/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สายน้ำผึ้ง รับ ม.1 ม.4 ปี 57 []

วิว
     มากันอีกแล้วจ้า อัพเดทกันโค้งสุดท้ายกับการรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ที่ครั้งนี้ พี่แนนมีอีกหนึ่งโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังใจกลางเมืองกรุง กับชื่อเรียกขานตัวเองได้น่ารักอย่าง ลูกผึ้ง
     นั่นก็คือ โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ นั่นเองค่ะ ซึ่งได้มีกำหนดการรับสมัครออกมาแล้วทั้ง ม.1 และ ม.4 รวมทั้งรายละเอียดของประเภทที่รับ จำนวน และคุณสมบัติ พร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะ


 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2557
โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 160 คน 

     ประกอบด้วย เขตคลองเตย ทุกแขวง เขตวัฒนา ทุกแขวง เขตพระโขนง ทุกแขวง และเขตบางนา ทุกแขวง 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     - เป็นหญิง 
     - จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
     - นักเรียนจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  
     - นักเรียนจะต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน และมีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยอย่างชัดเจน อย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
     ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานการอยู่อาศัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน การคัดเลือก ใช้วิธีสอบคัดเลือก 
     - คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 80 และคะแนน O-NET ร้อยละ 20 โดยค้านวณคะแนนรวม จาก 
     (1) ข้อสอบของโรงเรียนประกอบด้วย คะแนนสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา คิดคะแนนเป็นร้อยละ 80 
     (2) คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน เป็นร้อยละ 20 
     - ข้อสอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
     - กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้คนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันจ้านวนหลายคน ให้ยึดคะแนนวิชาที่ส้าคัญ เรียงล้าดับดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ หากคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาตามล้าดับผู้สมัคร ก่อนหลัง 
     - หากมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงจ้านวนที่ประกาศรับ โรงเรียนจะรับเพิ่มจากนักเรียนทั่วไป ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจบครบจ้านวนที่ประกาศรับ 


 

  ประเภทรับนักเรียนทั่วไป จำนวน 240 คน  

1. นักเรียนสอบคัดเลือกประเภททั่วไป จำนวน 160 คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     - เป็นหญิง 
     - จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
     - ไม่จ้ากัดเขตพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
วิธีสอบคัดเลือก 
     - คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 80 และ คะแนน O-NET ร้อยละ 20 โดยค้านวณคะแนนรวม จาก 
     (1) ข้อสอบของโรงเรียนประกอบด้วย คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา คิดคะแนนเป็นร้อยละ 80 
     (2) คะแนน O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 20 
     - ข้อสอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
     กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกได้คนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันจ้านวนหลายคน ให้ยึดคะแนนวิชาที่ส้าคัญ เรียงลำดับดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
     - หากคะแนนเท่ากันอีก ให้พิจารณาตามล้าดับผู้สมัคร ก่อนหลัง
     - นักเรียนทั่วไป หมายรวมถึงนักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 

  ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 20 คน 

     - กีฬา (วอลเลย์บอล) 6 คน ดนตรีไทย 4 คน ศิลปะ 2 คน นาฎศิลป์ 4 คน และวงดุริยางค์ 4 คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     - เป็นหญิง 
     - จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือก้าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
     - ไม่จ้ากัดเขตพื้นที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
     - มีหลักฐานแสดงว่ามีพื้นฐานที่ดี หรือมีความสามารถพิเศษด้าน กีฬา(วอลเลย์บอล) ดนตรีไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ หรือวงดุริยางค์ อย่างน้อย 1 ประเภท 
     - เป็นผู้มีระเบียบวินัย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม และ มีความตั้งใจฝึกซ้อม 


การคัดเลือก 
     - ทดสอบความสามารถพิเศษตามประเภทของผู้สมัคร 

  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 60 คน  

คุณสมบัติ

     1. เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล้าดับสุดท้าย 
     2. เป็นนักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน เป็นบุตรหรืออยูในอุปการะของข้าราชบริพารในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
     3. เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
     4. เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ 
     5. เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียน 
     6. เป็นนักเรียนโควตาข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนาและคู่สหกิจโรงเรียนเครือข่าย 
     7. เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท้าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 


 
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2557
โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

     - เป็นหญิง 
     - ส้าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า หรือก้าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     - ไม่จำกัดอายุ 
     - เป็นโสด 

  ประเภท ม.3 ร.ร.เดิม และ ร.ร. อื่น ๆ  

แผนการเรียนที่รับ จำนวน 110 คน 
     1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 35 คน แยกเป็น 
- วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 15 คน 
- วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Intensive) 20 คน 
     2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน 
     3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน 15 คน 
     4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน 15 คน 
     5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 15 คน 
     6. แผนการเรียนศิลปกรรม จำนวน 10 คน 

  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 10 คน  

คุณสมบัติ

     1. เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในล้าดับสุดท้าย 
     2. เป็นนักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน เป็นบุตรหรืออยู่ในอุปการะของข้าราชบริพารในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
     3. เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
     4. เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ 
     5. เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียน 
     6. เป็นนักเรียนโควตาข้อตกลงของโรงเรียนคู่พัฒนาและคู่สหกิจโรงเรียนเครือข่าย 
     7. เป็นนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ท้าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการสอบคัดเลือก 

     1. คะแนนที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 จากข้อสอบ 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 
     2. ใช้ผลการสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 20 
     3. เฉพาะแผนศิลปกรรมใช้คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 80 และใช้ผลการสอบ O-NET ร้อยละ 20 
     4. การใช้คะแนน O-NET 
4.1 นักเรียนต้องน้าผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2556 ไปยื่นให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน 
4.2 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2556 ให้อนุโลมใช้ในปีการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่ 
4.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2556 หรือ ปีอื่น ๆ ให้ถือว่าคะแนน O-NET เป็นศูนย์ 

กำหนดการรับสมัคร
 

 
     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sainampeung.ac.th ค่ะ

     สำหรับลูกผึ้งศิษย์พี่ อย่าลืมมาต้อนรับน้องใหม่ไปเป็นผึ้งน้อยๆ กันให้เต็มรั้วโรงเรียนเลยนะคะ ส่วนน้องๆ คนไหนที่อยากไปเป็นลูกผึ้งคนใหม่ เตรียมตัว เตรียมใจ แล้วไปสมัครกันเลย!!


 
ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.sainampeung.ac.th,
facebook.com/pages/คณะกรรมการนักเรียน-โรงเรียนสายน้ำผึ้ง-ในพระอุปถัมภ์ฯ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สายน้ำผึ้ง #สอบเข้าสายน้ำผึ้ง #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป