แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 1 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 1

โดย: pakbungbakery

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ศัตรูพืชที่ดูดกินน้ำเลี้ยงของดอกและยอดอ่อนของส้ม คืออะไร
2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงได้รับฉายาว่าเมื่อครั้งทรงผนวชว่า
3 ผลิตผลด้านใดที่ได้มาจากป่าชายเลน
4 วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันใด
5 วิธีใดที่จะช่วยฟื้นฟูป่าชายเลนได้ดีที่สุด
6 หนังสือเรื่องใดที่ไม่ใช่พระราชนิพนธ์แปลในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
7 การแสดงละครชาตรีแก้บนแบ่งเป็น ๓ ส่วน ข้อใดเรียงลําดับก่อน-หลังถูกต้อง 
8 พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล คือ
9 หัวใจปกติมี 4 ห้อง มีชื่อเรียกแตกต่างกัน การเรียกชื่อข้อใดไม่ถูกต้อง
10 พระราชพิธีฉัตรมงคล คือ
11 ส้มมีวิตามินอะไรมาก
12  ปูทะเลวัยรุ่นหาอาหารในป่าชายเลนช่วงใด
13 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดขึ้นใน พ.ศ.ใด
14 พื้นที่ซึ่งเหมาะสำหรับปลูกส้ม คือข้อใด
15 พื้นที่ในการทําละหมาดสําหรับ ๑ คน มีขนาดประมาณเท่าใด 
16 หนอนชอนใบทำอันตรายแก่ต้นส้มอย่างไร
17 กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ในปี พ.ศ.ใด
18 “ฮูดังควาย” ใช้สําหรับอะไร
19 ข้อใดใช่เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทั้ง  5 อย่าง 
20 หอยเป๋าฮื้อใช้เท้าทำอะไร
21 ครัสเตเชียน ได้แก่ข้อใด
22 จังหวัดใดที่สภาพป่าชายเลนเสื่อมโทรมมากที่สุด
23 เวลากลางวัน หอยเป๋าฮื้อมักอยู่ที่ใด
24 บริเวณที่มีแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) อุดมสมบูรณ์ จะเป็นแหล่งที่มีสิ่งใดมาก
25 เพราะเหตุใดก่อนปลูกมะคาเดเมียจึงต้องนำต้นพันธุ์ไปไว้ในที่โล่งแจ้งให้รับแดดเต็มที่ 
26 การเพาะเลี้ยงเป๋าฮื้อตามธรรมชาติ และสามารถรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้ คือวิธีใด
27 คําว่า กระแทะ มาจากภาษาอะไร  
28 ทองคําบริสุทธิ์มีค่าความบริสุทธิ์ของเนื้อทองร้อยละเท่าใด
29 ข้อใดเป็นสัตว์ที่เข้ามาอยู่ในป่าชายเลนระยะที่เป็นตัวอ่อนในบางฤดูกาล
30 ในเนื้อส้มเขียวหวานที่เรารับประทาน มีสารอาหารข้อใดมากที่สุด 
31 “ล้อเฮือน” หรือ “เฮือนล้อ” เป็นคําเรียกเกวียนของคนในข้อใด
32 “ดุม” คืออะไร 
33 สัตว์กึ่งปูกึ่งกุ้ง มีชื่อเรียกว่าอะไร และพบมากที่ป่าชายเลนจังหวัดใด
34 อประสมเพื่อการศึกษาประเภทสร้างสถานการณ์จำลอง (simulation) มีลักษณะอย่างไร  
35 การจะใส่ถั่วในรูดุมเกวียนต้องเตรียมตั๋วไว้ล่วงหน้า คือทําอย่างไร
36 สัตว์ในข้อใดจัดเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน
37 มัดหัวเกวียน เรียกตามคนในท้องถิ่นว่าอะไร
38 ส่วนใดของเกวียนที่ใช้ไม้ชนิดใดก็ได้
39 การเขียนภาพประดับกระจกบนผนังเรือนเกวียนเป็นวิธีการของช่างภาคใด
40  ราคาทองคํามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยมีตัวแปรสําคัญข้อใด
41 ภาษาละตินเรียกทองคําว่าอะไร
42 ผู้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารและการหมุนเวียนของธาตุอาหารและอินทรียสาร คือข้อใด
43 บริเวณที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของหอยเป๋าฮื้อ ได้แก่ข้อใด
44 การสํารวจหาแร่ทองคําที่ชาวบ้านนิยมทํากันคือวิธีอะไร         
45 ภาษาอีสานโบราณเรียกประทุนว่าอะไร       
46 ตัวอย่างพื้นที่หลักที่มีศักยภาพแร่ทองคําสูงอยู่ในจังหวัดใดบ้าง         
47 การนำคำว่า “ชุมชน” (community) มาใช้ในประเทศไทยเป็นเพราะได้รับอิทธิพลของวิชาสังคมศาสตร์จากประเทศแถบใด 
48 ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันเป็นชุมชนได้แก่อะไร 
49 ปลาตีนหายใจอย่างไรเมื่ออยู่บนบก
50 มัสยิดอัลอักซออยู่ในประเทศใด 
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป