจะมีระบบพี่น้องที่ดี พี่ช่วยน้อง น้องเคารพพี่ พอได้เป็นคณะกรรมการสภา เหมือนลมเป่าหูผ่านไป) ไม่เหมือนกับกรรณสูตที่เหนียวแน่นกว่า, การเดินทางที่ต้องเข้าไปอยู่โรงเรียนกลางนา(ฉายานี้พี่ตั้งนะ ผมไม่เกี่ยว) ยกเว้นว่าอยู่หอพัก, อยู่หอพักระวังโดนขโมยของ

  ฝากเอาไปคิดด้วยละกัน ทุกที่มีข้อดีข้อเสียในตัว แต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางนี้หรือไม่ก็เท่านั้นเอง (ถ้ามีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยก็จะไม่ค่อยมีชีวิตชีวา มันจะรู้สึกแปลกๆ มีนักจิตวิทยาเคยพูดว่า ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอย่างที่เราต้องการ เลยจริงป๊ะ)

  แก้ไขล่าสุด10 พ.ย. 2556, 12:01 น.

  #10
  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   เนื่องจาก
   ถูกลบโดยทีมงาน

  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   เนื่องจาก
   ถูกลบโดยเจ้าของ

 11. 10 พ.ย. 2556, 16:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ใครทราบพวกค่าเทอมบ้างคะ

  #11
  • 11 ธ.ค. 2556, 19:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   มอต้นเกือบห้าพัน มอปลายสี่พันสองแน่นอน
   #11-1
 12. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 13. 11 พ.ย. 2556, 16:40 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ข้อสอบแบบไหนอ่ะคะ ม.4 นครปฐมหวาา

  #13
 14. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #14 POSN PHY
  11 พ.ย. 2556, 21:55 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เเม้โรงเรียนนี้จะอยู่กลางทุ่งนาเเต่สภาพบรรยากาศที่นี้เหมาะเเก่การเรียน ไม่วุ่นวายไม่เหมือนในเมืองสถาบันนี้อุดมไปด้วยความรักของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง ความรักที่เพื่อนมีต่อพี่ ความรักที่ครูมีต่อศิษย์ เเละอุดมไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพทางวิชาการศาสตร์เเละศิลป์ ที่นี้เป็นยสถาบันอันทรงเกียติส่งให้นักเรียนเข้าโครงการต่างๆมากมาย อาธิ โอลิมปิกวิชาการสอวน.สาขาต่างๆ งานศิปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ระดับภาค เเละระดับประเทศ โครงการเเลกเปลี่ยนทางภาาา มากมาย น้องๆคนไหนที่อยากจะสอบเข้าอย่ามัวลังเลใจ พี่ขอบอกเลยว่าน้องเดินมาถูกทางเเล้วหล่ะ มาเป็นลูก ราชพฤกษ์ กับพี่ๆน่ะครับ#KPSP15
  #14
 15. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 16. #16 Ncn Ppisr'
  13 พ.ย. 2556, 18:59 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กาญจนาฯ กาฬสินธุ์ค่ะ #ศิษย์ปัจจุบัน #KKSS.15ว้าว
  #16
 17. 16 พ.ย. 2556, 09:49 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ขอบคุณค่ะเย้

  #17
 18. 22 พ.ย. 2556, 17:08 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณก็ดีนะ ^.^ ตอนนี้เค้าอยู่ม.1  kpsp19

  #18
 19. #19 รีวิว
  14 ธ.ค. 2556, 14:37 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  กาญจนาสุราษเข้ายากป่ะคะ เเล้วห้องทั่ว
  ไปนี้ต้องสอบหรือเปล่า
  #19
 20. 16 ธ.ค. 2556, 17:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ข้อสอบกาญจนานครปฐม ไม่ยากค่ะ...แล้วก็ไม่ง่ายเช่นกัน ^__^

  ระเบียบร.ร.ค่อนข้างเข้มงวดนะคะ ม.ต้น ยังไว้ติ่งหู ไว้เกรียน 

  #20
 21. 19 ธ.ค. 2556, 12:44 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เค้าศิษย์ กาญจนา สุพรรณ จ้าาาา บรรยากาศดีมากอ่ะเจรงงง ตอนนี้อยู่ ม.3 นะ  ม.4 เห็น อาจารย์บอกว่า น่าจะไม่รับเด็กใหม่นะ รับเด็กเก่า 100%   ถ้าจะเรียน ม.4 ที่นี้ แนะนำ สายวิทย์ คณิต ดีกว่านะ ค่าเทอมไม่แพงเลยจ้าาา ม.ต้น 2400 ม.ปลาย 2600  ประมาณนี้ นี้ค่าเทอม ปี 2557 น้าาา >< เดินเรียนจ้า แต่ห้องแก้ว กับห้องเพชร มีห้องประจำนะ เดินเรียนบ้างวิชา ระเบียบค่อยข้างเข้มงวดนะ แต่ก็แหกกฎ กันหมดอ่ะ555 ปล. มาสาทยาย แค่นี้ บายยเยี่ยมเศร้าจังเย้

  #21
 22. #22 บอส ร.รส.ส.ส.
  19 ธ.ค. 2556, 20:53 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนกสวนกุหลาย
  ผมทราบมาว่า ปี2557 รับสมัครม.4 สอบข้อเขียน ตอนเช้า
  คำว่าข้อเขียนของทางรร.คือ ฝนเป็นสีดำาเเล้วใช้เครื่อง Computer ตรวจใช้หรือไหมครับ
  เเต่ผมอาจเข้าใจผิดจึงอยากมาถามว่า สอบเป็นข้อเขียนหรือ ฝนดำ ที่ Choice (ชอต)ครับ
  เพราะยังไม่กล้าโทรไปถามทางรร.ช่วยตอบหน่อย

  #22
  • #22-1 krisss
   7 ม.ค. 2557, 23:14 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   น่าจะใช่นะคะ เพราะที่สอบกันอยุ่ก็เป็นข้อสอบแบบฝน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจค่ะ
   #22-1
 23. #23 chaleampon
  21 ธ.ค. 2556, 17:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ถ้าเกรดไม่ถึง2.50แต่คะเเนน o-net เกิน50% จะมีสิทธิ์เรียนต่อไหมครับเสียใจ
  #23
 24. 29 ธ.ค. 2556, 10:28 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  รักเลยอร๊ายๆๆๆๆ

  #24
 25. #25 babymo
  7 ม.ค. 2557, 23:12 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ONET เป็นที่ 1 ทั้ง ม.3 ม.6 ของ สพม.เขต 9 ค่ะ หรือเป็นที่ 1 ของ จังหวัดนครปฐม กับ จังหวัด สุพรรณบุรีนั้นเอง การเรียนการสอนก็เป็นเลิศไม่แพ้กัน เรื่องของกิจกรรมทางโรงเรียนก็สนับสนุน โดยเฉพาะกีฬาสีเลิศมากค่ะ โรงเรียนนี้เป็นระเบียบแล้วจะเข้มงวดเรื่องระเบียบนะค่ะ แล้วบอกไว้ก่อนนะคะว่าม.ต้นยังไว้ผมสั้น ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่เว็บโรงเรียนนะคะ www.kjn.ac.th #KPNSTUDENT
  #25
 26. #26 kpn18
  16 ม.ค. 2557, 18:40 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เราเป็นศิษย์ปัจจุบันของกาญจนา นครปฐม คะ ก็ดีเกือบทุกอย่างน่ะ แต่มอต้นยังตัดติ่งก็ไม่เข้าใจผอ. เหมือนกัน ค่าเทมอแรกเข้ามอหนึ่ง มอสี่ จะเเพงกว่ามออื่นน่ะคะ เเต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเค เรื่องเรียนเราก็ว่าโอเคน่ะ แต่ช่วงใกล้ปิดเทมองานจะเยอะหน่อย ความยากของงานก็ไม่เท่าไรน่ะ ก็เรื่องที่เรียนมาอ่ะคะ อาจารย์ก็เข้าใจเด็ก กีฬาสีจะจัดประมาณสิงหาประมาณนี่ แล้วก็น้องๆมอหนึ่งจะเป็นคนขึ้นสแตนน่ะ มออื่นมีบ้างแต่น้อย อาหารก็โอเค การเดินทางก็ถือว่าไม่ไกลน่ะ แล้วก็มีหอใน แล้วก็ปีใหม่ ผอ.ปล่อยผีเด็กหนึ่งวันคะ ไม่มีกสรเรียนการสอน ใส่ชุดไปรเวตมาร่วมงาน ในงานก็มีวงดนตรีของรุ่นพี่ ศิษย์เก่าบ้าง ก็สนุกมากคะ เหมือนเด็กจะค่อยวันนี้กัน แล้วก็กาญจนาเกมส์ มีประมาณช่วงนี้ด้วยคะ รวมๆแล้วก็อยากให้มาอยู่รั้วเหลืองม่วง มาใส่ชุดพิธีการด้วยกันเนอะ สอบถามเพิ่มเติ่มก็เว็บโรงเรียนน่ะคะ www.kjn.ac.th
  #26
 27. 23 ม.ค. 2557, 18:12 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เข้ากาญจนาชัยภูมิเราต้องใช้อะไรไปยืนยันคร้า

  #27
 28. #28 หมวย
  27 ม.ค. 2557, 20:53 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ห้องเรียนพิเศษ ม.1 ค่าเทอมกี่บาทหรอค่ะ
  #28
 29. #29 ว๊าว
  22 ก.พ. 2557, 19:31 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  รักเลยรักเลยเศร้าจัง
  #29
 30. #30 บทเรียนที่ไม่ประทับใจ
  24 ก.พ. 2557, 11:57 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เมื่อวานเราเข้าไปสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกของ มอต้น ของกาญจนาภิเษกฯ สุพรรณ ไม่เข้าใจสมัครมาก็หลายที่ แต่การให้ความสำคัญของเอกสารใบสมัครแต่ละที่ไม่เท่ากัน บางมีรูปอย่างเดียวก็สมัครได้ บางที่ขายใบสมัคร บางที่แจกฟรี แต่ที่สุพรรณ ของเขาจะใช้รูปแบบตนเอง การมีเอกสารที่ไม่ใช่รูปแบบของตนเองไม่พิจารณา แจ้งเราว่าโรงเรียนเห็นความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและให้ทุกคนได้มีโอกาส แต่ไม่ให้โอกาสเด็กในการสมัครที่มาไกลแต่เอกสารบางอย่างไม่ถูกต้องตามที่ท่านต้องการ ทั้งที่ ก็สามารถใช้แทนกันได้ น่ันคือผลสุดท้ายก็อันเดียวกัน ( ในมุมมองของ จนท.บางคน ) และที่น่าเวทนาที่สุดก็ตรงที่ไม่สามารถสมัครได้ขอคืนเงินค่าเอกสารที่จ่ายไป ก็ไม่ให้คืนและไม่ออกใบสำคัญรับเงินอีกต่างหาก ก็ขอฝากเรียนผุู้ที่จะให้โอกาสเด็กมีทางเลือกตรวจสอบก่อนขอซื้อเอกสารด้วยละกัน
  #30
 31. #31 Sandy
  5 มี.ค. 2557, 18:02 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต
  อยากทราบว่ากาญจนานครปฐมหอพักดีไมปี57เห็นเเพงทุกอย่างถ้าไม่ดีก็เสียดายเงิน
  อาหารอร่อยไม มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม มีเเมลงไม มีเเอร์ไม
  #31
 32. #32 Premruedee
  15 มิ.ย. 2557, 11:44 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ค่า เทอมของกาญจนา สุราษ ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
  เขิลจุง
  #32
 33. 9 ก.ค. 2557, 20:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณ ถ้าเข้ากลางเทอมเสียกี่บาท? แล้วถ้าสอบเข้าต้องอ่านเน้นอะไรบ้าง??

  #33
 34. 9 ก.ค. 2557, 20:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณ ถ้าเข้ากลางเทอมเสียกี่บาท? แล้วถ้าสอบเข้าต้องอ่านเน้นอะไรบ้าง??

  #34
 35. 9 ก.ค. 2557, 20:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กาญจนาสุพรรณ ถ้าเข้ากลางเทอมเสียกี่บาท? แล้วถ้าสอบเข้าต้องอ่านเน้นอะไรบ้าง??

  #35
 36. 13 ธ.ค. 2557, 21:52 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  โรงเรียนนี้การบ้านโหดจริงๆ เยี่ยม

  #36
 37. #37 4556
  15 ธ.ค. 2557, 18:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  มีหอพักไหมค่ะ? หนูสมัครผ่านเน็ตมีไหมค่ะ?หรือต้องสมัครที่โรงเรียนเท่านั้น?มี วิทคณิต กับ ศิลภาษา ไช่ไหมค่ะ ห้องธรรมดานี่คืออะไรค่ะ อยากสมัครค่ะ อยากรู้ค่ะสงสัย
  #37
  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   เนื่องจาก
   ถูกลบโดยเจ้าของ

 38. #38 ธนชนก
  5 ม.ค. 2558, 15:30 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  มีอะไรจะถามหน่อยค่ะถ้าเป็นคนกรุงเทพแล้วไปเข้าโรงเรียน กาจนาภิเษก สุพรรณได้ไหมค่ะ แล้ว ค่าเทอดมเทื่ไหร่ค่ะ และมีโอกาษเข้าได้กี่ % ค่ะ แล้วถ้าสอบม่ติดมี ร.รสำรองสำหรับสอบคนละวันไหมค่ะ ช่วยบอกข้อมูล ที่ชื่อเฟสว่า koko momoนะค่ะ หรือไม่ก้อติดต่อ 0831128953 (เข้าม.1ค่ะ)เสียใจ
  #38
  • 31 ม.ค. 2558, 18:50 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ถ้าม.1เข้าได้ค่ะ เพื่อนพี่มีเเต่คนต่างจังหวัด เช่น ชัยนาท อยุธยา ทางโรงเรียนมีหอให้พักค่ะ ค่าเทอมม.ต้นตอนเข้าเเรกไม่เเน่ใจเพราะมันรวมค่าจิปาถะอย่างอื่นไปด้วย โอกาสสอบติดพี่ไม่เเน่ใจเพราะตอนเเรกพี่สอบห้องเเก้วเเต่ไม่ติดเขาก็เลยขยับออกมาให้อยู่ห้องถัดไปตามคะเเนนที่น้องได้

   แก้ไขล่าสุด31 ม.ค. 2558, 18:52 น.

   #38-1
 39. #39 pare
  9 ม.ค. 2558, 18:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ...ไว้ผมยาวได้ไหมค่ะ ถ้าผมหยิกอะค่ะ...คือไว้ติ่งหูแล้วมันฟูอะค่ะ.....แล้ว มีเกี่ยวกับวงดนตรี หรือรำไทยไหมค่ะ เป็นชุมนุมอะค่ะ มีไหม.....
  #39
 40. #40 Sompong
  22 ม.ค. 2558, 19:43 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยากทราบว่าเปิดรับสมัครเมื่อไรครับ เเละค่าเทอม ม.4 เท่าไรครับ (สุราษฎร์ธานี)ใครรู้ช้วยตอบหน่อยครับพอดีจะไปสมัครเรียน
  #40
  • #40-1 bim
   9 ส.ค. 2558, 00:55 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   ทุกปีพี่เห็นรับสมัครประมาณมกุมพาน่ะไม่แน่ใจอ่ะ! ค่าเทอมเทอมแรกจะเยอะกว่าเทอมสอง.ถ้าน้องอยู่หอก็ประมาน27000 พี่ไปกลับ8000แต่เพิ่งเค้าเข้าก็ต้องเยอะกว่านี้ใหนค่าตัดชุดพิธีการประมาน2000 ค่าเทอมอ่ะมันรวมค่ากินไปในนั้นด้วยอาหารแต่ล่ะมื้อมี2อย่างและมีผลไม้บางวันก้มีขนมหวานคืออาหารหมดแล้วแถมได้! คือพี่แถมจนแม่ครัวจำได้อ่ะ555 กาญจนาสุราษ!ยินดีต้อนรับเด้อออ
   #40-1
 41. 3 ต.ค. 2558, 21:16 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ขอถามหน่อยค่ะ ว่ากาญจนาฯรับนักเรียนย้ายมั้ยคะ ย้ายตอนม.2อ่ะคะ และค่าเทอม+ค่าหอเท่าไหร่คะ
  #41
 42. #42 Name
  8 ต.ค. 2558, 02:11 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ออกใบสมัครประมาณเดือนไหนครับ???
  #42
  • #42-1 888
   19 ธ.ค. 2558, 12:38 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ประมาณมีนาคะรักเลยเย้
   #42-1
 43. #43 #มีพี่ที่กาจนา
  19 ธ.ค. 2558, 12:37 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ดีเหมือนกันนะคะของขวัญ
  #43
 44. #44 วิรดา
  4 ม.ค. 2559, 21:47 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เข้ากลางเทอมได้ไหมค้ะ ตอบด้วยยยค้ะว้ายว้าย
  #44

แสดงความคิดเห็น

ถึงพี่จะน้ำเน่า แต่ก็เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะ, พระจันทร์ดวงไหนหว่า? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .