ซ่อน
แสดง

กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษก(ทั่วประเทศ) []

วิว
     มาแล้วค่ะ อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 สำหรับชาว Dek-D.com โดยเฉพาะ ที่วันนี้ พี่แนนจัดมาแน่นๆ สำหรับน้องๆ ที่กำลังอยากเรียนต่อในโรงเรียนเครือกาญจนภิเษก ที่คัดมาแบบทั่วประเทศกันเลย
     สำหรับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง (ทั่วประเทศ) มีกำหนดการออกมาแล้วค่ะ ทั้งวันเวลารับสมัคร เกณฑ์รับสมัครต่างๆ ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 น้องๆ ที่สนใจ มาติดตามกันได้เลยค่ะ

กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษก(ทั่วประเทศ)
 

พื้นที่บริการของโรงเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแต่ละโรงเรียน ดังนี้
     1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
     2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รับนักเรียนในจังหวัด สุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และกระบี่
     3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับนักเรียนในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง
     4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี ลพบุรีกาญจนบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
     5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รับนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี ตาก ลำปาง ลำพูนนครสวรรค์ กำแพงเพชร เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 
     6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รับนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย
     7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รับนักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ สกลนคร และอุดรธานี
     8. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย หนองค่าย และบึงกาฬ
     9. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

     การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 8 โรง ยกเว้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ห้องเรียนปกติ
      1.รับนักเรียนโควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20
      2.รับนักเรียนโควตาทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ร้อยละ 25
      3.รับนักเรียนในพื้นที่บ้านใกล้โรงเรียน ร้อยละ 10
      4.รับนักเรียนสอบคัดเลือก ร้อยละ 45
     ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
      - รับนักเรียนสอบคัดเลือก

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     ห้องปกติ
     - รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

     ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     - รับนักเรียนสอบคัดเลือก

     การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     1. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร รับนักเรียนจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบบุตรข้าราชบริพาร บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม บุตรทหารที่กำลังปฏิบัติราชการเป็นประจำที่ชายแดน และบุตรตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) ที่กำลังปฏิบัติราชการเป็นประจำที่ชายแดน ร้อยละ 30
     2. ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ร้อยละ 10
     3. ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ 45
     4. ประเภทโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง

จำนวนรับ

กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษก(ทั่วประเทศ)
คุณสมบัติของนักเรียน 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 หรือเทียบเท่า
     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ต่ำกว่า 2.50
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
     4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
     5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 หรือเทียบเท่า
     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะนักเรียนใหม่ที่จะมี
การสอบคัดเลือก)
     3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
     4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
     5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

กำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษก(ทั่วประเทศ)
 

กำหนดวันและเวลา

     รับสมัคร
     วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  2558 เวลา 8.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

     สอบคัดเลือก
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2558
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น.

     ประกาศผล  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2558
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น.

     รายงานตัว  
     ภายในวันที่  8  มีนาคม 2558  เวลา 9.00-16.30 น.

     มอบตัว  
     ภายในวันที่ 9  เมษายน เวลา 9.00-16.30 น.

     รายละเอียดการรับสมัครอื่นๆ น้องๆ สามารถได้ที่จาก ที่นี่ ค่ะ

     สำหรับกำหนดการรับสมัคร ม.1 ม.4 ครั้งหน้า จะเป็นของโรงเรียนไหนนั้น พี่แนนจะนำมาอัพเดทให้น้องๆ ชาว Dek-D.com ทราบในสัปดาห์หน้าค่ะ ใบ้ให้ว่า คนที่อยากเรียนสายดนตรี หรือรักในการเรียนเกี่ยวกับดนตรี ห้ามพลาด!!
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป