จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 20/04/2561
No.62765 Jitsinee Kitpokkrong (Jitsinee)
No.62765 Jitsinee Kitpokkrong (Jitsinee) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : -

แนะนำเพิ่มเติม :
ครูเบลส Kru BLESS
- จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แขวง/เขต ปทุมวัน แผนการเรียน ภาษา-คณิต
(ห้อง king)
- นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสาขาวิชา วารสารสนเทศ (Journalism)

รับสอนพิเศษปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย)
- เรียนรู้และเข้าใจการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษครบรูปแบบ (Grammar)
- ฝึกทักษะการเขียน Essay Writing / Paragraph Writing

--- ระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย---

***มีหลักสูตรครอบคลุมใช้ได้จริง
เน้นความเข้าใจ***

การเขียนย่อหน้า (paragraph) อย่างถูกวิธี การจัดระเบียบความคิดในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay)

ประวัติการศึกษา/การสอน
- จบการอบรมหลักสูตร Academic Writing มาโดยเฉพาะ
- มีประสบการณ์ในการสอนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ / Academic Writing / การเขียน Essay ทั่วไป
- หลักสูตรในการสอนมีมาตรฐานสากล เนื้อหาครอบคลุม และสามารถนำไปใช้ได้จริง
- เทคนิคในการสอน : เน้นความเข้าใจจริงในเนื้อหาบทเรียน ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอบได้

สถานที่สะดวกสอน :  บางนา / พหลโยธิน

ปรึกษาก่อนเรียนได้ค่ะ No.62765 Jitsinee Kitpokkrong (Jitsinee)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ