แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 2

โดย: pakbungbakery

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้มีพระสงฆ์หลายรูปที่เริ่มช่วยงานพัฒนาสังคม มีพระสงฆ์รูปหนึ่งนำชาวบ้านสร้างถนนจากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นไปดอยสุเทพ พระสงฆ์รูปดังกล่าวคือ 
2 หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พระสงฆ์รูปแรกที่ได้ริเริ่มปาฐกถาธรรม เทศน์โดยใช้ภาษาธรรมดา ทำให้ผู้คนได้รับรู้พระธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น พระสงฆ์รูปดังกล่าวคือ 
3 ประมุขสูงสุดของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยเรียกว่าอะไร 
4 การนมาซ (ละหมาด) ในศาสนาอิสลามที่เป็นการแสดงความคารวะต่อพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมต้องกระทำวันละกี่ครั้ง 
5 ปี ค.ศ. 2435 บุคคลใดในคณะกรรมการอเมริกันเพลสไบทีเรียน ที่เข้ามาในประเทศไทย และเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ให้เจ้าฟ้ามงกุฎ ขณะทรงพระผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
6 ไทยมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันในช่วงแรกประเทศที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากที่สุดคือประเทศใด 
7 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของไทยกับจีน และไทยกับอินเดียมีความแตกต่างกัน คืออินเดียเข้ามาในลักษณะเป็นที่ปรึกษา เช่น พราหมณ์ปุโรหิต แต่จีนเข้ามาในลักษณะใด 
8 รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ส่งทูตนำบรรณาการไปถวายจีน (พวกมองโกลโค่นราชวงศ์ซ่งลงได้) ความสัมพันธ์ในลักษณะรัฐบรรณาการได้ยุติลงในสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลใด
9 ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมกับชาติตะวันตกประเทศแรกในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2034 - 2072) คือประเทศใด 
10 คณะบาทหลวงของประเทศใดที่ได้นำศิลปวิทยาการต่างๆซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญ เช่น ระบบการศึกษา การแพทย์ สถาปัตยกรรม ภููมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาสู่สังคมไทย 
11 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชการใดที่มีพระบรมราชานุญาตให้มิชชันนารีชาวยุโรปเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
12 ในปี พ.ศ. 2398 ประเทศไทยได้เริ่มทำสนธิสัญญาบาวริง เพื่ออนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อค้าขายกับราษฎรโดยเสรี สนธิสัญญาบาวริงทำกับประเทศใด 
13 ข้อใดไม่ใช่แกนหลักของวัฒนธรรมสังคมอุตสาหกรรม 
14 ภาพต่อไปนี้ภาพใดเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
15 ขึ้นตอนใหญ่ๆในการตรวจสอบอัญมณีมีกี่ขั้นตอน 
16 ภาพบนแผ่นราบเป็น 2 มิติ คล้ายงานจิตรกรรมมาก คือ ลายรดน้ำ เป็นภาพลายเส้นจารลงบนแผ่นหิน หรืองานประดับมุก ส่วนที่แตกต่างจากภาพจิตรกรรมคือ 
17 กองฟิสิกส์ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพอัญมณีโดยวิธีใด 
18 ช่างเขียนสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาแสดงภูมิปัญญาในการคัดเลือกความเด่นชัดของเรื่องออกเป็นภาพเหตุการณ์ตอนเดียว เราเรียกการสื่อเรื่องราวดังกล่าวว่า 
19 การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณต้องมีการเตรียมผนัง โดยการลงรองพื้นด้วยวิธีการพิเศษก่อนที่จะเขียนภาพนั้น ด้วยเหตุผลสำคัญข้อใด 
20 พู่กันขนาดเล็กที่ใช้ตัดเส้นที่เรียกว่า “พู่กันหนวกหนู” นั้น ทำมาจากสิ่งใด 
21 คลื่นเสียงที่มีการเคลื่อนที่ในอากาศเป็นคลื่นชนิดใด 
22 การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงต้องอาศัยตัวกลางช่วยเผยแพร่ ฉะนั้น 
23 หูเป็นอวัยวะสำหรับฟังเสียงแบ่งเป็น 1 ส่วน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน ส่วนประกอบของหูชั้นกลางมีดังนี้ 
24 ด้านล่างของหูชั้นกลางมีท่อซึ่งติดต่อกับอากาศภายนอกอยู่ด้านหลังของจมูก ทำหน้าที่ปรับความดันอากาศในหูชั้นกลางให้เท่ากับความดันบรรยากาศอยู่เสมอ ท่อดังกล่าวเรียกว่า 
25 เสียงรบกวนเป็นเสียงชนิดใด 
26 ระดับเสียงที่เริ่มจะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน หรือทำให้หูเสื่อมเพราะเสียง คือ 
27 เสียงในดิสโกเธคอาจจะมีระดับเสียงสูงถึง 
28 การลดเสียงโดยวิธีการดูดกลืนกสานต์ (Passive absorption) ไม่ค่อยได้ผลเมื่อใช้กับความถี่แบบใด  
29 เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลัง และมีคุณสมบัติเศษที่มีประโยชน์อย่างกว้างขวาง ผู้ที่คิดค้นหลักการของเลเซอร์คือ 
30 ในทางควันตัมฟิสิกส์ (Quantum Physics) ได้มีการนิยามว่า แสงคือพลังงานที่เรียกว่า 
31 เลเซอร์มีคุณสมบัติเดิม 4 ประการ ได้แก่ เป็นแสงสีเดียว มีเฟสเดียวกัน มีทิศทางแน่นอน มีความเข้มข้นสูง คุณสมบัติทั้ง 4 ประการดังกล่าว รวมเรียกว่า 
32 ชนิดของเลเซอร์มีกี่ประเภท 
33 เลเซอร์ทุกชนิดมีอันตราย เพราะแสงเลเซอร์ที่มีกำลังเพียง 1 mW จะมีความเข้มข้นแสงสูงกว่าพระทิตย์ อยากทราบว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์มีกำลังแสงเป็นเท่าใด 
34 เลเซอร์ไดโอดเป็นเลเซอร์ที่มีขนาดเล็กจิ๋ว กินไฟน้อย สามารถผลิตได้จำนวนมากใช้
นอย่างกว้างขวาง อยากทราบว่าเลเซอร์ไดโอดทำจากวัสดุชนิดใด 
35 เลเซอร์มีความเป็นระเบียบของคลื่นแสง ดังนั้น จึงสามารถบันทึกข้อมูลของภาพสามมิติได้ เพราะ 
36 เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทตย์เป็นพลังงานอะไร 
37 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าของดาวเทียมทุกดวงที่ใช้งานด้านสื่อสาร ตลอดจนยานอวกาศที่ใช้สำรวจจักรวาล คือ 
38 การผลิตไฟฟ้าบนภูเขา ในทะเล หรือในท้องถิ่นห่างไกลที่ไฟฟ้าจากระบบสายส่งเข้าไปไม่ถึง เซลล์แสงอาทิตย์มีบทบาทสูงมากเพราะอะไร 
39 เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากวัสดุสารกึ่งตัวนำ เช่น ผลึกซิลิคอน และสารที่ไม่เป็นผลึกเรียกว่า อะมอร์ฟัสซิลิคอน ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
40 โครงสร้างหลักโดยทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ หัวต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำที่มีความหนาเพียง 0.5 ไมครอน (หรือประมาณ 0.5 x 10   มิลลิเมตร) 
41 กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าชนิดใด 
42 พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ แต่ก่อนที่จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ จะต้องใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์เพ่ออะไร 
43 ระบบเติมออกซิเจนในน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบ่อกุ้งและบ่อปลา เป็นผลงานวิจัยจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยใด 
44 เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ประกอบเครื่องติดเลข นาฬิกาข้อมือ และวิทยุทรานซิสเตอร์ เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใด 
45 แก้วโป่งข่ามเป็นแร่ควอตซ์ชนิดหนึ่ง หรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
46 ความหมายโดยรวมของอัญมณี หรือรัตนชาติ หรือเพชรพลอย คือ วัตถุธรรทชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารชนิดใด 
47 ไข่มุก อำพัน เปลือกหอย ฯลฯ เป็นสารชนิดใด 
48 การดูดกลืนแสงของอัญมณีชนิดต่างๆนั้น อาจมีได้ไม่เท่ากัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้อัญมณีชนิดที่ยอมให้แสงส่องทะลุผ่านไปได้หมด เรียกว่า 
49 คำอีกคำหนึ่งที่เรามักจะใช้เสมอเกี่ยวกับการกระจายแสงสีของอัญมณีคือ 
50 อัญมณีเคลือบสี เคลือบซึมสี อาบรังสี หรือย้อมสี เราเรียกกรรมวิธีเหล่านี้ว่าอะไร 
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป