สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 1

ใช้ได้กับ GAT - PAT 1-7 และวิชาสามัญ

ในเล่มมีอะไรบ้าง?

1แบบเชื่อมโยง

รายละเอียด

 • 1 ชุด มี 2 หน้า
 • เชื่อมโยง 20 ข้อ

จำนวนชุด

6 ชุด

2แบบปรนัย + อัตนัย

รายละเอียด

 • 1 ชุด มี 2 หน้า
 • ปรนัย 120 ข้อ
 • อัตนัย 15 ข้อ

จำนวนชุด

10 ชุด

3PAT 4

รายละเอียด

 • 1 ชุด มี 1 หน้า
 • ปรนัย 20 ข้อ
 • ความสัมพันธ์ 10 ข้อ

จำนวนชุด

2 ชุด

4PAT 6

รายละเอียด

 • 1 ชุด มี 1 หน้า
 • ปรนัย 90 ข้อ
 • ความสัมพันธ์ 10 ข้อ

จำนวนชุด

2 ชุด