แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 5

โดย: pakbungbakery

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

แบบทดสอบสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน เลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ...อ่านเพิ่ม
กด "Like" เพื่อติดตามควิซเด็ดน่าเล่น
Dek-D's Quiz
กำลังคำนวณผลลัพธ์
1 การปฏิสังขรณ์ หมายถึง 
2 คำนิยามของคำว่า “การอนุรักษ์” จากระเบียบของกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน หมายความว่า การดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้หมายรวมถึง
3 การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังให้คงสภาพไว้ มีวิธีการอย่างไรที่จะดูดซับคราบสกปรกออก 
4 ขั้นตอนแรกของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ คือ 
5 การอนุรักษ์โบราณสถานที่ชิ้นส่วนขาดหายไปจะมีวิธีการอนุรักษ์อย่างไร 
6 การอนุรักษ์ชิ้นส่วนของโบราณสถาน รวมทั้งงานประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปกรรมที่อาจชำรุดเสียหายหรือถูกโจรกรรม อาจทำได้โดย 
7 โบราณสถานใดที่ตั้งอยู่กลางชุมชนติดถนนที่มีรถแล่นผ่านไปมา จนเกิดการสั่นสะเทือน ซึ่งอาจทำให้ฐานและตัวอาคารชำรุดลงวันใดวันหนึ่งได้ 
8 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุจะซื้อขายได้เฉพาะ
9 ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่ที่ใด 
10 ศิลาจารึกเป็นวัตถุประเภทใด 
11 จารึกรุ่นแรกในประเทศไทยเป็นจารึกที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบอักษรมาจาก 
12 ศิลาจารึกเก่าที่สุดที่พบในประเทศไทยเท่าที่มีหลักฐานทางศักราชปรากฏอยู่ด้วย คือ 
13 จารึกที่คนไทยทำขึ้นจารึกใดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด 
14 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีความสำคัญอย่างไร 
15 คำอ่านจารึกได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือชุดเรียกว่า 
16 ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการสำรวจและรวบรวมจารึกต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้แก่ 
17 กลุ่มจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารบันทึกเรื่องความรู้เกี่ยวกับ 
18 เนื่องจากจารึกได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยอักษรและภาษาโบราณที่พ้นสมัยไปแล้ว จึงต้องแปลจารึกให้เป็นอักษรภาษาไทยปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากการปริวรรตอักษร ซึ่งหมายถึง 
19 จารึกที่พบบริเวณภาคใต้ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเน้นไปทางด้านใด 
20 เนื้อหาในจารึกที่พบในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่กล่าวถึง 
21 บริเวณภาคกลางได้พบจารึกภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษามอญแ ละภาษาเขมร ปะปนกันอยู่ทั่วไปโดยข้อความในจารึกส่วนใหญ่เป็นเรื่องใด 
22 จารึกปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทหินพิมายจารึกด้วยอักษรใด 
23 ปัจจุบันศิลาจารึกเก็บรักษาไว้ที่ใด 
24 ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร 
25 ข้อใดคือธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคม 
26 ชีวิตมนุษย์โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ โครงสร้างสังคมระบบเศรษฐกิจและ  
27 สังคมไทยแตกต่างจากสังคมอื่นๆ ในโลก เนื่องมาจาก 
28 สังคมไทยมี 2 ระดับคือ 
29 วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่ทางทิศใดในเขตพระบรมมหาราชวัง 
30 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในครั้งแรก ตรงกับรัชกาลใด 
31 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในครั้งที่ 3 มีขึ้นในรัชกาลใด 
32 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนับเป็นโบราณราชประเพณีที่พึงกระทำเมื่อมีกิจกรรมใด 
33 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งหลังสุดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีใด 
34 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งหลังสุดใช้เวลากี่ปี 
35 ศาสนสถานสำคัญภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคือสิ่งใด
36 แม่กองอำนวยการการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี คือ 
37 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งที่ 4 ใช้วิทยาการสมัยใหม่ คือ
38 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งที่ 4 ใช้เงินไปทั้งหมดกี่ล้านบาท 
39 ส่วนราชการใดมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งที่ 4
40 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งที่ 4 แล้วเสร็จสำหรับทันการฉลองสมโภช 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ตรงกับจุลศักราชใด 
41 คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาชั้นแรกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
42 การสังคายนาคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาครั้งที่ 3 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่ปี 
43 ในการสังคายนาคำสั่งสอนครั้งที่ 3 ได้แยกคำสอนออกเป็นกี่ส่วน 
44 เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาเมื่อรวมเป็นหนังสือพระไตรปิฎกแล้ว จะมีจำนวนกี่เล่ม 
45 พระสุตตันตปิฎก เป็นคำสอนประเภทใด 
46 การจดจารึกข้อความแห่งพระไตรปิฎกลงในใบลาน กระทำเป็นครั้งแรกในประเทศใด
47 การพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งแรกในประเทศไทยกระทำในรัชกาลใด
48 พระไตรปิฎกภาษาบาลีที่จัดพิมพ์ในประเทศอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรใด
49 การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลีและคำแปลเป็นภาษาอังกฤษจัดทำโดยสถาบันใด 
คุณตอบไม่ทัน!
กดปุ่มด้านล่างเพื่อเล่นข้อถัดไป