/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ดอนเมืองทหารอากาศฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57 (ภาคปกติ) []

วิว
     มาแล้วจ้า กำหนดการรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ภาคปกติทั่วไป ที่ชาว Dek-D.com หลายคนรอคอย ทั้งแบบสอบเข้า หรือพื้นที่เขตการศึกษา รีบมาดูกันเลย
     สำหรับวันนี้ พี่แนนมีกำหนดการรับสมัครของ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มาบอกกันค่ะ ซึ่งกำหนดการจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2557

ประเภทการรับ

ห้องเรียนปกติ จำนวน 13 ห้องเรียน จำนวน 650 คน
     1.1 ในเขตพื้นที่บริการ 50%
        - จับฉลาก 137 คน
        - สอบในเขต 138 คน

     1.2 สอบทั่วไป จำนวน 275 คน

     1.3 รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 จำนวน 100 คน
       1.3.1 ความสามารถพิเศษ 30 คน
           คุณสมบัติพิเศษ
       1. ตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั่วไป
       2. มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
          - ด้านกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ แบดมินตัน กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ และ อื่นๆ
          - ด้านศิลปะ ดนตรี ได้แก่ นักร้อง(สากล-ลูกทุ่ง) ทัศนศิลป์(วาดภาพ) นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล
      1.3.2 เงื่อนไขพิเศษ 70 คน
         การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
          1. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย
          2. นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
          3. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
          4. นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแล เป็นพิเศษ
          5. นักเรียนโควต้าตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนาหรือโรงเรียนเครือข่าย
          6. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
          7. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า หรือกำลังเรียนชั้น ป.6
     2. เป็นโสด
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
     4. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วิธีการสมัคร

     1. ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โดยกรอกข้อมูลระบบออนไลน์ แจ้งความจำนง ทางเว็บไซต์ www.bangkok2.org , www.bkk2.obec.go.th หรือ www.donschool.ac.th ตามขั้นตอน ระหว่างวันที่ 1 - 24 มีนาคม 2557 
     2. นักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบนักเรียน
กร้อง(สากล-ลูกทุ่ง) ทัศนศิลป์(วาดภาพ) นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
กำหนดการรับสมัคร
 
ประเภทความสามารถพิเศษ

     รับสมัคร      20 - 21 มีนาคม 2557  เวลา 8.30 - 16.30 น. 

     ทดสอบความสามารถพิเศษ      22 มีนาคม 2557

     ประกาศผล/รายงานตัว      24 มีนาคม 2557

     มอบตัว      9 เมษายน 25571

ประเภทสอบคัดเลือก

     รับสมัคร      20-24 มีนาคม 2557  เวลา 8.30 - 16.30 น

     สอบข้อเขียน      29 มีนาคม 2557

     ประกาศผล/รายงานตัว      2 เมษายน 2557

     มอบตัว      9 เมษายน 2557
 
การสอบคัดเลือก 
 สอบ 5 วิชา ดังนี้ 
- คณิตศาสตร์ 20 คะแนน 
- วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน 
- ภาษาไทย 20 คะแนน  
- สังคมศึกษา 20 คะแนน 
- ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน 
 (คะแนนสอบ 5 วิชา 80 % คะแนน O–Net 20 % รวม 100 % )

ประเภทสอบจับฉลาก
 
     รับสมัคร      20-24 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น

     จับฉลาก      6 เมษายน 2667

     ประกาศผล/รายงานตัว      6 เมษายน 2557

     มอบตัว      9 เมษายน 2557
     
     ดูรายละเอียดการรับสมัคร ม.1 คลิกที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ www.donschool.ac.th 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2557

ประเภทที่รับ

1. ห้องเรียนปกติ จำนวน 11 ห้องเรียน จำนวน 495 คน
 
1.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 4 ห้อง 180 คน
1.2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ 2 ห้องเรียน 90 คน
1.3 แผนการเรียนอังกฤษ - ญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน 45 คน
1.4 แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส 1 ห้องเรียน 45 คน
1.5 แผนการเรียนอังกฤษ - จีน 2 ห้องเรียน 90 คน
1.6 แผนการเรียนอังกฤษ - สังคม (ทั่วไป) 1 ห้อง 45 คน

2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) 1 ห้อง จำนวน 36 คน

 
จำนวนที่รับ

1.รับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม 80% จำนวน 396 คน

2. รับนักเรียนทั่วไป 20% จำนวน 99 คน ดังนี้

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับ 15 คน
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ รับ 24 คน
- แผนการเรียนอังกฤษ - ญี่ปุ่น รับ 12 คน
- แผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส รับ 12 คน
- แผนการเรียนอังกฤษ - จีน รับ 24 คน 
- แผนการเรียนอังกฤษ-สังคม (ทั่วไป) รับ 12 คน 

คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรีนยชั้น ม.3 
     2. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของทุกกลุ่มสาระฯ (ผลคะแนน O-NET)
     3. เป็นโสด
     4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
     5. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัคร      วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557  เวลา 8.30 - 16.30 น.

     สอบข้อเขียน      วันที่ 30 มีนาคม 2557
        * สอบ 5 วิชา - คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
        ** คะแนนสอบ 5 วิชา 80% คะแนน O-NET 20% รวม 100% 

     ประกาศผล/รายงานตัว      วันที่ 3 เมษายน 2557

     มอบตัว      10 เมษายน 2557

     ดูรายละเอียดการรับสมัครของ ม.4 คลิกที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ www.donschool.ac.th


     สำหรับการรับสมัคร ม.1 ม.4 ภาคปกติทั่วไปของโรงเรียนอื่นๆ พี่แนนจะรีบทะยอยนำมาแจ้งกันนะคะ ส่วนใครที่เป็นศิษย์พี่ ด.ม. รีบมาเมนท์รับน้องใหม่กันได้เลยจ้า !!

ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.donschool.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4 #ด.ม. #ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป