ซ่อน
แสดง

บดินทรเดชาฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57 []

วิว
     เรื่อยๆ กันมาเรียงๆ เลยจ้า สำหรับข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ที่อัพเดทให้น้องๆ ชาว Dek-D.com โดยเฉพาะ ซึ่งใกล้วันรับสมัครของหลายๆ โรงเรียนกันแล้ว ต้องรีบติดตามกันให้ดีนะคะ
     สำหรับวันนี้ มากันเต็มๆ ไปเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดการรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

บดินทรเดชาฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57
 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกาษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกาษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2. เป็นโสด
     3. กรณีสมัครประเภทความสามาถพิเศษด้านกีฬา ต้องเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเดิม

ประเภทและจำนวนนักเรียนที่ประกาศรับ

     กำหนดสัดส่วนเป็นประเภทนักเรียนทั่วไป 50% และในเขตพื้นที่บริการ 50% ประกอบด้วย ห้องเรียนพิเศษ 2 ห้องเรียน รวม 72 คน และห้องเรียนปกติ 14 ห้องเรียน รวม 700 คน รวมทั้งสิ้น 772 คน ดังรายละเอียด

     1.ห้องเรียนพิเศษ รับสมัครทั้งนักเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ รวม 2 ห้องเรียน (คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน 36 คน, วิทยาศาสตร์(สสวท.) 1 ห้องเรียน 36 คน

     2. นักเรียนทั่วไป 50% รับนักเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 280 คน สอบคัดเลือก จำนวน 280 คน

     3. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 50% จำนวน 280 คน สอบคัดเลือก 40% จำนวน 252 คน จับฉลาก 10% จำนวน 28 คน

     4. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจำนวน 21 คน

     5. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 119 คน

     คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
       1. ต้องมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ ทะเบียนบ้านอยู่ใน แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
     รายละเอียดเขตพื้นที่บริการ คลิกที่นี่ 
       2. ต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่แท้จริงที่เป็นเจ้าของบ้านที่มีหลักฐานการอยู่อาศัยอย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน

กำหนดการรับสมัคร

บดินทรเดชาฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57

 รายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด ติดตามได้ที่ www2.bodin.ac.th

บดินทรเดชาฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57
 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

 
คุณสมบัติทั่วไป

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2556 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2. เป็นโสด
 
     คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
     1. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

     กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติเฉพาะข้อ 1-3 ต้องเป็นผู้ได้รางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามรายการในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
          - การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
          - การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
          - การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

     4. มีสัญชาติไทย
     5. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     6. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
     7. มีความตั้งใจเข้าโครงการ และผู้ปกครองให้การสนับสนุนและยินดีให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกด้าน

ประเภทที่รับ (ที่ยังเปิดรับสมัคร)

     ประเภทสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป
     เพื่อศึกษาต่อในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (50 คน) โดยใช้แบบทดสอบความรู้ความสามารถของโรงเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 
     ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
     โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประกาศของโรงเรียน (50 คน)

     เกณฑ์การพิจารณา
1. นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย
2. นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคที่ดินจัดตั้งโรงเรียน
3. นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
4. นักเรียนที่เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
5. นักเรียนโควต้าตามข้อตกลงจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตและโรงเรียนคู่พัฒนา
6. นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
7. นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) อย่างต่อเนื่องหรือผู้มีคุณูปการทางการศึกษา

     ประเภทนักเรียนจากการสอบคัดเลือกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการ พสวท.  (6 คน)

กำหนดการรับสมัคร

บดินทรเดชาฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57

     รายละเอียดทั้งหมด สามารถดาวโหลดได้ คลิกที่นี่ หรือติดตามได้ที่ www2.bodin.ac.th

     น้องๆ ที่สนใจ รีบสมัครด่วนนะคะ หลายประเภทที่หมดเขตรับสมัครไปแล้ว ต้องดูกันให้ดีๆ ส่วนรุ่นพี่ก็อย่าลืมมาต้อนรับน้องใหม่กันด้วยนะคะ

ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www2.bodin.ac.th,facebook.com/bodindecha
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#บดินทรเดชา #บดิน #สอบเข้าบดิน #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4 #รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป