มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ Dek-D.com บทความที่แล้ว พี่วุฒิ ได้แนะนำมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไต้หวันทั้ง 5 แห่ง ให้น้องๆ ได้รู้จักกันแล้ว (คลิกอ่านได้ที่นี่) และสำหรับวันนี้ พี่จะพาทุกคนมารู้จักกับการสอบ TOCFL ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับใช้ในการเรียนต่อที่ประเทศไต้หวัน คะแนนนี้มีส่วนสำคัญมากๆ ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าเรียน ว่าแล้วเราก็มาทำความรู้จัก TOCFL กันดีกว่า!


 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน

 

การสอบ TOCFL คืออะไร?
 

     TOCFL หรือที่ย่อมากจาก Test of Chinese as a Foreign Language เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่ออกแบบสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีการจัดสอบกระจายไปทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ จุดประสงค์ส่วนใหญ่ของผู้สมัครสอบ มักจะนำคะแนน TOCFL ไปใช้สำหรับการเรียนต่อหรือทำงานที่ประเทศไต้หวัน

 

คะแนน TOCFL นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
 

- ใช้ในการสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลไต้หวัน
- สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ สถาบันการศึกษาไต้หวันส่วนใหญ่ จะใช้คะแนน TOCFL เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกเข้าเรียน และวัดระดับความรู้ภาษาจีน
- ใช้ในการสมัครงานที่ต้องใช้หลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาจีน
- ปัจจุบันธุรกิจชาวจีนในต่างประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหลายบริษัทถือใบรับรอง TOCFL เป็นมาตรฐานประกอบการพิจารณาในการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน

 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน

 

ระดับการสอบวัดผล 
 

     ในการเลือกสอบวัดระดับภาษาจีน TOCFL นั้นจะแบ่งการสอบออกเป็น 3 ช่วง โดยแต่ละช่วงก็จะแบ่งย่อยออกไป 2 ระดับ ดังนั้นการสอบจึงมีทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งแต่ละช่วงจะมีความยากง่ายและความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ถ้าน้องๆ ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรสอบระดับไหนดี ลองดูตารางด้านล่างแล้วอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 
ระดับการทดสอบ ระดับคะแนน CEFR ชั่วโมงเรียน ฐานคำศัพท์
ระดับต้น
(Band A)
Level 1
A1 240 - 480 ชั่วโมง 500
Level 2 A2 480 - 720 ชั่วโมง 1000
ระดับกลาง
(Band B)
Level 3 B1 720 - 960 ชั่วโมง 2500
Level 4 B2 960 - 1920 ชั่วโมง 5000
ระดับสูง
(Band C)
Level 5 C1 1920 - 3840 ชั่วโมง 8000
Level 6 C2 มากกว่า 3840 ชั่วโมง 8000

 

รูปแบบการทดสอบ
 

     ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบทักษะการฟังและการทดสอบทักษะการอ่าน รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 
1. การทดสอบทักษะการฟังภาษาจีน
 
     1.1 การทดสอบทักษะการฟังระดับต้น (Band A) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน เวลาสอบ 60 นาที 
 
- ตอบคำถามจากรูปภาพ (ปรนัย 3 ตัวเลือก)
- ตอบคำถามจากความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน (เลือกคำตอบจากรูปภาพ ปรนัย 3 ตัวเลือก)
- ความเข้าใจในบทสนทนา (เลือกคำตอบจากรูปภาพ ปรนัย 3 ตัวเลือก)
- การสนทนา (เลือกคำตอบเป็นตัวหนังสือ ปรนัย 4 ตัวเลือก)
 
     1.2 การทดสอบการฟังระดับกลางและระดับสูง (Band B และ Band C) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ข้อสอบ 50 ข้อ แบบปรนัย เวลาสอบ 60 นาที
 
- บทสนทนา (เลือกคำตอบเป็นตัวหนังสือ)
- บทสนทนาเป็นวรรคตอน บทความ (เลือกคำตอบเป็นตัวหนังสือ)
 
2. การทดสอบทักษะการอ่านภาษาจีน
 
     2.1 การทดสอบทักษะการฟังระดับเริ่มต้น (Band A) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ข้อสอบปรนัย 45 ข้อ และข้อสอบแบบสอดคล้องอีก 5 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที
 
- ความเข้าใจความหมายในประโยคเดี่ยว 
- ดูภาพแล้วแล้วอธิบายความหมาย
- เลือกและเติมคำที่เหมาะสมในช่องว่าง
- เติมบทความให้สมบูรณ์
- ความเข้าใจในการอ่านบทความ 
 
     2.2 การทดสอบทักษะการฟังระดับกลางและสูง (Band B และ Band C) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นข้อสอบปรนัย 5 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที
 
- เลือกและเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง
- ความเข้าใจในการอ่านบทความ

 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน

 

ระดับคะแนน 
 

      สำหรับการทดสอบ TOCFL จะใช้การให้คะแนนแบบมาตราส่วน (scale scores) คะแนนเต็ม 80 คะแนน โดยคะแนนจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบข้อนั้นๆ และจำนวนการตอบถูกของผู้สอบผู้ที่ตอบถูกเยอะก็จะได้คะแนนเยอะ 
 
- การทดสอบทักษะการฟังภาษาจีน
 
ระดับการทดสอบ คะแนนผ่าน
Band A Level 1 Level 2
41 60
Band b Level 3 Level 4
46 61
Band C Level 5 Level 6
50 61

 
- การทดสอบทักษะการอ่านภาษาจีน
 
ระดับการทดสอบ คะแนนผ่าน
Band A Level 1 Level 2
42 60
Band B Level 3 Level 4
48 64
Band C Level 5 Level 6
52 69

 

การสอบ TOCFL ต่างกับการสอบ HSK อย่างไร?
 

     ความแตกต่างอย่างแรกของการสอบ TOCFL และ HSK  คือ จุดประสงค์ของการนำผลสอบไปใช้ อย่างที่พี่ได้บอกตอนแรกว่ามหาวิทยาลัยในไต้หวันส่วนใหญ่นั้นจะใช้คะแนน TOCFL เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา จะไม่นิยมใช้ผลคะแนน HSK 
     และความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ การทดสอบการฟัง ถึงแม้สำเนียงการพูดของข้อสอบ TOCFL และ HSK จะคล้ายคลึงกัน แต่ TOCFL จะมีลักษณะเป็นภาษาพูดมากกว่า HSK ด้วยลักษณะการพูดของคนไต้หวันที่มีสร้อยเสียงลงท้ายประโยค และคำศัพท์ภาษาจีนแบบไต้หวันหลายคำก็ใช้ไม่เหมือนภาษาจีนทั่วไป

 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน

เทียบระดับความยากง่ายของข้อสอบ TOCFL และ ข้อสอบ HSK
Cr. https://tw.forumosa.com/t/chinese-language-proficiency-test-options/157312

 

การสมัครสอบ
 

- สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นที่  https://reg.sc-top.org.tw/ 
- การสอบนั้นเราสามารถเลือกสอบได้ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ โดยค่าสมัครจะแตกต่างออกไป (ค่าสมัครสอบ จีนตัวเต็ม 900 บาท จีนตัวย่อ 1,000 บาท)
- ทดลองทำข้อสอบได้ตามลิงค์ http://www.sc-top.org.tw/mocktest_e.php
- สำหรับผู้ที่ต้องการไฟล์คำศัพท์สำหรับเตรียมสอบ ดาวน์โหลดได้เองผ่านทางเว็บไซต์ 
- ตรวจสอบวันเวลาสอบซึ่งจัดไม่ประจำได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ทางเว็บไซต์  https://www.roc-taiwan.org/th_th/index.html
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โทรศัพท์ (66-2) 670-0200 ต่อภายใน 326 หรือ e-mail: thailand@mail.moe.gov.tw

 

สถานที่จัดสอบในประเทศไทย สำหรับปี 2561
 

- 21 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฉือจี้ จ.เชียงใหม่
- 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนยี่ซิง จ.เชียงใหม่
- 23 กรกฎาคม 2561 ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) จ.เชียงใหม่
- 15 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
- 16 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
- 28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน กทม.
- 16 ธันวาคม 2561 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
- 23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย จ.เชียงราย

 

ตัวอย่างข้อสอบ (การอ่าน)
 

Part 1 
 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน
 
Part 2

มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน
 
Part 3
 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน
 
Part 4
 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน
 
Part 5
 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน

 

ตัวอย่างข้อสอบ (การฟัง)
 

Part 1
 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน
 
Part 2
 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน
 
Part 3
 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน
 
Part 4
 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน

 
ฝึกทำข้อสอบได้ที่ http://www.sc-top.org.tw/mocktest_e.php

 
มารู้จัก “TOCFL” การสอบวัดระดับภาษาจีน เพื่อใช้ในการเรียนต่อไต้หวัน


 
     เป็นอีกการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาที่มีผู้คนสมัครสอบเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และถ้าน้องๆ ชาว Dek-D คนไหนสนใจเรียนต่อที่ประเทศไต้หวัน น้องๆ ควรเตรียมตัวในการสอบภาษาจีน TOCFL ไว้แต่เนิ่นๆ กันนะครับ :) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #เรียนต่อนอก #ภาษาจีน #ไต้หวัน #เรียนต่อไต้หวัน #TOCFL #HSK

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?