/>

สมัครเลย! 199 ทุน ก.พ.ระดับ ป.โทและเอกสำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2561 []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com ใครที่กำลังรอข่าวทุนรัฐบาลไทย หรือทุน ก.พ.ระดับปริญญาโทอยู่ มาทางนี้เลยค่ะ วันนี้พี่เอามาฝากกันแล้ว


ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)


     เป็นทุนรัฐบาลจากหลายๆ หน่วยงานที่ให้สำนักงาน ก.พ.จัดสอบให้ค่ะ ปีนี้มี 8 ประเภททุน แยกเป็นหน่วยทุนทั้งหมด 187 หน่วยทุน และรวมจำนวนทุนทั้งหมดเป็น 199 จำนวนทุนค่ะ บางทุนจะเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท บางทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และบางทุนศึกษาต่อระดับโทต่อเนื่องถึงเอกค่ะ ให้ศึกษาในระเบียบการอีกทีว่าหน่วยทุนไหนให้ไปเรียนต่อระดับใดบ้าง
    
     ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถสมัครได้เพียง 1 หน่วยทุน
ประเภททุนที่ 1 ทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
แบ่งเป็น 50 หน่วยทุน รวม 51 จำนวนทุน
สาขาที่รับ ดูได้ที่ www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/scholar_01256101_20171109_1.pdf
เงื่อนไข ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานในหน่วยทุนของตนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมด และเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ป.ตรีหรือกำลังเรียนปีสุดท้ายอยู่ เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 (แล้วแต่หน่วยทุน)
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
- สำหรับทุนปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องจบ ป.โทเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  และอายุไม่เกิน 40 ปี


ประเภททุนที่ 2 ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
แบ่งเป็น 104 หน่วยทุน รวม 106 จำนวนทุน
สาขาที่รับ ดูได้ที่ www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/raangprakaasthun_k.withy_61_-_samenaa_.pdf
เงื่อนไข ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานในหน่วยทุนของตนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมด และเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ป.ตรีหรือกำลังเรียนปีสุดท้ายอยู่ เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 (แล้วแต่หน่วยทุน)
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
- สำหรับทุนปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องจบ ป.โทเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  และอายุไม่เกิน 40 ปี


ประเภททุนที่ 3 ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based)
แบ่งเป็น 5 หน่วยทุน รวม 5 จำนวนทุน
สาขาที่รับ ดูได้ที่ www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/raangprakaasthun_area-based_61_-_samenaa__0.pdf
เงื่อนไข ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานในหน่วยทุนของตนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมด และเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ป.ตรีหรือกำลังเรียนปีสุดท้ายอยู่ เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561


ประเภททุนที่ 4 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
แบ่งเป็น 1 หน่วยทุน รวม 5 จำนวนทุน
สาขาที่รับ ดูได้ที่ www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/scholar_01256101_20171109_4.pdf
เงื่อนไข ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานในหน่วยทุนของตนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมด และเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 2.75  ขึ้นไป
- หรือจบปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
- อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561


ประเภททุนที่ 5 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
แบ่งเป็น 1 หน่วยทุน รวม 2 จำนวนทุน
สาขาที่รับ พยาบาลศาสตร์ ดูรายชื่อประเทศที่ให้เรียนที่ www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/scholar_01256101_20171109_5.pdf
เงื่อนไข ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานในหน่วยทุนของตนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมด และเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ป.ตรีหรือกำลังเรียนปีสุดท้ายอยู่ เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
- สำหรับทุนปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องจบ ป.โทเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 40 ปี


ประเภททุนที่ 6 ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
แบ่งเป็น 4 หน่วยทุน รวม 4 จำนวนทุน
สาขาที่รับ ดูได้ที่ www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/scholar_01256101_20171109_6.pdf
เงื่อนไข ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานในหน่วยทุนของตนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมด และเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ป.ตรีหรือกำลังเรียนปีสุดท้ายอยู่ เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561


ประเภททุนที่ 7 ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา
แบ่งเป็น 11 หน่วยทุน รวม 11 จำนวนทุน
สาขาที่รับ ดูได้ที่ www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/raangprakaasthun_k.ph_._61_-_brrcchukn_-_samenaa__0.pdf
เงื่อนไข ผู้มีสิทธิได้ทุนจะได้บรรจุในหน่วยงานภายใน 1 ตุลาคม 2561 และทดลองงาน 6 เดือนก่อน หากผ่านการประเมินช่วงนี้จะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ หลังจบการศึกษา จะได้ฝึกงานในหน่วยงานในต่างประเทศอีกไม่เกิน 6 เดือนก่อนกลับไทย
หากไม่ปฏิบัติงานในหน่วยทุนต่อตามสัญญา จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมด และเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ป.ตรีหรือกำลังเรียนปีสุดท้ายอยู่ เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 (แล้วแต่หน่วยทุน)
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561


ประเภททุนที่ 8 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
แบ่งเป็น 11 หน่วยทุน รวม 15 จำนวนทุน
สาขาที่รับ ดูได้ที่ www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/scholar_01256101_20171109_8.pdf
เงื่อนไข ผู้ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมด และเบี้ยปรับอีก 1 เท่าของจำนวนเงินทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบ ป.ตรีหรือกำลังเรียนปีสุดท้ายอยู่ เกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561


การสอบแข่งขัน


     รอบแรกจะเป็นสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
หากผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้ประเมินความเหมาะสมในรอบต่อไปอีกที
     สอบข้อเขียนรอบแรกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561


ช่วงเวลารับสมัคร


     9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560
     สมัครสอบได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th/


เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน


1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

2. สําเนาทรานสคริปต์แสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา

3. สำเนาปริญญาบัตร (กรณีเรียนจบแล้ว) หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิและสำเนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา (สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ปีสุดท้าย)

4. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ชุด 

5. เอกสารอื่นๆ ตามที่แต่ละทุนกำหนด ดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ทุนนั้นๆ

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship/degree


     ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญามีจำนวนทุนเยอะมากกกกก ฉะนั้นอย่าลืมอ่านระเบียบการให้ครบทุกฉบับทุกบรรทัดนะคะ และเลือกสมัครหน่วยทุนที่เราน่าจะเหมาะที่สุดค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pizza

พี่พิซซ่า - ผู้เขียน

คอลัมนิสต์ฝ่ายเรียนต่อนอก

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาล #ทุนกพ #ทุนก.พ. #ทุนปริญญาโท #ทุนปริญญาเอก #ทุนเรียนต่อ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?