ใหม่! จัดอันดับ Combo rankingเมื่อลง GAT+PAT ครบวิชาที่คณะกำหนดใช้

จัดอันดับ  Combo ranking จัดอันดับ  Combo ranking จัดอันดับ  Combo ranking จัดอันดับ  Combo ranking จัดอันดับ  Combo ranking จัดอันดับ  Combo ranking จัดอันดับ  Combo ranking

สูตรในการคำนวณคะแนน
COMBO RANKING

  1. การจัด COMBO RANKING เพื่อประเมินลำดับความพร้อมกับตัวเราเทียบกับผู้อื่น ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับวางแผนการสอบและการยื่นเลือกคณะ
  2. การจัดอันดับใช้คะแนนสอบพรีแอดฯ มากกว่า 1 วิชา ถ่วงน้ำหนักคล้ายของจริงให้ได้ 100% คณะ/มหาวิทยาลัยที่ใช้ GAT เพียงวิชาเดียว ให้ดูอันดับที่ปุ่ม “ภาพรวม” ได้เลย
  3. ในบางสูตรของบางกลุ่มคณะ ไม่ได้เป็นเกณฑ์ของคณะนั้นโดยตรง แต่เป็นของคณะข้างเคียง ที่ผู้สมัครสอบในกลุ่มเดียวกัน มีโอกาสไปใช้ยื่นเลือก เช่นกัน

แพทยศาสตร์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT2 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

หมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์ไม่ใช้ GAT,PAT ปกติใช้ 7 วิชาสามัญ + กสพท + ONET ในการคัดเลือก แต่สูตรต่างๆ เหล่านี้ เป็นคะแนนที่ใช้เลือกคณะข้างเคียง เช่น เภสัชฯ สัตวะฯ ทันตะฯ สหเวชฯ วิทยาฯ เป็นต้น

ทันตแพทยศาสตร์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT2 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

เภสัชศาสตร์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 20% + PAT2 80%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

หมายเหตุ สูตรที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์จะให้น้ำหนักกับ PAT2 สูงถึง 80%

สัตวแพทย์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT2 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

เทคนิคการแพทย์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT2 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT2 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

เศรษฐศาสตร์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

บัญชี, บริหาร, การจัดการ

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

วิศวกรรมศาสตร์

สูตรที่ 1

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

สูตรที่ 2

GAT 20% + PAT1 20% + PAT3 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT2 20% + PAT3 60%

อุตสาหกรรมการบิน

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT7 60%

วิทยาศาสตร์ทุกสาขา

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT2 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

เกษตรศาสตร์, วนศาสตร์, ประมง

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT2 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์, โบราณฯ

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT7 60%

นิเทศฯ, วารสารฯ, การสื่อสารมวลชน

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT7 60%

ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT5 60%

นิติศาสตร์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT7 60%

รัฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT7 60%

จิตวิทยา

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT2 60%

สูตรที่ 3

GAT 20% + PAT1 40% + PAT2 40%

สถาปัตย์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT4 60%

ศิลปกรรมฯ, มัณฑณศิลป์, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป์

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT6 60%

การท่องเที่ยว, การโรงแรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

สูตรที่ 1

GAT 40% + PAT1 60%

สูตรที่ 2

GAT 40% + PAT7 60%xx