/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

โยธินบูรณะ รับ ม.1 ม.4 ปี 57 []

วิว
     อัพเดทจ้า อัพเดท เพื่อชาว Dek-D.com ข่าวรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ประจำปี 2557 ซึ่งอีกไม่กี่วัน ก็จะเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วไปแล้วค่ะ ดังนั้น ใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัว รีบด่วนๆ 
     สำหรับวันนี้ พี่แนนก็ขอมาอัพเดทการรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ของ โรงเรียนโยธินบูรณะ กันค่ะ จะรับประเภทไหนบ้าง คุณสมบัติเป็นยังไง มาดูกันได้เลย!!


 

กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2557
ภาคปกติ จำนวน 280 คน ดังนี้

 
  ประเภทในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน 140 คน 

คุณสมบัติ 

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     2. ไม่จำกัดอายุ 
     3. เป็นโสด 
     4. เป็นผู้ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

     กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แต่มีหลักฐานเชื่อถือได้ว่ามีถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่บริการจริง ก็ให้สิทธิ์เหมือนกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบ กรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยคำนึงถึงผู้ปกครองที่ไม่สามารถเป็นเจ้าบ้านได้แต่อาศัยอยู่จริงมา ตั้งแต่นักเรียนเกิดหรืออยู่มานาน และเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้บ้าน ให้ได้รับสิทธิ์การเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการด้วย ดังนี้ 
     1. เป็นผู้ที่ บิดา มารดา ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน แต่บิดา มารดา พักอาศัยอยู่กับญาติหรือ เช่าบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ให้ได้รับสิทธิ์การเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการด้วย 
     2. นักเรียนต้องเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 6 ปี (ป.1-ป.6) ได้แก่ 
- โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร 
- โรงเรียนศรีดรุณ 
- โรงเรียนกันตะบุตร 2 
- โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 
- โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ 


  ประเภททั่วไป (นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) จำนวน 140 คน  

คุณสมบัติ

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     2. ไม่จำกัดอายุ 
     3. เป็นโสด 

กำหนดการรับสมัคร 

     วันรับสมัคร 

     วันที่ 20 –24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฟรี ได้จากเว็บไซต์ www.yothinburana.ac.th หรือขอรับใบสมัครฟรี ได้ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ หากผู้สมัครต้องการคู่มือการสมัครสอบสามารถซื้อได้ด้วยความสมัครใจ ในราคาชุดละ 30 บาท ที่โรงเรียน ตั้งแต่ 1 มีนาคม– 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์) 

     วันสอบคัดเลือก 

     วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. 3 

     วิชาที่สอบ : จำนวน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ วิชาละ 50 ข้อๆละ 1 คะแนนรวมทั้งสิ้น 250 คะแนน (คะแนนสอบทั้งหมด 250 คะแนนคิดเป็น 80%และ รวมกับคะแนน O-NET อีก 20 %) 

     วันประกาศผลและรายงานตัว

     วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. 

     วันมอบตัว

     วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. 

     นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา จำนวน 20 คน

     - ด้านดนตรี ได้แก่ ดนตรีไทย และโยธวาทิต (เฉพาะเครื่องดำเนินทำนอง) รับจำนวน 10 คน 
     - ด้านกีฬา ได้แก่ เทควันโดและแบดมินตัน รับจำนวน 10 คน

     คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     2. ไม่จำกัดอายุ 
     3. เป็นโสด 
     ** หลักฐานประกอบการพิจารณาความสามารถพิเศษแต่ละประเภท โดยชนะเลิศระดับเขต ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

กำหนดการรับสมัคร 

     รับสมัคร 

     วันที่ 20 –21 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฟรี ได้จากเว็บไซต์ www.yothinburana.ac.th หรือขอรับใบสมัครฟรี ได้ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ 2. หากผู้สมัครต้องการคู่มือการสมัครสอบสามารถซื้อได้ด้วยความสมัครใจในราคาชุดละ 30 บาท ที่โรงเรียน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 22 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์) 

     วันสอบคัดเลือก ทดสอบความสามารถพิเศษ (ภาคปฏิบัติ) 
     
     วันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ (ให้นักเรียนเตรียมชุดกีฬามาด้วย) 

     ประกาศผลและรายงานตัว 

     วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 –16.30 น. ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ 

     มอบตัว 

     วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. 

     นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 50 คน

     ประเภทกรณีที่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโยธินบูรณะ ดังนี้ 
 - นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย 
 - นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 
 - นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส 
 - นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
 - นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 - นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.yothinburana.ac.th/yothin/adm57/กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปี 2557 ภาคปกติ 
จำนวน 108 คน แบ่งการสอบเป็น

(1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 54 คน 
(2) แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ จำนวน 27 คน 
(3) แผนการเรียนศิลป์ – ฝรั่งเศส จำนวน 4 คน 
(4) แผนการเรียนศิลป์ – ญี่ปุ่น จำนวน 5 คน 
(5) แผนการเรียนศิลป์ – จีน จำนวน 9 คน 
(6) แผนการเรียนทั่วไป (การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้) จำนวน 9 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     2. ไม่จำกัดอายุ 
     3. เป็นโสด 

กำหนดการรับสมัคร 

     รับสมัคร

     วันที่ 20–24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30–16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครฟรี ได้จากเว็บไซต์ www.yothinburana.ac.th หรือขอรับใบสมัครฟรี ได้ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ  2. หากผู้สมัครต้องการคู่มือการสมัครสอบสามารถซื้อได้ด้วยความสมัครใจ ในราคาชุดละ 30 บาท ที่โรงเรียน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันอาทิตย์) 

     วันสอบคัดเลือก 

     วันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วิชาที่สอบ สอบตามแผนการเรียน ดังนี้  
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้แก่ วิชา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ )
 - แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
 - แผนการเรียนศิลป์ - ฝรั่งเศส ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
 - แผนการเรียนศิลป์ - จีน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
 - แผนการเรียนศิลป์ - ญี่ปุ่น ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
 - แผนการเรียนทั่วไป (การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้) ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

     วันประกาศผล

     วันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. 

     วันรายงานตัว 

     วันที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.30 น. 

     วันมอบตัว

     วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. 

     อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.yothinburana.ac.th/yothin/adm57/


 

     น้องๆ คนไหนสนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่พี่แนนแจ้งได้เลยค่ะ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเตรียมตัวกันแล้ว ดูรายละเอียดและคุณสมบัติกันให้พร้อมนะคะ รวมทั้งถ้าต้องไปสอบวิชาไหน อ่านไปให้แน่นๆ เลยค่ะ ส่วนรุ่นพี่ อย่าลืมมาทักทายรุ่นน้องกันด้วยนะคะ 
^_^


ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.yothinburana.ac.th/yothin/
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #โยธินบูรณะ #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป