/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สามเสนฯ รับ ม.1 ม.4 (โครงการพิเศษ) []

วิว
     อัพเดทกันยาวไปค่ะ สำหรับข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ที่ชาว Dek-D.com รอคอย โดยเฉพาะโครงการพิเศษ หรือห้องเรียนพิเศษต่างๆ ที่กำลังจะหมดเขตรับสมัครกันแล้ว ใครที่ตั้งใจสมัครในโครงการต่างๆ เหล่านี้ ให้รีบสมัครกันทันทีเลยค่ะ
     สำหรับวันนี้ พี่แนนมีกำหนดการรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ค่ะ โดยเป็นกำหนดการรับสมัครประเภทโครงการพิเศษ ทั้ง ม.1 ม.4 เลย รายละเอียดเป็นยังไงบ้าง ไปดูเลยค่ะ


 
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
ปีการศึกษา 2557
แบ่งเป็น
     1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Enrichment Science Classroom : ESC) ตามแนวทาง สสวท.  และ สอวน.จำนวน 36 คน และ
     2. ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Mathematics & Science Enrichment 
Program : MSEP) จำนวน 36 คน

คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2. รับสมัครนักเรียนทั่วไปที่มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และยินดีปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนปัจจุบันหรือที่จะได้กำหนดในอนาคต
     3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
     4. เป็นโสด
     5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิคภาพที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
     6. มีสัญชาติไทย
     7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     8. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร

     วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     (กรอกข้อมูลตนเองในใบแจ้งความจำนงการสมัครเข้าเรียนต่อทางเว็บไซต์ www.samsenwit.ac.th กรอกข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2557)

สอบคัดเลือก

     1 มีนาคม 2557 เวลา 8.00 - 15.00 น.
       (สอบ 3 วิชา คณิตศาสตร์ 50 คะแนน, วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน และภาษาอังกฤษ 25 คะแนน)

ประกาศผล

     5 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และทางเว็บไซต์โรงเรียน

รายงานตัว

     9 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 13.00 น.

มอบตัว

     8 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น.


     3. ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวน 120 คน

คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2. รับสมัครนักเรียนทั่วไปที่มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และยินดีปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนปัจจุบันหรือที่จะได้กำหนดในอนาคต
     3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
     4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรวมทุกรายวิชาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
     5. เป็นโสด
     6. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิคภาพที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
     7. มีสัญชาติไทย
     8. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     9. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัคร
 
     วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
      (กรอกข้อมูลตนเองในใบแจ้งความจำนงการสมัครเข้าเรียนต่อทางเว็บไซต์ www.samsenwit.ac.th กรอกข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2557)

     สอบคัดเลือก

     1 มีนาคม 2557 เวลา 8.00 - 15.00 น.
       (สอบ 3 วิชา คณิตศาสตร์ 50 คะแนน และภาษาอังกฤษ 50 คะแนน)

     ประกาศผล

     5 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และทางเว็บไซต์โรงเรียน

     รายงานตัว

     9 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 13.00 น.

     มอบตัว

     8 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น.

     น้องๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือที่ www.samsenwit.ac.th


การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
ปีการกศึกษา 2557

     1.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Enrichment Science Classroom : ESC) จำนวน 30 คน แบ่งเป็น
        1.1 นักเรียนสอบคัดเลือก จำนวน 24 คน
        1.2 นักเรียนผ่านการคัดเลือกจากโครงการ พสวท. จำนวน 6 คน 
     2. ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Mathematics & Science Enrichment 
Program : MSEP) จำนวน 72 คน

คุณสมบัติ

     1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 
     2. รับสมัครนักเรียนทั่วไปที่มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และยินดีปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนปัจจุบันหรือที่จะได้กำหนดในอนาคต
     3. ผลการเรียนกำหนดดังนี้
        3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     4. เป็นโสด
     5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
     6. มีสัญชาติไทย
     7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     8. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัคร

     วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     (กรอกข้อมูลตนเองในใบแจ้งความจำนงการสมัครเข้าเรียนต่อทางเว็บไซต์ www.samsenwit.ac.th กรอกข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2557)

     สอบคัดเลือก

     2 มีนาคม 2557 เวลา 8.00 - 15.00 น.
     (สอบ 3 วิชา คณิตศาสตร์ 50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน และภาษาอังกฤษ 25 คะแนน)

     ประกาศผล

     6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และทางเว็บไซต์โรงเรียน

     รายงานตัว

     9 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 13.00 น.

     มอบตัว

     8 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น.
 

 
     3. ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) จำนวน 30 คน แบ่งเป็น
        3.1 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 คน
        3.2 กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ(จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส/เยอรมัน) จำนวน 10 คน

คุณสมบัติ

     1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 
     2. รับสมัครนักเรียนทั่วไปที่มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และยินดีปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนปัจจุบันหรือที่จะได้กำหนดในอนาคต
     3. ผลการเรียนกำหนดดังนี้
        3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        3.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยม
ศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        3.4 กรณีนักเรียนสมัครเข้าเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     4. เป็นโสด
     5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
     6. มีสัญชาติไทย
     7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     8. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัคร

     วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     (กรอกข้อมูลตนเองในใบแจ้งความจำนงการสมัครเข้าเรียนต่อทางเว็บไซต์ www.samsenwit.ac.th กรอกข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2557)

     สอบคัดเลือก

     2 มีนาคม 2557 เวลา 8.00 - 15.00 น.
     (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ สอบ 3 วิชา คณิตศาสตร์ 50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน และ
ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน)
     (กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ(จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส/เยอรมัน) สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ 25 คะแนน ภาษาไทย 25 คะแนน สังคมศึกษา 25 คะแนน และภาษาอังกฤษ 50 คะแนน)

     ประกาศผล

     6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และทางเว็บไซต์โรงเรียน

     รายงานตัว

     9 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 13.00 น.

     มอบตัว

     8 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น.

     น้องๆ ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือที่ www.samsenwit.ac.th


     ทั้งน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะ โดยเฉพาะโครงการพิเศษ หรือห้องพิเศษต่างๆ ต้องรีบสมัครกันให้ทันนะคะ ส่วนรอบปกติทั่วไป กำหนดการรับสมัครจะอยู่ในช่วงกลางเดือนหน้า หากโรงเรียนไหนมีกำหนดการรับสมัครอย่างเป็นทางการออกมา พี่แนนจะรีบนำมาบอกข่าวกันค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.samsenwit.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4 #สามเสน #สามเสนวิทยาลัย #สอวน. #MSEP #EP

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป