มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 58 (พ.ศ. 2562 - 2563) []

วิว
     เชื่อว่าน้องๆ ชาว Dek-D.com กำลังรอคอยโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศกันอยู่จำนวนไม่น้อย และโครงการที่ว่าก็คือ “โครงการแลกเปลี่ยนจาก AFS” นั่นเอง และในตอนนี้กำลังเปิดรับรุ่นที่ 58 อยู่  พี่วุฒิ เลยไม่รอช้า วันนี้จึงนำรายละเอียดมาให้น้องได้ทราบกันครับ 


 
มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 58 (พ.ศ. 2562 - 2563)
     มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือที่รู้จักในนาม “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติและเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา โดยโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ. 2562 - 2563) นี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ครับ

 
ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 
1. ประเภททุนทั่วไป 
 
     คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 
 
2. ประเภททุนของหน่วยงานเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP 
 
     คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ และยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ 
 
3. ประเภททุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เต็มจำนวน (AFS Thailand Full Scholarship) หรือ ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
     คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเต็มจำนวน เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 25,000 บาทเท่านั้น) โดยผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 และไม่มีผลการเรียนติด 0, ร และ มส 
 
4. ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES 
 
     คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 3.00 (โดยมีผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3 ซึ่งจะดูผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน) และต้องไม่มีผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส

 
มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 58 (พ.ศ. 2562 - 2563)

 
     โดยทุนทั่วไปจะมีการสอบคัดเลือกทั้งหมด 2 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ และผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังนี้
 
คุณสมบัติผู้เข้าสอบ
 
- สัญชาติไทย 
- ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2546 
- กำลังจะศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา พ.ศ.2561 
*ยกเว้นเยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- เป็นผู้มีความประพฤติดี 
- ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
- มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ากว่า 2.30 และต้องไม่มีผล การเรียนติด 0,ร,มผ และมส

 
กำหนดการ
 
- เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ http://www.afsthailand.org
-  ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
- สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. (ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม และต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบเอเอฟเอสเท่านั้น โดยนำดินสอ 2B และบัตรประจำตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย) 
- ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์*)
- เมื่อสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 21-วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 
- ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21-วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
- สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาเต็มวัน) วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 
- ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์*)

 
มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 58 (พ.ศ. 2562 - 2563)

 
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีดังนี้
 
1. จำนวนเงิน 350,000 บาท สำหรับประเทศ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย (หอพัก)
2. จำนวนเงิน 390,000 บาท สำหรับประเทศเบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาดัทช์) โบลิเวีย โคลอมเบีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค โดมินิกัน ฮังการี ลัดเวีย ปานามา ปารากวัย เปรู โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย ตุรกี และจีน (หอพัก)
3. จำนวนเงิน 420,000 บาท สำหรับประเทศ อาร์เจนตินา อุรุกวัย ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส) บราซิล ชิลี เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน
4. จำนวนเงิน 550,000 บาท สำหรับประเทศ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
5. จำนวนเงิน 720,000 บาท สำหรับประเทศแคนาดา
6. จำนวนเงิน 860,000 บาท สำหรับประเทศเดนมาร์ก (หอพัก)
7. จำนวนเงิน 920,000 บาท สำหรับประเทศแคนาดา (โซนภาษาอังกฤษ)
8. ประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเทศในข้อ 1-7 มูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สามารถสอบถามได้ที่…
 
1. ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) 
2. ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต หรือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
3. ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์หมายเลข 02-574-6197 ต่อ 202, 204 และ 205 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
สามารถสมัครทางโปรแกรมออนไลน์ : คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่น 58 (พ.ศ. 2562 - 2563)


 
     เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่น่าสนใจมากๆ ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจก็เตรียมตัวให้พร้อมและสมัครกันเลยครับ :)
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #AFS #โครงการแลกเปลี่ยน #เรียนต่อนอก #แลกเปลี่ยน #นักเรียนแลกเปลี่ยน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?