/>

ทุนรัฐบาลฯ (ก.พ.) มาแล้ว! จัดเต็ม 90 ทุนเรียนต่อตรี-โทในต่างประเทศ []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com ... ทุนรัฐบาลไทยหรือที่เรียกกันติดปากว่าทุนก.พ.เปิดรับสมัครแล้วค่ะสำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า ไปดูรายละเอียดกันเลย


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทุนเล่าเรียนหลวง 
จำนวนทุน 9 ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาทำงานในไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับการรับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป
สาขาวิชา ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยเลือกเรียนวิชาใด สถาบันใดก็ได้  
วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม 
วิชาเฉพาะที่สอบ(ต่างกันแล้วแต่หน่วยของทุนที่สมัคร) ได้แก่ คณิต วิทย์ การเขียน การแปล


ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนทุน 72 ทุน  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงวิทย์ฯ กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป + เงินเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
สาขาวิชา ตรวจสอบจากระเบียบการ
วิชาที่สอบ อังกฤษ สังคมและไทย คณิต วิทย์


ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ
จำนวนทุน 5 ทุน มื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป + เงินเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
สาขาวิชา
วิชาที่สอบ อังกฤษ สังคมและไทย


ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
จำนวนทุน 3 ทุน  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป + เงินเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของจำนวนเงินทุน
สาขาวิชา 
วิชาหลักที่สอบ อังกฤษ ไทย สังคม
วิชาเฉพาะที่สอบ(ต่างกันแล้วแต่หน่วยของทุนที่สมัคร) คณิต วิทย์ การเขียน


ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
จำนวนทุน 1 ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาทำงานในไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับการรับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินคืนจำนวนเท่ากับเงินทุนที่รับไป
สาขาวิชา
วิชาที่สอบ อังกฤษ ไทย สังคม คณิต การเขียนคุณสมบัติ 
-มีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
-ศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธฺการหรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงฯ รับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50
- ไม่สอบตกวิชาใดๆ ในระดับมัธยมปลาย

การรับสมัครสอบ
- สมัคร 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560 ผ่านเว็บ ลิกที่นี่ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคารกรุงไทย
- นำเอกสารและหลักฐานไปยื่นในวันสอบข้อเขียน ได้แก่
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2. สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 
3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ชุด 
**สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง
** สมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน และแต่ละประเภททุน สมัครได้ประเภทละ 1 หน่วยทุนเท่านั้น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18 ตุลาคม 2560
สอบ 4-7 พฤศจิกายน 2560 (จะประกาศสถานที่ภายหลัง)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 9 มกราคม 2561
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 25, 27 - 28 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านระเบียบการเพิ่มและสมัครสอบที่นี่ คลิก
สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ  02 547 1910-1911-1955
สอบถามเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ  02 635 3392-5
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pizza

พี่พิซซ่า - ผู้เขียน

คอลัมนิสต์ฝ่ายเรียนต่อนอก

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ทุนการศึกษา #Studyabroad #ทุนกพ #ทุนรัฐบาล #ทุนปริญญาตรี #ทุนก.พ. #ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย #ทุนกระทรวงวิทย์ #ทุนกระทรวงต่างประเทศ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?