ขัอมูลส่วนตัว

วิธีการชำระเงิน
  • สามารถเลือกชำระเงินได้ 3 ช่องทาง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินและค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทาง
  • เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,ยกเลิกหรือคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • บัตรประชาชน 1 ใบสามารถซื้อบัตรได้สูงสุดครั้งละ 10 ที่นั่ง/1 บิล โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เงื่อนไขการซื้อบัตร
  • ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการจัดแถวที่นั่งตามลำดับการจอง และการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งทุกรอบจะได้รับ SMS และ QR CODE สำหรับเข้างานในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป
  • ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ QR CODE ที่นั่ง สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่งเท่านั้น ห้ามส่งต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดการสวมสิทธิ์ในการสำรองที่นั่ง ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แสดง QR CODE เข้างานก่อนเท่านั้น
เงื่อนไขการได้รับส่วนลด
  • สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 5 ที่นั่งขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 ที่นั่ง รับส่วนลด 10 บาท/1 ที่นั่ง (ต่อ 1 บิล 1 รอบการแสดง)
  • สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรครบ 10 ใบ รับส่วนลด 20 บาท/1 ที่นั่ง (ต่อ 1 บิล 1 รอบการแสดง)
  • ส่วนลดจะปรากฏท้ายใบเสร็จรับเงิน โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนการชำระเงิน