/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สายปัญญา รับ ม.1 ม.4 ปี 57 (ทั่วไป) []

วิว
     อัพกันต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ สำหรับข่าวการรับสมัครน้อง ๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ซึ่งชาว Dek-D.com รวมทั้งผู้ปกครองหลายๆ ท่าน สนใจและติดตามข่าวกันอยู่ตลอด 
     วันนี้ พี่แนนก็มีอีกหนึ่งโรงเรียน ที่ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะน้องๆ ผู้หญิงเท่านั้น! เพราะวันนี้ พี่แนนจะขออัพเดทข่าวรับสมัครเรียนต่อ ของโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดัง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มีกำหนดการรับสมัครแบบทั่วไปออกมาแล้ว ไปดูกันเลยจ้า


 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2557
ประเภทห้องเรียนปกติ

1. จำนวนห้องเรียนและนักเรียนที่จะรับ
     จำนวน 5 ห้องเรียน  รวม 225 คน

2. สัดส่วนที่รับ
     นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการในอัตรส่วนร้อยละ 50:50

3. จำนวนที่รับในแต่ละประเภท
   3.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก จำนวน 100 คน
   3.2 นักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก จำนวน 100 คน
   3.3 นักเรียนทั่วไป ไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนักเรียนเงื่อนไขตามประกาศ รวมแล้วไม่เกิน 25 คน

4. เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสายปัญญาฯ
   - เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทุกแขวง
   - เขตสัมพันธวงศ์ ทุกแขวง
   - เขตปทุมวัน เฉพาะแขวงปทุมวัน, รองเมือง และวังใหม่

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   5.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
   5.2 เป็นโสด
   5.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   5.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
   5.5 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการต้องเป็นนักเรียนที่ม่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการตามประกาศของโรงเรียนสายปัญญาฯ ซึ่งมีบิดาร มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย คนหนึ่งคนใดเป็นเจ้าบ้านอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

การรับสมัคร
   - นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนปัจจจุบันมาสมัคร
   - ติดต่อขอรับใบสมัครไดที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมชินูปถัมป์ หรือ Download ใบสมัครจาก www.saipanya.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-221-0196,02-623-3781


กำหนดการและวิธีคัดเลือก

นักเรียนเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนทั่วไป
     - ใช้วิธีสอบคัดเลือก จากแบบทดสอบของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมชินูปถัมป์ โดยกำหนดให้สอบใน 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
     - ใช้คะแนนสอบคัดเลือกของโรงเรียนร้อยละ 80 คะแนน O-NET ร้อยละ 20 

รับสมัคร

     วันที่ 20-24 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น.

สอบคัดเลือก

     วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 25571  เวลา 9.00 - 14.30 น.

ประกาศผลและรายงานตัว

     วันพุธที่ 2 เมษายน 2557  เวลา 9.00 - 16.30 น.
       (กรณีนักเรียนไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

     วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 8.30 - 11.00 น.


 

ประเภทนักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
     - เป็นนักเรียนที่มีความสารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และกีฬา
     - คัดเลือกโดยการทดสอลภาคปฏิบัติ ดูจากแฟ้มผลงาน,เกียรติบัตร,วุฒิบัตร โดยมีหลักฐานรางวัล ผลงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป และการสัมภาษณ์

รับสมัคร

     วันที่ 20 -21 มีนาคม 2557  เวลา 8.30 - 16.30 น.

สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์

     วันที่ 22 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 - 16.30 น.

ประกาศผลและรายงานตัว

     วันที่ 24 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 - 16.30 น.
     (นักเรียนความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนทุกคนต้องมาสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน)  วันที่ 29 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 - 14.20 น.

มอบตัว

     วันที่ 29 มีนาคม 2557  เวลา 8.30 - 11.00 น.

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

   1. เป็นนักเรียนที่มาสมัครสอบและมีผลการสอบที่โรงเรียนสายปัญญาฯ และ
   2. นักเรียนได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย หรือ
   3. เป็นบุตรของข้าราชการครู ลูกจ้าประจำ และบุคลากรของโรงเรียนสายปัญญาฯ หรือ
   4. เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนสายปัญญาฯ

     อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.saipanya.ac.th
 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2557
ประเภทห้องเรียนปกติ

จำนวนห้อง และจำนวนนักเรียนที่รับในแต่ละกลุ่มการเรียน


สัดส่วนในการรับ
   2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนสายปัญญาฯ ร้อยละ 80
   2.2 นักเรียนทั่วไป (โรงเรียนอื่น) ร้อยละ 20
   2.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ด้านกีฬา และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษตามประกาศของโรงเรียนรวมแล้วไม่เกิน 50 คน

คุณสมบัติ
   1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
   2. เป็นโสด
   3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   4. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

การรับสมัคร
   - นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบนักเรียนปัจจจุบันมาสมัคร
   - ติดต่อขอรับใบสมัครไดที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมชินูปถัมป์ หรือ Download ใบสมัครจาก www.saipanya.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-221-0196,02-623-3781

กำหนดการรับสมัคร

ประเภทนักเรียนทั่วไป

     รับสมัคร  วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557  เวลา  8.30 - 16.30 น.

     สอบคัดเลือก  วันที่ 30 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 - 13.30 น.

     ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2557  เวลา  9.00 - 16.30 น.

     รายงานตัว  วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น.

     มอบตัว  วันที่ 10 เมษายน 2557  เวลา  9.00 - 16.30 น.

ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

     รับสมัคร  วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2557  เวลา  8.30 - 16.30 น.
   
     สอบคัดเลือก  วันที่ 22 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 - 13.30 น.
     
     ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 24 มีนาคม 2557  เวลา  9.00 - 16.30 น.
     
     นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาสอบข้อเขียนตามกลุ่มที่เรียน
     วันที่ 30 มีนาคม 2557  เวลา  9.00 - 16.30 น.

     มอบตัว  วันที่ 10 เมษายน 2557  เวลา  8.30 - 11.00 น.

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
     1. เป็นนักเรียนที่มาสมัครสอบและมีผลการสอบที่โรงเรียนสายปัญญาฯ และ
     2. นักเรียนได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย หรือ
     3. เป็นบุตรของข้าราชการครู ลูกจ้าประจำ และบุคลากรของโรงเรียนสายปัญญาฯ หรือ
     4. เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนสายปัญญาฯ
 
     อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.saipanya.ac.th


     น้องๆ สาวๆ ชาว Dek-D.com คนไหนที่สนใจ รีบเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว ส่วนข้อสอบจะยากไหม อาจารย์จะสัมภาษณ์อะไรบ้าง รุ่นพี่ที่เรียนที่นี่ แอบมาบอกน้องๆ กันหน่อยจ้า ^_^
ข้อมูลอ้างอิง : www.saipanya.ac.th
ภาพประกอบ : .facebook.com/pages/ภาพถ่ายสายปัญญา/173218209371402
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สายปัญญา #หญิงล้วน #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4 #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป