สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม 1

ใช้ได้กับ TGAT , TPAT2-5

ในเล่มมีอะไรบ้าง?

1ปรนัย (กระดาษคำตอบแบบ A)แนะนำสำหรับ TGAT

รายละเอียด

  • 1 ชุด มี 2 หน้า
  • ปรนัย 60 ข้อ, 80 ข้อ และ 60 ข้อ

จำนวนชุด

12 ชุด

2ปรนัย (กระดาษคำตอบแบบ B)แนะนำสำหรับ TPAT2 และ TPAT5

รายละเอียด

  • 1 ชุด มี 1 หน้า
  • ปรนัย 150 ข้อ

จำนวนชุด

6 ชุด

3ปรนัย (กระดาษคำตอบแบบ C)แนะนำสำหรับ TPAT3 และ TPAT4

รายละเอียด

  • 1 ชุด มี 1 หน้า
  • ปรนัย 80 ข้อ

จำนวนชุด

6 ชุด