/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สตรีสมุทรปราการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 []

วิว
     มาอีกหนึ่งโรงเรียนที่เปิดรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 กับอดีตโรงเรียนหญิงล้วนประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ซึ่งปัจจุบันก็ได้เป็นโรงเรียนสหศึกษาไปแล้ว แต่ความเก่าแก่ และความยิ่งใหญ่ยังคงเหมือนเดิมค่ะ
     นั่นก็คือ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นั่นเองค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีประกาศรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 มาแล้ว จะรับประเภทไหนบ้าง รับกี่คน เปิดรับสมัครวันไหน รายละเอียดพี่แนนได้นำมาบอกกันที่นี่แล้ว ไปดูกันเลยค่ะ!


 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 ปี 2557
 
  ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ รับจำนวน 300 คน  

     1. ประเภทการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปและผลสอบ O-NET  รับจำนวน 240 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1. นักเรียนเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 120 คน
1.2 นักเรียนเขตพื้นที่ทั่วไป รับจำนวน 120 คน

     2. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจำนวน 22 คน แบ่งตามประเภทดังนี้
2.1 ด้านดนตรี ศิลปะ รับจำนวน 8 คน
2.2 ด้านกีฬา รับจำนวน 12 คน ตามรายละเอียดดังนี้
     - กีฬาแฮนด์บอล รับจำนวน 7 คน
     - กีฬาว่ายน้ำ รับจำนวน 3 คน
     - กีฬาเซปักตระกร้อ รับจำนวน 1 คน
     - กีฬาเทควันโด รับจำนวน 1 คน
2.3 ด้านทักษะคอมพิวเตอร์ รับจำนวน 2 คน

     3. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 38 คน

  คุณสมบัติ  

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
     2. เป็นโสด
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
     4. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
     5. คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนความสามาถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ศึกษาเพิ่มเติมจาก ที่นี่


 

  วิธีการสอบคัดเลือก  
     1.ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน คิดเป็นคะแนน 80% ใน 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
     2. ผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 คิดเป็น 20%

  กำหนดการรับสมัคร  

     กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
     วันที่ 10 - 24 มี.ค. 2557 

     รับสมัคร
     วันที่ 20-24 มี.ค. 2557 เวลา 8.00 - 16.30 น.

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
     วันที่ 28 มี.ค. 2557 

     สอบคัดเลือก
     วันที่ 29 มี.ค. 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น.

     ประกาศผลสอบ
     วันที่ 2 เม.ย. 2557  เวลา 9.00 - 12.00 น.

     รายงานตัว
     วันที่ 2 เม.ย. 2557  เวลา 9.00 - 16.30 น.

     มอบตัว
     ภายในวันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น.

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.streesmutprakan.ac.th หรือโทร. 02-388-0030 ต่อ 
101,201 หรือ 106


 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ปี 2557

  ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ  รับจำนวน  435  คน  

     1. รับนักเรียนจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เดิม  จำนวน 348 คน
1.1 โครงสร้างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  จำนวน 108 คน
1.2 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 80 คน
1.3 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)
     - ภาษาฝรั่งเศส  จำนวน  40  คน
     - ภาษาจีน  จำนวน  80  คน
1.4 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์)  จำนวน  40  คน

     2. ประเภทนักเรียนทั่วไป จำนวน 87  คน แบ่งเป็น 2 ประเภท
2.1. ประเภทสอบคัดเลือกและผลสอบ O-NET จำนวน 57  คน
2.1.1 โครงสร้างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  จำนวน 27คน
2.1.2 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 8 คน
2.1.3 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (ภาษาศาสตร์)
     - ภาษาฝรั่งเศส  จำนวน  5  คน
     - ภาษาจีน  จำนวน  10  คน
2.1.4 โครงสร้างศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์)  จำนวน  7  คน

     3.ประเภทเงื่อนไขพิเศษ  จำนวน  30  คน


  คุณสมบัติ  

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ตามลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
     2. เป็นโสด
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
     4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ความสนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมีความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
     5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่ตะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

  วิธีการสอบคัดเลือก  

     1.ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน คิดเป็นคะแนน 80% ใน 5 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
     2. ผลคะแนนสอบ O-NET ม.3 คิดเป็น 20%

  กำหนดการรับสมัคร  

     กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
     วันที่ 10-24 มี.ค. 2557

     รับสมัคร
     วันที่ 20-24 มี.ค. 2557  เวลา 8.30 - 16.30 น.

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
     วันที่ 29 มี.ค. 57

     สอบคัดเลือก
     วันที่ 30 มี.ค. 2557  เวลา  8.30 - 16.30 น.

     ประกาศผลสอบ
     วันที่ 3 เม.ย. 2557  เวลา  9.00 - 12.00 น. 

     รายงานตัว
     วันที่ 7 เม.ย. 2557  เวลา  9.00 - 16.30 น.

     มอบตัว
     ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2557  เวลา  9.00 - 16.30 น.

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.streesmutprakan.ac.th หรือโทร. 02-388-0030 ต่อ 
101,201 หรือ 106

     น้องๆ ชาวสมุทรปราการ หรือน้องจังหวัดอื่นๆ ที่สนใจ เตรียมตัวกันให้พร้อม แล้วไปสมัครกันให้เรียบร้อย โรงเรียนนี้พี่แนนได้เคยไปเยือนมาครั้งหนึ่ง บรรยากาศหน้าอยู่มากๆ ค่ะ ส่วนรุ่นพี่ อย่าลืมมาคอมเมนท์ต้อนรับน้องใหม่ พร้อมใบ้แนวข้อสอบด้วยก็ดีนะจ๊ะ อิอิ


ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.streesmutprakan.ac.th 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #สตรีสมุทรปราการ #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป