ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
1,021


             สวัสดีค่ะ น้องๆ ปวช.-ปวส. ที่อยากเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยคงถอดใจกันไปหลายคนแล้ว เพราะคิดว่าจะสอบเข้าไม่ได้ หรือสู้เพื่อนๆ สายสามัญไม่ได้ แต่ถ้ายังไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ? พี่แป้งแนะนำว่า ถ้าใครอยากเรียนต่อก็ลองสู้ดีกว่า อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

             แต่วันนี้พี่แป้งมีข่าวดีสำหรับน้องๆ ปวช.-ปวส. ที่อยากจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมาฝากค่ะ เป็นข่าว
รับตรงปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เปิดรับทั้ง ปวช. ในหลักสูตรปกติ และ ปวส. ในหลักสูตรเทียบโอน 2-3 ปี เปิดรับหลายคณะเลย จะมีคณะไหนที่ตรงใจน้องๆ บ้างหรือเปล่า ไปดูกันเลยค่ะ
 
เริ่มสมัครแล้ว! รับตรง 60 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (เฉพาะ ปวช.-ปวส.)

 
สำหรับ ปวช.

โควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (วศ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากําลัง (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ (ค.อ.บ.)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช. ตามสาขาที่กำหนด
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ

 
เริ่มสมัครแล้ว! รับตรง 60 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (เฉพาะ ปวช.-ปวส.)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบภายใน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon มีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียน
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์   29 ต.ค.59
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี + โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม
    โควตาเรียนดี ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่ ต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี (อย่างน้อย 1 ปี)
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX,  GPA
   
ทดสอบ Icon ทำแบบทดสอบ (1 ชั่วโมง)
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ (โควตาเรียนดี)
    สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
    26 ต.ค.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
    20 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์ + ทำแบบทดสอบ
    25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ (โควตาพื้นที่)
    สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
    26 ต.ค.59  ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน
    5 พ.ย.59    สอบข้อเขียน
    15 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
    19 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์  
    25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี + โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   
ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช. สาขาพณิชยกรรม /คหกรรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   
ทดสอบ Icon โควตาเรียนดี ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่ ต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี (อย่างน้อย 1 ปี)
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX,  GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
    สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
    15 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
    19-20 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์
    25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
เริ่มสมัครแล้ว! รับตรง 60 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (เฉพาะ ปวช.-ปวส.)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัค
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
เริ่มสมัครแล้ว! รับตรง 60 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (เฉพาะ ปวช.-ปวส.)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาพื้นที่ 5 จังหวัด คณะบริหารธุรกิจ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.
   
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด (ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
เริ่มสมัครแล้ว! รับตรง 60 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (เฉพาะ ปวช.-ปวส.)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
สำหรับ ปวส.

โควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากําลัง (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ (ค.อ.บ.)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
เริ่มสมัครแล้ว! รับตรง 60 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ (เฉพาะ ปวช.-ปวส.)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี + โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon โควตาเรียนดี ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่ ต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี (อย่างน้อย 1 ปี)
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 3 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX,  GPA
   
ทดสอบ Icon ทำแบบทดสอบ (1 ชั่วโมง)
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ (โควตาเรียนดี)
    สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
    26 ต.ค.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
    20 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์ + ทำแบบทดสอบ
    25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ (โควตาพื้นที่)
    สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
    26 ต.ค.59  ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน
    5 พ.ย.59    สอบข้อเขียน
    15 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
    19 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์  
    25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี + โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส. ทางพณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือสาขาการจัดการธุรกิจขนส่ง หรืออนุปริญญาทางคอมพิวเตอร์ (สายพาณิชยการ)
   
ทดสอบ Icon โควตาเรียนดี ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่ ต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี (อย่างน้อย 1 ปี)
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX,  GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
    สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
    15 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
    19-20 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์
    25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

           เปิดรับจัดเต็มขนาดนี้ ถ้าใครคุณสมบัติครบตามที่แต่ละโครงการกำหนด ก็สมัครได้เลยค่ะ ย้ำอีกทีว่าเปิดรับสมัครถึง 14 ตุลาคม 2559 เท่านั้น โอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆ นะจะบอกให้ ส่วนน้องๆ คนไหนที่ยังไม่เจอรับตรงคณะที่ตนเองสนใจ ก็อดใจรออีกนิดนะคะ ตอนนี้ข่าวรับตรงเริ่มทยอยมาแล้ว อย่าลืมติดตามกันที่เว็บ Dek-D.com กันนะ ถ้ามีข่าวไหนมาแล้วพี่ๆ จะรีบอีปเดตให้เร็วที่สุดค่ะ รับรองว่าไม่พลาดแน่!!

 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Education > สายอาชีพ
ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
1,021

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

2 ความคิดเห็น

 1. #1 Samapon
  19 ส.ค. 2559, 18:26 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ผมจะต่อสายอาชีพ สาขาช่างกลโรงงานและเรียนเสริม คณิต วิท ฟิสิก เคมี นิดหน่อย
  จบแล้วจะต่อวิศวะเครื่องกล
  ผมจะเรียนต่อ ปวสก่อนหรือ ต่อ ต่อป.ตรี ดีครับ
  #1
 2. เมื่อ 8 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เราก็จะเข้าปีนี้เช่นกันค่ะ คงต้องโหมอ่านหนังสือหนักหน่อยสู้สู้

  #2

แสดงความคิดเห็น

โยโย่อยากจะเดินไปทางซ้าย, ซ้ายคือทางไหน ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .