สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม 2

ใช้ได้กับ A-Level , TPAT1 (กสพท)

ในเล่มมีอะไรบ้าง?

1ปรนัย (กระดาษคำตอบแบบ A)แนะนำสำหรับ สังคมศาสตร์, ภาษาไทย, วิชาภาษา และ TPAT1 (กสพท)

รายละเอียด

  • 1 ชุด มี 1 หน้า
  • ปรนัย 80 ข้อ

จำนวนชุด

14 ชุด

2ปรนัย + อัตนัย + เชิงซ้อน (กระดาษคำตอบแบบ B) แนะนำสำหรับ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี และ ชีววิทยา

รายละเอียด

  • 1 ชุดมี 1 หน้า
  • ปรนัย 35 ข้อ
  • อัตนัย 5 ข้อ
  • เชิงซ้อน 5 ข้อ

จำนวนชุด

14 ชุด

3เชื่อมโยง (กระดาษคำตอบแบบ C)แนะนำสำหรับ TPAT13 ทักษะการเชื่อมโยง

รายละเอียด

  • 1 ชุด มี 2 หน้า
  • เชื่อมโยง 20 ข้อ

จำนวนชุด

4 ชุด