ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2019 []

วิว
     สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนที่น้องๆ หลายคนรอคอยมาฝากครับ นั่นก็คือ “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี ปี 2019” ระเบียบการของทุนในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยครับ


 
 มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2019

 
     สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป 

 

สาขาที่สามารถเลือกได้

 มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2019

 

สิ่งที่จะได้รับจากทุน

1. รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบหลักสูตร (รวมถึงช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี)
2. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ประมาณเดือนละ 117,000 เยน
3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 17 - 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่1 เมษายน 2019) 
2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือปวช.3 และมีกำหนดจบการศึกษาก่อน 1 เมษายน 2019 หรือจบการศึกษาระดับมัธยม ปลายโดยได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่า12 ปี และมีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 
3. มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี) ไม่ต่ำกว่า 3.50 *ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ให้คำนวณ GPA รวมถึงเทอมปัจจุบัน หรือ มี GPA รวมในระดับมัธยมปลาย/ปวช. (3 ปี ) ไม่ต่ำกว่า 3.30 แต่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้คือ 
     1) มีผลสอบ JLPT ระดับ2/N2 หรือ ระดับ1/N1 
     2) มีผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 200 คะแนน หรือ มีผลสอบ EJU วิชา Mathematics 1 และ Japan and the World หรือ วิชา Mathematics 2 และ Science รวมไม่ต่ำกว่า 240 คะแนน (สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาอังกฤษได้)

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตรให้เรียบร้อย สามารถดาวน์โหลด คลิกที่นี่
2. ใบ Admission Form ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร 2 ใบให้เรียบร้อย หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ขอให้ส่งมาทั้งสองส่วน และผู้สมัครจะได้รับคืนในวันสอบจริง
3. ใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง 
4. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน ที่ระบุว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2562 หรือถ้าจบการศึกษาแล้ว ให้ยื่นใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง
5. สำเนาประกาศนียบัตรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือผลสอบ EJU (ถ้ามี)
6. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ที่ระบุว่าอนุญาตให้สมัครทุนและถ้าได้รับทุนจะให้เดินทางไปศึกษาต่อ ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง (สามารถกำหนดรูปแบบเองได้)
 
**กรุณาศึกษาเอกสาร ANNEX ซึ่งระบุเรื่องกำหนดการและข้อมูลการรับสมัครในประเทศไทย ประกอบกับ Application Guidelines โดยละเอียดก่อนยื่นสมัคร** คลิกที่นี่
 
ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คลิกที่นี่

 

กำหนดการ

     รับยื่นใบสมัคร  ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. – 16.00น. ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ หรือที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ สำหรับผู้สมัครที่สะดวกสอบที่เชียงใหม่
 
     สอบข้อเขียน วันที่ 24 มิถุนายน 2018 (วันอาทิตย์) เลือกสนามสอบได้ 4 แห่ง: 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2019
 
1. สอบข้อเขียน ตามกลุ่มสาขาที่สมัคร คือ 
1.1 Social Sciences and Humanities (U1) สอบ  2วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 
1.2 Natural Sciences (U2) สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมีและฟิสิกส์ หรือชีววิทยา *ผู้ที่เลือกสาขาใน Natural Sciences A สอบวิชาฟิสิกส์ แต่หาก เลือกสาขาใน Natural Sciences B หรือ C สอบวิชาชีววิทยา
     โจทย์ของข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา (วิชาละ 1 ชั่วโมง) สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น และต้องการประเมินความสามารถ ทางภาษาญี่ปุ่น สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม (2 ชั่วโมง) 
 
2. สอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเขียนเท่านั้น 
**สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น
 
     ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 25 กรกฎาคม 2018
     สอบสัมภาษณ์ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2018 (ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
     ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2018
 

หมายเหตุ 

1. กรณีที่มี GPA รวมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด อาจมีคุณสมบัติสมัครได้ หากมีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือกำรสอบ EJU ตามที่กำหนดมายื่นประกอบการสมัคร 
2. รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีดังนั้นกรุณาตรวจสอบ Application Guidelines ในประกำศรับสมัครของปีนั้น ๆ ให้ถี่ถ้วน 
3. ไม่สามารถยื่นสมัครทุนมากกว่ำ 1 ประเภทในปีเดียวกัน 
4. สามารถดูตัวอย่างข้อสอบเก่าได้ที่ คลิกที่นี่

 

หน่วยงานติดต่อสอบถาม  

ทุนนักศึกษาปริญญาตรีสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ 
โทร. 02-207-8504, 02-696-3004 ต่อ 658, E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร. 052-012-500 ต่อ 190

 

> อ่านระเบียบการฉบับเต็ม <

คลิกที่นี่
 

 มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2019

 

อ่านประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (คลิกที่นี่)

 มาแล้ว! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปี 2019

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=wut_

พี่วุฒิ - ผู้เขียน

มนุษย์ 4 มิติผู้หลงใหลในเพลงเกาหลี ชาเนสที และหมูกระทะ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น #ทุนมงบุโช #เรียนต่อญี่ปุ่น #ญี่ปุ่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?