สมุดกระดาษคำตอบ TCAS เล่ม 3

ใช้ได้กับ A-Level ทุกวิชา

ในเล่มมีอะไรบ้าง?

1ปรนัย (กระดาษคำตอบแบบ A)แนะนำสำหรับ :สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน, บาลี, สเปน)

รายละเอียด

  • 1 ชุด มี 1 หน้า
  • ปรนัย 80 ข้อ

จำนวนชุด

18 ชุด

2ปรนัย + อัตนัย (กระดาษคำตอบแบบ B) แนะนำสำหรับ : คณิตศาสตร์ประยุกต์1, คณิตศาสตร์ประยุกต์2, ฟิสิกส์, เคมี

รายละเอียด

  • 1 ชุดมี 1 หน้า
  • ปรนัย 30 ข้อ
  • อัตนัย 5 ข้อ

จำนวนชุด

14 ชุด

3ปรนัย + เชิงซ้อน(กระดาษคำตอบแบบ C)แนะนำสำหรับ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ชีววิทยา

รายละเอียด

  • 1 ชุดมี 1 หน้า
  • ปรนัย 35 ข้อ
  • เชิงซ้อน 5 ข้อ

จำนวนชุด

4 ชุด