/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เตรียมอุดมรับ ม.4 ปี 59 (1,480 คน) []

วิว
     สวัสดีจ้า ช่วงเทศกาลแห่งความสุข ที่มีมาติดๆ กันอย่างนี้ พี่แนนก็ไม่พลาดกับอีกเทสกาลสำคัญ สำหรับน้องๆ ที่หาที่เรียนต่อ ม.1 ม.4 โดยมีข่าวอัพเดทโรงเรียนดังที่เปิดรับสมัครน้องเข้าศึกษาในปี 2559 นี้แล้ว!!
     นั่นก็คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นั่นเองค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป ก็ยังมีน้องๆ หลายคนที่รอคอยกันอยู่ วันนี้พี่แนนเลยขอนำรายละเอียดการรับสมัครของที่นี่ มาแจ้งให้ทราบกัน รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,480 คน
 
โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังต่อไปนี้ 
1. วิทย์ - คณิต จำนวน 1,000 คน 
2. ภาษา - คณิต จำนวน 160 คน 
3. ภาษา - ฝรั่งเศส จำนวน 95 คน 
4. ภาษา - เยอรมัน จำนวน 80 คน 
5. ภาษา - ญี่ปุ่น จำนวน 80 คน 
6. ภาษา - สเปน จำนวน 25 คน 
7. ภาษา - จีน จำนวน 40 คน

ประเภทและเกณฑ์การรับนักเรียน

     1. ประเภทโควตาจังหวัด ไม่เกิน ร้อยละ 20
     
     รับนักเรียนจากภูมิภาคของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนไม่เกิน 296 คน โดยเกณฑ์การรับสมัครพิจารณาจาก
       1.1 ทะเบียนบ้านและที่ตั้งของโรงเรียน 
       1.1.1 นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตั้งในเขตพื้นที่ของจังหวัดไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม 2559) และต้องศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
       1.1.2 กรณีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและได้ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ในจังหวัดของเขตพื้นที่การศึกษานั้น ให้ใช้โควตาของจังหวัดตามที่โรงเรียนตั้งอยู่

       1.2 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯ ที่นักเรียนต้องการสมัครเรียนตามเกณฑ์ดังนี้
       1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์ - คณิต นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 (5 ภาคเรียน) ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90 ระดับคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90 และต้องมีระดับคแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80
       1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา–ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 (5 ภาคเรียน) ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 3.90 สังคมศึกษาพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90 และต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80  
       1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา–คณิต นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (5 ภาคเรียน) ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.90 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.90 และต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.80 

      
ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทโควต้าจังหวัด คลิกที่นี่

      2. ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ 80 จำนวน 1,184 คน
     
     แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
     
     2.1 กลุ่มประเภทความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 5 (จำนวน 74 คน) 

         2.1.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
     นักเรียนที่สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
     ก. มีความสามารถพิเศษทางวิชาการโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
โดย 1) มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. หรือ 2) ผ่านสอวน. ค่าย 2 และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ไปแข่งขันระดับชาติ หรือ 3) กำลังอยู่ระหว่างอบรม สอวน. ค่าย 2 และมีประสบการณ์ในการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่มีผู้เข้าแข่งขันจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย หรือ 
     ข. ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเข้าแข่งขันในนามประเทศไทยโดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ หรือ 
     ค. ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศระดับประเทศจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ง. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
     จ. เป็นโสด 
     ฉ. มีเอกสารแสดงผลการสอบ O–NET ในการยื่นสมัคร (ตามประกาศ สทศ.)

         2.1.2 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีไทยร่วมสมัย ดุริยางค์ นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 
     ก. ประเภทกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทนนิส ยิงปืน เทเบิลเทนนิส เทควันโด ยิมนาสติกลีลา แบดมินตัน (ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว) ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล (เฉพาะชาย) 
     ข. ประเภทดนตรีดุริยางค์ 
     ค. ประเภทดนตรีไทยร่วมสมัย และขับร้องเพลงไทยเดิม 
     ง. ประเภทนาฏศิลป์ไทย 
     จ. ประเภทศิลปะ  
     
     ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทความสามารถพิเศษ คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัคร
 
     1. ซื้อเอกสาร คู่มือที่ควรทราบในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ
     ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
     2. กรอกฐานข้อมูลในการสมัครผ่าน http://apply.triamudom.ac.th 
     ระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2559
 
     3. ยื่นเอกสารยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก  
     วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
     4. ทดสอบความสามารถพิเศษ
     วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (นักเรียนทุกคนต้องรายงานตัวเวลา 07.00 น.) 
 
     5. ประกาศผลและรายงานตัว
     วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 09.00 น.
 
     6. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษให้เข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียน
     วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 
     7. มอบตัว
     วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     * นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ หากประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนต้องนำใบฐานข้อมูลการสมัครที่พิมพ์จากการกรอกข้อมูลสมัครผ่าน http://apply.triamudom.ac.th พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษเพื่อนำไปสมัครประเภทสอบคัดเลือกในวันที่ 24 มีนาคม 2559
 
      2.2 กลุ่มประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 1,110 คน
 
     รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นโสด ไม่จำกัดพื้นที่บริการ โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังต่อไปนี้ 

วิทย์ - คณิต จำนวน 750 คน
ภาษา - คณิต จำนวน 110 คน 
ภาษา - ฝรั่งเศส จำนวน 65 คน 
ภาษา - เยอรมัน จำนวน 60 คน 
ภาษา - ญี่ปุ่น จำนวน 60 คน 
ภาษา - สเปน จำนวน 25 คน 
ภาษา - จีน จำนวน 40 คน 

หลักฐานการรับสมัคร 
 
     1 ใบฐานข้อมูลการสมัคร พิมพ์จาก http://apply.triamudom.ac.th ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยและถูกต้องจากการกรอกระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2559
     2. เอกสารยืนยันการสมัครสอบได้จากหนังสือคู่มือที่ควรรู้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
     3. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ดังนี้ 
         3.1 ปพ.1 หรือ รบ. 1 ต. (คืนฉบับจริงให้) 
         3.2 สมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียน (คืนฉบับจริงให้) 
         3.3 ใบรับรองความเป็นนักเรียน (ปพ.7) ที่มีรูปถ่ายและมีลายเซ็นหัวหน้าสถานศึกษาพร้อมทั้งประทับตราโรงเรียน (คืนฉบับจริงให้) 
     4. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง (ถ่ายครั้งเดียวกัน) ขนาด 3 x 4 ซม. ไม่มีกรอบและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ - ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 
     5. เอกสารแสดงผลการสอบ O–NET ฉบับจริงพร้อมสำเนา (คืนฉบับจริงให้) เอกสารฉบับสำเนาเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อทุกฉบับ 

กำหนดการรับสมัคร
 
     1. ซื้อเอกสาร คู่มือที่ควรทราบในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ
     ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
     2. กรอกฐานข้อมูลในการสมัครผ่าน http://apply.triamudom.ac.th 
     ระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2559
 
     3. ยื่นเอกสารยืนยันการสมัครสอบคัดเลือก 
     วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
     4. สอบคัดเลือก
     วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สนามสอบที่ได้รับแจ้งในวันที่ยื่นใบสมัคร 
      - คะแนนสอบคัดเลือกจากข้อทดสอบทางวิชาของโรงเรียนร้อยละ 95 และผลการสอบ O–NET ร้อยละ 5 (เฉพาะวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ) 

     5. ประกาศผล
     วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 
     6. รายงานตัว
     วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
     7. มอบตัว
     วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
 
     ดาวโหลดรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด คลิกที่นี่
     น้องๆ ที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ 
www.triamudom.ac.th/ ค่ะ

     เห็นรายละเอียดกันไปแล้ว น้องๆ ม.3 คนไหนที่รอคอย หรือสนใจ อย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะ แล้วเวลาที่เหลือนี้ จะได้มาเตรียมตัวสอบกันอย่างเต็มที่ไปเลย ส่วนรุ่นพี่ ต.อ. อย่าลืมแอบเข้ามากระซิบเทคนิคเตรียมสอบ หรือแนวข้อสอบกันบ้างนะคะ สู้ๆ จ้า

ข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ :www.triamudom.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Education #สอบเข้า ม.4 #สมัครเรียน ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป