/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เตรียมอุดมรับ ม.4 ปี 57 (1,480 คน) []

วิว

 
     สวัสดีจ้าน้องๆ ชาว Dek-D.com มาอัพเดทข่าวรับสมัครร้อนๆ กันอีกเช่นเคยค่ะ โดยเฉพาะวันนี้ พี่แนนมีข่าวรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนชื่อดังฝั่ง กทม. ที่หลายคนรอคอย และรับกว่า 1,000 คน แต่คนสมัคร ก็เป็นหมื่นคนทุกปี!!

     นั่นก็คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นั่นเองค่ะ ซึ่งมีกำหนดการรับสมัคร พร้อมรายละเอียดมาแล้ว สำหรับการรับสมัครน้อง ๆ เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ทั้ง 7 แผนการเรียน รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ!! 
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1,480 คน
โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังต่อไปนี้ 
 
1. วิทย์ - คณิต จำนวน 1,000 คน 
2. ภาษา - คณิต จำนวน 160 คน 
3. ภาษา - ฝรั่งเศส จำนวน 95 คน 
4. ภาษา - เยอรมัน จำนวน 80 คน 
5. ภาษา - ญี่ปุ่น จำนวน 80 คน 
6. ภาษา - สเปน จำนวน 25 คน 
7. ภาษา - จีน จำนวน 40 คน

ประเภทและเกณฑ์การรับนักเรียน
 
     1. ประเภทโควตาจังหวัด ไม่เกิน ร้อยละ 20 (ไม่เกิน 296 คน)
     
     รับนักเรียนจากภูมิภาคของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนไม่เกิน 296 คน โดยเกณฑ์การรับสมัครพิจารณาจาก
 
     1.1 ทะเบียนบ้านและที่ตั้งของโรงเรียน 
     
     1.1.1 นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตั้งในเขตพื้นที่ของจังหวัดไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม 2557) และต้องศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
 
     1.1.2 กรณีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและได้ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ในจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ให้ใช้โควตาของจังหวัดตามที่โรงเรียนตั้งอยู่

     1.2 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯ ที่นักเรียนต้องการสมัครเรียนตามเกณฑ์ดังนี้
 
     1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์ - คณิต นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80 และระดับคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90 ระดับคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90 
 
     1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา–ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 3.80 และต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90 สังคมศึกษาพื้นฐาน สังคมศึกษาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90 
 
     1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา–คณิต นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80 และต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90 คณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90

   ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทโควต้าจังหวัด คลิกที่นี่ 

     2. ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ 80 จำนวน 1,184 คน
      แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

     2.1 กลุ่มประเภทความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 5 (จำนวน 74 คน) 
 
     2.1.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
     นักเรียนที่สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
     ก. มีความสามารถพิเศษทางวิชาการโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
โดย 1) มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. หรือ 2) ผ่านสอวน. ค่าย 2 และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ไปแข่งขันระดับชาติ หรือ 3) กำลังอยู่ระหว่างอบรม สอวน. ค่าย 2 และมีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่มีผู้เข้าแข่งขันจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย หรือ 
     ข. ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเข้าแข่งขันในนามประเทศไทยโดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ หรือ 
     ค. ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศระดับประเทศจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ง. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
     จ. เป็นโสด 
     ฉ. มีเอกสารแสดงผลการสอบ O–NET ในการยื่นสมัคร 
     

 

     2.1.2 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีไทยร่วมสมัย ดุริยางค์ นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 
     ก. ประเภทกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทนนิส ยิงปืน เทเบิลเทนนิส เทควันโด ยิมนาสติกลีลา แบดมินตัน (ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว) ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล (เฉพาะชาย) 
     ข. ประเภทดนตรีดุริยางค์ 
     ค. ประเภทดนตรีไทยร่วมสมัย และขับร้องเพลงไทยเดิม 
     ง. ประเภทนาฏศิลป์ไทย 
     จ. ประเภทศิลปะ  
     
     ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทความสามารถพิเศ คลิกที่นี่
 
กำหนดการรับสมัคร

     1. ซื้อเอกสาร คู่มือที่ควรทราบในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ
     ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     2. กรอกฐานข้อมูลในการสมัครผ่าน http://apply.triamudom.ac.th 
     ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2557 

     3. ยื่นเอกสารยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก  
     วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     4. ทดสอบความสามารถพิเศษ
     วันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (นักเรียนทุกคนต้องรายงานตัวเวลา 07.00 น.) 

     5. ประกาศผลและรายงานตัว
     วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 09.00 น.

     6. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษให้เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียน
     วันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

     7. มอบตัว
     วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

     * นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ หากประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนต้องนำใบฐานข้อมูลการสมัครที่พิมพ์จากการกรอกข้อมูลสมัครผ่าน http://apply.triamudom.ac.th พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษเพื่อนำไปสมัครประเภทสอบคัดเลือกในวันที่ 24 มีนาคม 2557


 
     2.2 กลุ่มประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 1,110 คน
 
     รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นโสด ไม่จำกัดพื้นที่บริการ โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังต่อไปนี้ 

วิทย์ - คณิต จำนวน 750 คน
ภาษา - คณิต จำนวน 110 คน 
ภาษา - ฝรั่งเศส จำนวน 65 คน 
ภาษา - เยอรมัน จำนวน 60 คน 
ภาษา - ญี่ปุ่น จำนวน 60 คน 
ภาษา - สเปน จำนวน 25 คน 
ภาษา - จีน จำนวน 40 คน 

หลักฐานการรับสมัคร 
 
     1 ใบฐานข้อมูลการสมัคร พิมพ์จาก http://apply.triamudom.ac.th ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยและถูกต้องจากการกรอกระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2557 
     2. เอกสารยืนยันการสมัครสอบได้จากหนังสือคู่มือที่ควรรู้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
     3. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ดังนี้ 
     3.1 ปพ.1 หรือ รบ. 1 ต. (คืนฉบับจริงให้) 
     3.2 สมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) พร้อมบัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียน (คืนฉบับจริงให้) 
     3.3 ใบรับรองความเป็นนักเรียน (ปพ.7) ที่มีรูปถ่ายและมีลายเซ็นหัวหน้าสถานศึกษาพร้อมทั้ง
ประทับตราโรงเรียน (คืนฉบับจริงให้) 
     4. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายครั้งเดียวกัน) ขนาด 3 x 4 ซม. ไม่มีกรอบและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ - ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 
     5. เอกสารแสดงผลการสอบ O–NET ฉบับจริงพร้อมสำเนา (คืนฉบับจริงให้) เอกสารฉบับสำเนาเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อทุกฉบับ 


 

กำหนดการรับสมัคร

     1. ซื้อเอกสาร คู่มือที่ควรทราบในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ
     ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     2. กรอกฐานข้อมูลในการสมัครผ่าน http://apply.triamudom.ac.th 
     ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2557 

     3. ยื่นเอกสารยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก 
     วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     4. สอบคัดเลือก
     วันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สนามสอบที่ได้รับแจ้งในวันที่ยื่นใบสมัคร 
คะแนนสอบคัดเลือกจากข้อทดสอบทางวิชาของโรงเรียนร้อยละ 95 และผลการสอบ O–NET ร้อยละ 5 (เฉพาะวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ) 

     5. ประกาศผล
     วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

     6. รายงานตัว
     วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

     7. มอบตัว
     วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น.

     ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด คลิกที่นี่
 


 
     น้องๆ ที่สนใจ รีบเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความพร้อมไปให้เต็มกระเป๋า เวลารับสมัครเปิดเมื่อไหร่ อย่าให้พลาดนะคะ ส่วนใครที่เป็นรุ่นพี่ ตอ. อย่าลืมเตรียมรับน้องใหม่กันด้วยนะคะ
     ส่วนใครที่อยากรู้ว่า แผนการเรียนของเตรียมอุดมฯ มีอะไรบ้าง? เรียนเกี่ยวกับอะไร? คลิกดูด้านล่างได้เลย!!

ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.triamudom.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เตรียมอุดม #เตรียมฯ รับสมัคร #สอบเข้า ม.4 #สอบเข้าเตรียมอุดม #สมัครเตรียมอุดม #ม.4 เตรียมอุดม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป